http://digital-intifada.blogspot.com/2012/04/digital-intifada-exclusive-interview.html

Monday, 17 June 2013

Op Israel Reload English Gateway to the Knesset Website Db Leaked Knesset Israel Major domains Owned THA RUDE The Hackers Army Still Alive

Op Israel Reload http://pastebin.com/QBWWsiQm

English Gateway to the Knesset Website
http://www.knesset.gov.il/

www.knessetisrael.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/Knesset

All domains Owned database in hand
  Db Leaked
   
  Knesset Israel
   
  Major domains Owned
   
  THA RUDE
   
  The Hackers Army
   
  Still Alive
   
   
   
   
   id, mail, password, lang, valid, rdate, lastvisit, mailist, fname, lname, birthday, gender, address, city, zipcode, phone, cell, fax,rank
  3000, admin@israeli-corporate-governance.org, , ,1, 2012-03-28 13:49:29, 2012-03-20 20:33:38,1, admin, katedra, 2012-02-14, Male, , , , , , ,3000
  3001, administrator@israeli-corporate-governance.org, , ,1, 2012-03-28 13:49:29, 2012-03-19 17:25:53,1, îðäì, äôåøåí, 0000-00-00, , , , , , , ,3000
  3002, yael.carmi@mail.biu.ac.il, , ,1, 2012-03-28 13:49:29, 2012-03-20 19:50:18,1, éòì, ëøîé, 0000-00-00, , , , , , , ,3000
  3003, dan@tradomatics.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:29, 0000-00-00 00:00:00,1, ãï, àäøåðé, 0000-00-00, , , , , , , ,3000
  3004, haim_golani@hotmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:29, 0000-00-00 00:00:00,1, çééí, àåæï, 0000-00-00, , , , , , , ,3000
  3005, ungarm@biu.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:29, 0000-00-00 00:00:00,1, îàéø, àåðâø, 0000-00-00, , , , , , , ,3001
  3006, shoshanamilo@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:29, 0000-00-00 00:00:00,1, ùåùðä, àåôðäééí, 0000-00-00, , , , , , , ,3001
  3007, shlomi@bottom-line.co.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:29, 0000-00-00 00:00:00,1, ùìîä, àçìàå, 0000-00-00, , , , , , , ,3001
  3008, amzalegy@pac.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:49, 0000-00-00 00:00:00,1, éøåï, àîæìâ, 0000-00-00, , , , , , , ,3001
  3009, abc790@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:49, 0000-00-00 00:00:00,1, áú-ùáò, àîñìí, 0000-00-00, , , , , , , ,3001
  3010, tamie@ambar.co.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:49, 0000-00-00 00:00:00,1, úîé, àðâì, 0000-00-00, , , , , , , ,3001
  3011, aefraim@bankjerusalem.co.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:49, 0000-00-00 00:00:00,1, òîåñ, àôøéí, 0000-00-00, , , , , , , ,3001
  3012, ednat7@013.net.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:49, 0000-00-00 00:00:00,1, éùøàì, àøéàì, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3013, eshed.michal@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:49, 0000-00-00 00:00:00,1, îéëì, àùã, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3014, rahamimb@holon.muni.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:49, 0000-00-00 00:00:00,1, øçîéí, áéðåðé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3015, yariv@bbl.co.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:49, 0000-00-00 00:00:00,1, éøéá, áï-ãá, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3016, yoram.berg@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:49, 0000-00-00 00:00:00,1, éåøí, áøâ, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3017, itai3@netvision.net.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:49, 0000-00-00 00:00:00,1, àéúé, áøðùèééï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3018, piclub@bezeqint.net, , ,0, 2012-03-28 13:49:49, 0000-00-00 00:00:00,1, àéúï, áø÷, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3019, ronen.barak@biu.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:49, 0000-00-00 00:00:00,1, øåðï, áø÷, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3020, shalomga@bezeqint.net, , ,0, 2012-03-28 13:49:49, 0000-00-00 00:00:00,1, ùìåí, âáàé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3021, goldman85@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:49, 0000-00-00 00:00:00,1, òîéú, âåìãîï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3022, inbal.golan@netafim.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:49, 0000-00-00 00:00:00,1, òðáì, âåìï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3023, ggilat@zahav.net.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, âøùåï, âéìú, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3024, Gal_yaron1@walla.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, éøåï, âì, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3025, glbm@netvision.net.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, îéëä, âìáåò, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3026, r_gelbard@yahoo.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, øåòé, âìáøã, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3027, xonix@013.net.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, àåøéä, âðàì, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3028, ganzre@walla.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, øòåú, âðõ, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3029, sharon.goffer@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, ùøåï, âôø ãåã, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3030, joseph@gkh-law.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, éåñó, âøåñ, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3031, dorongre@ariel.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, ãåøåï, âøéðáøâ, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3032, dorongreen2@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, ãåøåï, âøéðáøâ, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3033, KARINT@ashdodport.co.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, éöç÷, ãâï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3034, noa@diamondcapital.net, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, ðåòä, ãåãæåï ÷øìéðñ÷é, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3035, raanan.domovich@mail.biu.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, øòðï, ãåîåáéõ, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3036, einat.doron@mailpoalim.co.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, òéðú, ãåøåï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3037, gishur@netvision.net.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, òîéøä, ãåúï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3038, nettidrori@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, ðúðàì, ãøåøé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3039, natan.heller@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, ðúï, äìø, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3040, meirh@eltel.co.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, îàéø, äøàì, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3041, harleko@netvision.net.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, ãá, äøõ, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3042, aviwohl@tau.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, àáé, ååàäì, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3043, nufar.natan@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, ðåôø, ååìôø, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3044, vayala@elta.co.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, àéìä, åéãï àøåðåáéõ, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3045, osnat.vilenchik@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, àñðú, åéìðöé÷, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3046, weisberg@biu.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, éò÷á, åéñáøâ, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3047, uriv@justice.gov.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, àåøé, åìøùèééï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3048, avi_zb@walla.co.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, àáøäí, æáéãä, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3049, nuddek@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, ðãá, æåäø, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3050, zipizamir@walla.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, öéôé, æîéø, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3051, haimonz@biu.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, öáé, çéîåï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3052, uri@redhillbio.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, àåøé, çððàì, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3053, azriel.tilman@mail.biu.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, éåðä, èéìîï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3054, tall@gse.co.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, ìåãîéø, èì, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3055, estit@ashra.gov.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, àñúé, èððååøöì, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3056, yehoshy@biu.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, éøåï, éäåùò, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3057, shiko.yt@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, îùä, éåí èåá, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3058, dikla.yazdi@mail.biu.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, ã÷ìä, éæãé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3059, Arielyemini@hotmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, àøéàì, éîéðé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3060, eyal@nonstop.net.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, àéì, éðéá, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3061, J_Daniel@zahav.net.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, ãðéàì, éò÷åáé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3062, ijaffe@imi-israel.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, àéìï, éôä, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3063, meyravyh@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, îéøá, éöç÷ äìåé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3064, brkyrk@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, áø÷, éø÷åðé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3065, yuvalishay@yahoo.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:50, 0000-00-00 00:00:00,1, éåáì, éùé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3066, shamir1961@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, ùîéø, ëäï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3067, zivasefi@netvision.net.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, ùîåàì (îåìä), ëäï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3068, roy.cohen0206@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, øåòé, ëäï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3069, jencohe@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, çï, ëäï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3070, ravit@tmurot.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, øåéú, ëäï-îéúø, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3071, saggi@post.tau.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, ùâéà, ëõ, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3072, lavish3@walla.co.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, ùìîä, ìáéà, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3073, moranl85@walla.co.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, îåøï, ìåé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3074, kobi1@hotmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, éò÷á, ìåé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3075, haimlv@ytong.co.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, çééí, ìåé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3076, oleitman@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, àåøéú, ìééèîï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3077, slampert@hadassah.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, ùìîä, ìîôøè, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3078, fabriziomieli@yahoo.it, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, ôáøéöéå, îéàìé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3079, hadarmika@walla.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, äãø, îé÷à, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3080, ymachnes@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, éôä, îëðñ, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3081, avrahammandel@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, àáé, îðãì, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3082, elinor_man@hotmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, àìéðåø, îðöåø, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3083, hneeman@netvision.net.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, éäåùåò, ðàîï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3084, kobinoy@walla.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, ÷åáé, ðåé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3085, natinoy@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, ðúé, ðåéùèééï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3086, mayanit@zahav.net.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, , ðéöï éäåãä, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3087, mickey@president.gov.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, îéëàì, ñáç, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3088, segalis@netvision.net.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, îùä, ñâìéñ, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3089, danasufrin@hotmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, ãðä, ñåôøéï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3090, shmuelst@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, ùîåàì, ñèùáñ÷é, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3091, sivan.talia@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, ùáúàé, ñéåï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3092, menachem.abudy@biu.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, îðé, òáåãé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3093, nisana@nisana-edvy.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, ðéöðä, òãåé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3094, ron@shiron.biz, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, øåï, òãðé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3095, yamihud@stern.nyu.edu, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, éò÷á, òîéäåã, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3096, carmelf@bankjerusalem.co.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, ëøîì, ôìåøðõ, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3097, alexp@iroads.co.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, àìëñ, ôðçñåá, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3098, lpaserman@ono.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, ìàä, ôñøîï-éåæôåá, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3099, yoyofrbr@yahoo.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, éåðúï, ôøáø, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3100, frumkis@mac.org.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, àéìï, ôøåî÷éñ, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3101, ayelet1000@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, àééìú, ôøéé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3102, dror.frenkel@mail.biu.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, ãøåø, ôøð÷ì, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3103, smadarz1@walla.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, ñîãø, öãå÷, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3104, kaufmang1@014.net.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, àéøéú, ÷àåôîï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3105, orenkapahbiu@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, àåøï, ÷àôç, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3106, shaik@clal-ins.co.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, ùé, ÷åãéù, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3107, shaul.koniarski@benefitbc.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, ùàåì, ÷åðéøñ÷é, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3108, ekamar@law.usc.edu, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, àäåã, ÷îï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3109, bennyc50@hotmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, áðé, ÷ñèì, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3110, guykap@biu.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, âéà, ÷ôìðñ÷é, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3111, ArielaT@fnx.co.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, àåøìé, ÷øåðîï ãâï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3112, kashanidavid@walla.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, ãåã, ÷ùðé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3113, yossira@st.colman.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, éåñé, øçîéí, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3114, abbyrais@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, àáéùâ, øééñ-îåòìí, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3115, zeev@netexcorp.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:51, 0000-00-00 00:00:00,1, æàá, øôåàä, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3116, soval@013.net, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, çðéàì, ùåáìé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3117, david.schwartz@biu.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, ãéååéã, ùååøõ, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3118, sofi.shuts@il.ey.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, ñåôé, ùåõ, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3119, mmsh@biu.013.net.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, îðùä, ùçîåï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3120, hanan@roshtov.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, çðï, ùçó, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3121, shuki@shukistauber.co.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, ùå÷é, ùèàåáø, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3122, tshimoni@inter.net.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, èìé, ùîòåðé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3123, rbegas.law@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, øòåú, ùîø áâñ, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3124, hshenhav@gmail.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, éäåãä, ùðäá, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3125, schreiber.ben@boi.org.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, áðöé, ùøééáø, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3126, davids@fridenson.co.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, ãåã, ùøéôé, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3127, michgiltours@bezeqint.net, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, øá÷ä, âåìãôøï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3128, josef_he@walla.com, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, éåñé, äìø, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3129, lauteb@mail.biu.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, áðé, ìàåèøáê, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3130, beni@techunix.technion.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, áðé, ìàåèøáê, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3131, dean.law@mail.biu.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, îùôèéí, áø-àéìï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3132, econ@post.tau.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, ëìëìä, úì àáéá, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3133, ariellaz@tauex.tau.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, îéîåï, úì àáéá, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3134, dana@tauex.tau.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, îùôèéí, úì àáéá, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3135, zoharah@tauex.tau.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, îùôèéí, úì àáéá, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3136, bs-dean@savion.huji.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, îðòñ, éøåùìéí, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3137, netaz@savion.huji.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, ëìëìä, éøåùìéí, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3138, alizas@savion.cc.huji.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, îùôèéí, éøåùìéí, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3139, mba@mba.haifa.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, îðòñ, áï-âåøéåï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3140, rgolan@univ.haifa.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, ëìëìä, çéôä, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3141, mdavid@univ.haifa.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, îùôèéí, çéôä, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3142, DeanSec@som.bgu.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, ðéäåì, áï-âåøéåï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3143, talg@bgu.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, ëìëìä, áï-âåøéåï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3144, iedean@ie.technion.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, úòåð, èëðéåï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3145, shirleyp@idc.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, îðòñ, IDC, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3146, deanlaw@idc.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, îùôèéí, IDC, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3147, karnit.flug@boi.org.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, ÷øðéú, ôìåâ, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3148, sassono@mail.biu.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, àåøðä, ùùåï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3149, alicht@idc.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, àîéø, ìéëè, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3150, shannes@post.tau.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, ùøåï, çðñ, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3151, economics.dept@mail.biu.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, ëìëìä, áø-àéìï, 0000-00-00, , , , , , , ,3002
  3152, msyafeh@mscc.huji.ac.il, , ,0, 2012-03-28 13:49:52, 0000-00-00 00:00:00,1, éùé, éôä, 0000-00-00, , , , , , , ,3002

No comments:

Post a Comment