http://digital-intifada.blogspot.com/2012/04/digital-intifada-exclusive-interview.html

Saturday, 12 July 2014

HEER THE BOOM LEAKED AGAINS ?? Fuck Yeah Israhel Airforce Leaked http://pastebin.com/Ky86xhA6 ~GO MCT ‪#‎Op_SaveGAZA‬ screams team moxy

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.4.5
-- Host: localhost
-- Generation Time: july 12, 2014 at 06:14 AM

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Database: `airforce_general`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `atpl`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `atpl` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `netid` text NOT NULL,
  `sim` longtext NOT NULL,
  `more` longtext NOT NULL,
  `helpstf` text NOT NULL,
  `come` text NOT NULL,
  `eng` text NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `atpl`
--

INSERT INTO `atpl` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `netid`, `sim`, `more`, `helpstf`, `come`, `eng`, `cell`) VALUES
('ðåòí', 'ìåé', 'noam5003@gmail.com', 'noam5003@hotmail.com', 17, '', 'áòì ÷øåá ì200 ùòåú èéñä áøùú IVAO,îúåëï ëîòè çöé áîëùéøéí,ìôðé ä÷åøñ ìîãúé à ú äîèåñ JS41 îáéú PMDG', 'îðäì ÷åøñ CVFR,ëáø ëîòè ùðä ëà ï áVFS.', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0528776471'),
('éåðé', 'æøåâ', 'joni619@walla.co.il', 'joni619@walla.co.il', 15, '352257', 'à ðé áöååú äúøâåì ùì vfs åñééîúé ÷åøñ øà ééä åäâãø îëùéøéí.', 'à ðé ãé áèåç ùëåìí îëéøéí à åúé...', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0522349063'),
('à éìï', 'ìåé', 'dornlev@gmail.com', 'aquarilan@walla.co.il', 0, '367856/ 1168290', 'îé ùîëéø à åúé éåãò ùà ðé ø÷ äçìúé ìöáåø ðéñéåï áèéñä áøùú.(ì÷ç ìé æîï ìäúçéì ìòùåú îùäå)\r\nñééîúé CVFR åìîòùä âí IFR à áì áâìì áñåìå äøà ùåï äééúé òééó îéãé îëãé ìâùú åáñåìå äùðé äéúä çñøä ìé îôú äðúéáéí òã äøâò äà çøåï åìà  Ã¤Ã±Ã´Ã·ÃºÃ© ìúëðï îñìåì äòãôúé ìååúø ëé øöéúé ìòùåú à ú æä áöåøä èåáä ëîä ùà ôùø.\r\nòé÷ø äðéñéåï ùìé áèéñåú áøùú äåà  CVFR áéùøà ì åî÷ååä á÷øåá à çøé ÷öú éåúø î 20 ùòåú ìäúçéì âí ÷öú IFR .', 'à éï äøáä îä ìñôø.\r\nà ùãåãé.\r\nîðñä ììîåã òøéëú ñøèéí áú÷ååä ìäöìéç ìòùåú ñøèé ñéîåìèåøéí.\r\nà ðé òåáã òì à çã ëøâò ëãé ììîåã úåê ëãé òøéëú ñøèéí.', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0545593570'),
('øåï', 'îø÷åáéõ', 'ron4548@hotmail.com', 'king_ron97@hotmail.com', 14, '333768', 'îöèééï CVFR îçæåø 44, áåâø IFR 14.\r\nöáøúé 96 ùòåú áøùú IVAO, úçú ÷åìñééï ùç÷éí.\r\n÷ééí ðéñéåï ëììé åçåááðé áéåúø áîèåñéí ëáãéí', 'à ðé òåìä ìëéúä è'', îöèééï áøåá äî÷öåòåú, îîåöò 87\r\nìåîã áëéúú îåô"ú, ä÷áöä à '' áà ðâìéú.\r\nà ðé âø ááú çôø åà ðé äééöåø äòöìï áéåúø à çøé òãï áVFS ;) (áöçå÷)', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', ''),
('à ééì', 'îòåæ', 'eyal19956@walla.co.il', 'eyal19956@walla.co.il', 16, '338699', 'òáøúé áVFS ÷åøñ CVFR IFR åìîãúé áà åôï òöîà é à ú äB737 åéåãò ìúôòì à åúå áëîòè 100%', 'à ðé îîçæåø 43, áöååú VFS, òåìä ìëéúä é"à , î÷øéú çééí...', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0528629955'),
('ãðéà ì', 'ùåìâä', 'danik.shulga@gmail.com', 'danik.shulga@gmail.com', 18, '341522', '250 ùòåú èéñä ë-50 îäï ATPL òì îèåñ èåøáå-ôøåô', 'ëåìí îëéøéí à ú ùåìâä', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0545306157'),
('øåðé ', 'äåã', 'ronihod@bezeqint.net', 'roni1hod@hotmail.co.il', 33, '368826', 'ùìåí ùîé øåðé åà ðé áåâø ÷åøñ ôøèé åîëùéøéí á vfs \r\néù ìé ëéåí øéùéåï ôøèé áéã åà ðé ëøâò áòéöåîå ùì ÷åøñ äîëùéøéí \r\nà ðé èñ áøùú ivao ìà  Ã®Ã²Ã¨ à îðí à í îèåñéí ÷ìéí à áì îáöò ìà  Ã®Ã²Ã¨ èéñåú îëùéøéí áà øõ åáçåì .', 'à æ ùåá ùîé øåðé à ðé áï 33 îúì à áéá òåñ÷ áîåñé÷ä åáòåã ëîä úçåîéí , ìåîã èééñ áñ÷à é îøæé÷ áøéùéåï ôøèé åëøâò áòéöåîå ùì ÷åøñ äîëùéøéí \r\n', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0542000554'),
('éåáì ', 'áøùãñ÷é', 'hger9@walla.com', 'hger9@walla.com', 15, '356661', 'à éï ìé ðéñéåï òì PMDG', 'à ðé âø áâãøä îúòðééï îà åã áîèå8ñéí ëáãéí ëâåï: 737  ', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0504453031'),
('âéåøà ', 'ùøáè', 'Giyora_sh@hotmail.com', 'giyora_sh@hotmail.com', 40, '', 'áòì øéùéåï èééñ ôøèé à îéúé îâéì 25.\r\náòì äâãø îëùéøéí á ifs.\r\n', 'éæí ðãìØï. çôù áâåâì Øà âí åéíØ.\r\nîäøöìéä. \r\nçåáá èéñ ñ÷é öìéìåú  Ã¨Ã©Ã¥Ã¬Ã©Ã­ åäçééí äèåáéí.', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0505526959'),
('âéåøà ', 'ùøáè', 'giyora_sh@hotmail.com', 'giyora_sh@hotmail.com', 40, '', 'ëòì øéùéåï èééñ ôøèé à îéúé îâéì 25\r\näâãø îëùéøéí åéøèåà ìé ùì IFS îçæåø 3\r\nèñ áøùú áëéó', 'éæí ðãì"ï çôù áâåâì "à âí åéí"\r\nîäøöìéä - à åäá à ú äçééí äèåáéí.', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0505526959'),
('à áéà ì', 'åéöîï', 'waizman@netvision.net.il', '', 47, '', 'ôøèé 250 ùòåú \r\nåéøèåà ìé îà åú ùòåú \r\nðñéåï ðöáø î1990', 'øòððä òåñ÷ áùéåå÷ îù÷éò áúçáéá åðäðä îîðå ', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0504555830'),
('éåñé', 'âèé', 'gati.joseph@gmail.com', '', 28, '225380', 'áåâø ÷åøñ ëáãéí îçæåø 1.\r\nîòåðééï áøòðåï çåæø. ', 'òåáã áà îãå÷ñ\r\náåâø úåà ø øà ùåï áðéäåì åá÷øä úòùééúéú\r\nîäðãñ øùúåú ùì îéé÷øåñåôè MCSE + MCITP', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', ''),
('éåâá', 'ìåöà èå', 'yogevlu@hotmail.com', 'yogevlu@hotmail.com', 34, '1085876', 'äððé áåâø IFS á÷åøñ èéñ ôøèé åá÷åøñ îëùéøéí\r\nîçæé÷ âí áøùéåï èéñ ôøèé à îøé÷à é\r\náéöòúé èéñåú îëùéøéí øáåú à í ëé ìà  Ã øåëåú áîéåçã áøùú åâí áîöéà åú ëåìì âéùåú ILS, VOR-DME Ã¥ HOLDING PATTERNS\r\néù ìé ðñéåï îåòè òí PMDG ùì 737', 'ùîé éåâá ìåöà èå, áï 34, øåå÷, à í ëé îúçúï áñôèîáø äùðä, à ðé âø áú"à , îäðãñ à ì÷èøåðé÷ä áäùëìúé, áôø÷èé÷ä òåñ÷ ëîäðãñ à éðèøâöéú úåëðä áçáøú äéé-è÷ âãåìä. úòåôä äéà  ÃºÃ§Ã¡Ã©Ã¡ ù÷ééí à öìé îà æ åîúîéã\r\n', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0528543667');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cuser`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cuser` (
  `olduser` text NOT NULL,
  `newuser` text NOT NULL,
  `more` longtext NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `cuser`
--

INSERT INTO `cuser` (`olduser`, `newuser`, `more`) VALUES
('doronrac', 'doron rachlin', ''),
('CyBear', 'Shahar 4X-GAI', ''),
('ohad_ch', 'ohad chait', ''),
('jek_gta', 'yoniwe', ''),
('Kuper111', 'Or Kuperman', ''),
('Flightours', 'ðçé', 'à ðé òãééï îà åëæ :(\r\náéé áéé ùí îùúîù éùï! :''('),
('boeing 777', 'tomer inbar', ''),
('niki21', 'niki', ''),
('ñòø', 'saar23', ''),
('4X-BMA', 'Moshe Bensal', ''),
('liorshal', 'Lior  4X-LRS', 'î÷ååä ùäú÷ééí âí ÷åøñ îñå÷éí ááéú ñôø'),
('niki21', 'ðéø', ''),
('arielguelman', 'Ariel Guelman', ''),
('Solly', 'Matan_4X-RDI', ''),
('fantom', 'C.Niv Malin', 'ëì äëáåã! éåæîä áøåëä ëîå ëì ãáø ùà úí òåùéí!\r\nøòéåï îöåééï...'),
('SIM', 'shimon - VFS', ''),
('yehonatan25 ', 'Yehonatan_el', ''),
('OMER 4X-OAC', 'OMER', ''),
('omerico', 'omerm', ''),
('nadlerav', 'Avi ', 'öååú VFS\r\nðà  Ã¬Ã  Ã¬Ã¶Ã©Ã©Ã¯ ùí îùôçä  - à ìà  Ã¸Ã· AVI áî÷åí nadlerav'),
('OMER 4X-OAC', 'Omer 4X-CHG', ''),
('gleon_99', '4XLEO', ''),
('gleon+99', '4XLEO, Leonıd', ''),
('ramtsi', 'Ram Tsinober', ''),
('josephgati', 'Joseph-Gati', ''),
('etai4073', 'Etai Charit', 'òáø æîï ä-4073... :-)\r\núåãä.'),
('äèééñ', '4X-CEA', ''),
('abab_b', 'øåòé', 'à í éù ëáø øåòé \r\nà æ øåòé22'),
('äèééñ', '4X-CEA', ''),
('suner', 'suner', 'à éï ùéðåé'),
('patish', 'ôèéù', ''),
('à ñ101', 'à áé201', 'à áé çðéê á÷åøñ 25'),
('aviadch', 'aviadchmelnik', 'äééúé îòåðéï ìùðåú à ú ä÷áåöä îçåááé úòåôä ìáåâø CVFR'),
('yossishiri', 'yossi  shiri', ''),
('motiliam', 'moti toledo', ''),
('suner', 'éò÷á ñåðø', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cvfr14`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfr14` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `more` longtext NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `cvfr14`
--

INSERT INTO `cvfr14` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `more`) VALUES
('à ìëñ', 'îùáéö÷é', 'alex00m@gmail.com', 'alex00m@gmail.com', 18, 'ðéñéåï ùì úçéìú îçæåø 13 ;-)'),
('øåáé', 'à ìéà ñ', 'rubi-alice@hotmail.com', 'rubi-alice@hotmail.com', 31, 'øùåí ëà ï à ú ðéñéåðê áñéîìèåø.'),
('çï', 'éðéá', 'xyaniv@hotmail.com', 'xyaniv@hotmail.com', 31, 'ðñéåï áñéñé áìáã.\r\nà ê à ðé ñåìéñè òì 152 (áîöéà åú)\r\nåëï èééñ ãà åï òí 120 ùòåú'),
('áø÷', 'ñåìåîåï', 'ba50@walla.co.il', '', 41, 'øùåí ëà ï à ú ðéñéåðê áñéîìèåø. à éï'),
('ùçø', 'âìñ', 'divebudd@gmail.com', 'saharg@hotmail.com', 34, 'ðñéåï áñéñé áñéîåìèåø.'),
('ãåøåï', 'øà ëìéï', 'doron1@zahav.net.il', '', 46, 'èñ áà åôï çåááðé îùðú 1992 òåã ëùäéä FS áìé ùðä \r\nåáæîðé äçåôùé èñ ìäðäúé à ê äééúé øåöä ììîåã æà ú áøöéðåú'),
('òåôø', 'à ãøé', 'ofer.edry@gmail.com', 'ofer-e', 42, 'äúçìúé ìôðé ùðä åäôñ÷úé áâìì áòéåú èëðéåú.\r\nìôðé çåãù äúçìúé ùåá åà ðé îòåðééï ìäú÷ãí\r\nòåôø'),
('øï', 'òîø', 'yakov_am@inter.il', 'yakov_am@inter.il', 18, 'à éï ìé ðñéåï øöéðé áñéîåìèåø äú÷ðúé à åúå ìôðé ùáåòééí áòøê ëçì÷ îääëðä ùøöéúé ìòöîé ìôðé äöáà .. äèìôåï ùìé äåà  0545268622');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cvfr15`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfr15` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `more` longtext NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `cvfr15`
--

INSERT INTO `cvfr15` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `more`) VALUES
('æéå', 'øåáéï', 'rubinziv@gmail.com', 'Wicked_pwnz@hotmail.com', 17, 'äåøãúé à ú äñéîåìèåø åäú÷ðúé åà ðé ùå÷ì ì÷ðåú òëùéå â''åéñèé÷ ì÷øà ú ä÷åøñ ù÷øá åáà ! \r\ná÷éöåø à éï ìé à ó ðéñéåï òí äñéîåìèåø!'),
('à ìéà åø', 'öéåï', 'eliorzion10@yahoo.com', 'eliorzion11110@walla.com', 14, 'éãò ÷åãí äèñú îèåñé áåà éðâ'),
('ùçø', 'âìñ', 'divebudd@gmail.com', 'saharg@hotmail.com', 34, 'ðéñéåï ñáéø á-FS9'),
('à ìéòåæ', 'æäáé', 'chantos@netvision.net.il', 'bengarig89@walla.co.il', 16, 'à ú ëì ä÷èò äîòùé ùì äñéîåìèåø à ðé éåãò\r\nà áì á÷èò ùì äúîöà åú áîëùéøéí åëôúåøéí à ðé ìà  Ã®Ã®Ã¹ îáéï\r\nåâí á÷èò ùì ðéååè,ëéååðé øåçåú à ðé âí ìà  Ã®ÃºÃ®Ã¶Ã '),
('ãåøåï', 'øà ëìéï', 'doron1@zahav.net.il', 'doron1@zahav.net.il', 47, 'øùåí ëà ï à ú ðéñéåðê áñéîìèåø.'),
('îúï', 'ñåìåîåï', 'matan@radi-yo.co.il', 'matansolomon@hotmail.com', 17, '.'),
('îùä', 'îæøçé', 'moshem77@zahav.net.il', 'moshem77@zahav.net.il', 44, 'ùáåò'),
('âì', 'ùôåðãø', 'shpondergal@gmail.com', 'rak_gal@hotmail.com', 15, 'îèéñ ëáø 3 ùðéí áôìééè ñéîåìèåø (2002 Ã¥2004) ùåìè èåá áëì îèåñ åéåãò à ú äãáøéí äáñéñééí (îãôéí âìâìéí åëå'')\r\nøåöä ìòùåú èéñåú åéøèåà ìéåú åììîåã ãáøéí ùìà  Ã¤Ã¶Ã¬Ã§ÃºÃ© ììîåã îäñéîåìèåø òöîå ëîå VOR ILS åëå'''),
('à ééì', 'âáò', 'eyal_@yahoo.com', 'eyal_@yahoo.com', 31, 'à éï ìé ðéñéåï áú÷ùåøú áà îöòåú äñéîåìèåø (ãéáåø òí ô÷çéí åëå) à ðé ëï îñåâì ìäîøéà  Ã¥Ã¬Ã´Ã²Ã®Ã©Ã­ âí ìðçåú :). äðéñéåï ùìé ãéé îåâáì áñê äëì.'),
('à ééì', 'âáò', 'eyal_@yahoo.com', 'eyal_@yahoo.com', 31, 'à éï ìé ðéñéåï áú÷ùåøú áà îöòåú äñéîåìèåø (ãéáåø òí ô÷çéí åëå) à ðé ëï îñåâì ìäîøéà  Ã¥Ã¬Ã´Ã²Ã®Ã©Ã­ âí ìðçåú :). äðéñéåï ùìé ãéé îåâáì áñê äëì.');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cvfr16`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfr16` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `sim` longtext NOT NULL,
  `more` longtext NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;

--
-- Dumping data for table `cvfr16`
--

INSERT INTO `cvfr16` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
('à ééì', 'âáò', 'eyal.geva@creo.com', 'eyal_@yahoo.com', 32, 'ùéç÷úé òí äñéîåìèåø ìà  Ã¤Ã¸Ã¡Ã¤ , à ðé îñåâì ìäîøéà  Ã¥Ã¬Ã´Ã²Ã®Ã©Ã­ âí ìðçåú òí ññðä.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '050-5550565'),
('âì', 'ùôåðãø', 'shpondergal@gmail.com', 'rak_gal@hotmail.com', 15, 'îèéñ 4 ùðéí áñéîåìèåø øåöä ìçååú à ú çååéåú äøéà ìéñèéåú', 'áï 15.5 çåìä úòåôä âø áà éæåø äùøåï', '0502993099'),
('øåáé', 'à ìéà ñ', 'rubi-alice@hotmail.com', 'rubi-alice@hotmail.com', 31, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0545909055'),
('ùîòåï', 'îðèà ì', 'shimon41973@walla.com', 'shimon73@012.net.il', 32, 'îèéñ 4 ùðéí ñéîåìèåøéí , ëåìì ìéîåã ÷åøñ èéñ à îéúé öáøúé 19 ùòåú ëåìì ñåìå áîâéãå', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0506275691'),
('æéå', 'øåáéï', 'wicked_pwnz@hotmail.com', 'Wicked_pwnz@hotmail.com', 17, 'à éï =)', 'à ìììä à ìéøïïïïïïï!!', '0546446218'),
('à øéä', 'åéæì', 'wiesel@013.net.il', 'wiesela@hotmail.com', 59, ' à ðé èééñ îúçéì òì ñéîåìèåø èééñ. øëùúé à ú äúåëðä ìôðé ëçåãùééí åäúçìúé ìòáåø òì äùòåøéí. ', 'à ðé âø á÷øéú áéà ìé÷ åòåáã áøôà ì ëîäðãñ îòøëåú ( á÷øä).  ', '050-9594004'),
('à åø', 'ùèîôèø', 'orsh@nana.co.il', 'or89@msn.com', 17, 'îðåñä áúôòåì äñéîåìèåø ', 'âø áçéôä îãøéê áöåôéí ìåîã áëúä éà  Ã®Ãº òì îñéáåú!!', '0528047777'),
('îðçí', 'îåø', 'mmeni@bezeqint.net', '', 35, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\néù ìé ðéñéåï èåá áñéîåìèåøéí à áì äà í ä÷åøñ ðåúï áñåôå ùì úäìéê øéùéåïèééñ à å ìçéìåôéï îîðå ðéúï ìäâéò ìøéùéåï èéñä\r\nòåã ãáø ùçùåá ìé ìãòú äà í ä÷åøñ îúáöò òì ñéîåìèåø à îéúé?', 'à ðé îãøéê îçùáéí áìäá"ä ôøåéé÷è ùì îùøã äà åöø', '052-8642066'),
('à ìòã', 'äøù÷åáéõ', 'kanta21@walla.com', '', 22, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0544225176');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cvfr17`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfr17` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `sim` longtext NOT NULL,
  `more` longtext NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;

--
-- Dumping data for table `cvfr17`
--

INSERT INTO `cvfr17` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
('öáé÷ä', 'ðîè', 'tsnmt@hotmail.co.il', 'tsnmt@hotmail.co.il', 33, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\nøùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè. ðéñéåï øá ùðéí FS òì ëì äåéøà öéåú ùìå (ëåìì äéùðåú îà ã) åëîå ëï ðéñéåï áèéñåú GA ë COPILOT ', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. îúâåøø áà æåø éøåùìéí - âåù òöéåï ðùåé +4, çåìí ìòùåú øéùéåï èéñ ôøèé à ðé òåáã áîùøã äà åöø áîùøã îîùìúé áéøåùìéí à ùîç ìäéåú îùúúó ôòéì áôåøåí', '054-6262442'),
('à åø', '÷åôøîï', 'or111@012.net.il', 'kupertheking@hotmail.co.il', 15, 'èñ òì áåà éðâ 737-400 áòé÷ø...\r\néåãò à ú äãáøéí äáñéñééí òì ññðåú åòì 737-400 åëå''...', 'à åäá îà åã ìèåñ æä çååéä áùáéìé åâí çåõ îæä îúòðééï îà åã áëãåøñì,ëãåøâì åëå''...', '0542210280'),
('ìéøï', 'áï çîå', 'lirben@013.net', 'lirben10@hotmail.com', 27, 'ðéñéåï ãé îåòè áñéîåìèøéí ùì îèåñéí, à ê ðéñéåï øá áñéîåìèåøéí ùì èéñðéí òì ñåâéäí....', 'áï 27 ðùåé åâø áòúìéú, òåáã áúçåí ääéè÷, áéîé ùáú ááå÷ø áãøê ëìì úîöà å à åúé òì äîñìåì áëôø âìéí à å áëôø çñéãéí... îèéñ èéñðéí ', '0525757826'),
('à îéø', 'ñâì', 'amir.k92@gmail.com', 'a_swat@hotmail.com', 14, 'îùúîù áîëùéøéí åà åäá ìðååè', 'à ðé à åäá ìèåñ áñéîåìèåøéí åáîöéà åú à ðé âø áøòððä à ðé ìåîã áçèéáú äáééðéí', '0522477333'),
('øáéã', 'ôøé', 'ravidperri@walla.co.il', 'ravidperri@hotmail.co.il', 17, 'à éï ìé äøáä ðéñéåï áñéîåìèåø.\r\nà ðé òãééï áùìáé äúìîãåú', 'à ðé à åäá ñéîåìèåøéí åúòåôä áëìì .\r\nà ðé ùîç ìäöèøó ìà úø åî÷ååä ùéäéä áäöìçä ìëåìí .', '0528933856'),
('à ìé ', 'éåôéú', 'yufit15@walla.co.il', 'eliyufit@netvision.net.il', 18, 'çøùúé ëáø òì ëì äîèåñéí áñéîåìèåø..:)\r\nî÷ååä ì÷áì ëáø à ú äøùéåï åìèåñ ëçå÷.', 'ùîé à ìé à ðé áï 18 îô"ú,à ðé îùç÷ ëãåøñì áæîðé äôðåé åèñ áñéîåìèåø..', '0503020918'),
('éà éø', 'áéøðöååéâ', 'yair2004@gmail.com', 'support@loopserv.net', 13, 'à ìéøï ëáø à úä éåãò :)', 'ùìåí , à ðé éà éø áéøðöååéâ åà ðé áï 13 .\r\nà ðé à åäá îà åã ìèåñ åáéëìì à ú äà ååéø åà ú ëì ä÷ùåø ìà áéøåãéðîé÷ä åîèåñéí , à ðé à åäá ëãåøñì åîòøéõ éåúø îëì à ú îëáé úì à áéá .', '0523584421'),
('à éúï', 'éåøîï', 'eitany@hotmail.com', 'eitany', 35, 'îùúòùò òí ñéîåìèåøéí îæä îñôø ùðéí. ëéåí îîøéà  Ã¥Ã°Ã¥Ã§Ãº (áèç ìà  Ã¬Ã´Ã© äëììéí äðãøùéí à áì äëì æà ú) òí FS2004', 'ðùåé + 2, âø áøà ù äòéï.\r\nòåáã áçáøú äé-è÷ äîôúçú åîùåå÷ú îëùéø ñìåìà øé ìîñðâ''ø åîééìéí. çåáá öéìåí åîçùáéí', '054-6691102'),
('éåøé', 'î÷øáéõ''', 'yumetriz@gmail.com', 'yum2@walla.co.il', 18, 'òùéúé ëîä îäùéòåøéí ùì äñéîåìèåø. ðòöøúé áùéòåø òì äVHR.', 'à ðé éåøé, âø áôøãñ-çðä, òåîã ìôðé âéåñ.', '0523684464');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cvfr18`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfr18` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `sim` longtext NOT NULL,
  `more` longtext NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;

--
-- Dumping data for table `cvfr18`
--

INSERT INTO `cvfr18` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
('âì', 'ìéðãø', 'gal_124@walla.co.il', 'begg@hotmail.co.il', 15, 'à ðé èñ áéñîåìèø ëùðä .', 'âø á÷øéú éí.', ''),
('øåòé', 'ùøéã', 'roi_sarid3@walla.com', 'mcl9@walla.com', 14, 'à ðé èééñ ø÷ áFS2004 ë-8 çåãùéí.\r\n', 'áï 14 éìéã 30.4.92 îçåìåï.\r\nà åäá à ú î÷öåò äúòåôä.', '0542012005'),
('òåîø ', 'îéðãì', 'tali_mi@netvision.net.il', 'tali_mi@netvision.net.il', 14, 'éåãò ìäîøéà  Ã£Ã© èåá åìôòîéí ðåçú èåá, øåá äðçéúåú ÷öú ò÷åîåú. ', 'à ðé âø áøà ùåï ìöéåï åà åäá îà ã úòåôä åîèåñéí åìëï äâòúé ìà úø æä', '0506320455'),
('áï', 'éðéá', 'yanivch@gmail.com', '', 25, 'ðñéåï ÷ì áéåúø', 'òåñ÷ áúçåí äúåëðä', '0529963333'),
('îúï ', 'îìëä', 'y_matan@017.net.il', 'malka_000@hotmail.com', 15, 'à ðé îèéñ ëîä æîï áìà  Ã®Ã·Ã¶Ã¥Ã²Ã©Ã¥Ãº ìôðé ëîä îçæåøéí ðøùîúé ì÷åøñ à áì äñéîåìèåø ùìé ìà  Ã¤Ã©Ã¤ ú÷éï åçéëéúé ìäæãîðåú ùáà ä òëùéå', 'âø áéøåùìéí...ìåîã áëéúä é''...à åäá îèåñéí åîçùáéí åî÷ååä ùà ðé éöìéç ìäèéñ áåà éðâéí..', '0545901406'),
('à åø', '÷åôøîï', 'or111@012.net.il', 'kupertheking@hotmail.co.il', 15, 'îà æ îçæåø 17 äúà äáúé áññðåú', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0542210280'),
('à ìòã', 'ñìò', 'eladsela@zahav.net.il', 'webmaster@forumim.co.il', 31, 'ä÷ôåú å÷øéà ú ãôéåú áøîä áñéñéú', 'à ðé æ÷ï áùáéì ÷ùøéí çáøúééí...\r\néà ììä ìòáåãä :) ', ''),
('çâé', 'çï', 'hagaych@013.net.il', 'hagaych@hotmail.com', 35, 'à ðé èñ á FS2004 ÷øåá ìùðä\r\nëéåí áòé÷ø èéñåú ñéìåï áøçáé äòåìí', 'ðùåé +2 , âø áôøãñéä\r\nòåáã áúçåí äú÷ùåøú åçåìä áçééã÷ äèéñä.', '052-2499224'),
('éà éø', 'ùîéø', 'msy2006@walla.com', 'msyy2007@hotmail.com', 14, 'à ðé îèéñ ëáø çöé ùðä åèñ áøîä áñéñéú', 'à ðé èñ çöé ùðä áñéîåìèåø', '0502797976'),
('éà éø', 'áéøðöååéâ', 'yair2004@gmail.com', '', 13, 'à ðé çöé ùðä áñéîåìèåøéí äééúé áîçæåø 17 à áì ãçå à åúå åà ðé áîçæåø äæä.', 'à ðé áï 13 , à ðé áìéâú ëãåøñì .\r\nà åäá îà åã ñôåøè åáéëìì à ú äîçùá åà ú äñéîåìèåøéí áòé÷ø.', '0523584421'),
('à øéà ì', 'âìîï', 'ariel.guelman@gmail.com', '', 15, 'ô÷ç áøùú IVAO åèééñ áFS 2004 ë3 ùðéí', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '05466123129'),
('áø÷', 'ùãåú', 'bsadot@gmail.com', '', 16, 'îèéñ îèåñéí îñåâéí ùåðéí áFS2004-ëåìì îòáø îáçï ñåìå áîçùá.áðåñó äèñúé (ëèééñ îùðä) ôòîééí ññðåú áùãä îâéãå åáçéôä.', 'úåùá øîú äâåìï îñééí ëéúä é"à .', '0506842477'),
('øáéã', 'áøù', 'ravidbrs@gmail.com', 'ravidbrs@hotmail.com', 23, 'îùç÷ áà åôï çåôùé ëçåãùééí. ììà  Ã²Ã¡Ã¸ ëìùäå áñéîåìèåøéí.', 'à ìéøï, áà îà  Ã¹Ã¬Ãª à ú îëéø à åúé ëáø.', '0545997505'),
('òéãï', 'îùä', 'idan_mo@012.net.il', 'idan_mo@012.net.il', 20, 'á÷åùé éåãò îùäå òì äñéîåìèåø åìëï îòåðééï ìéìîåã òìéå ëîå ùöøéê !!!', 'âø ááà ø-ùáò, áï-20, çééì áöáà (ëì éåí ááéú) åçåìä òì îçùáéí......', '0542019960'),
('áø', 'ôéâìà ðñ÷é', 'barpg@walla.com', 'barpg@walla.com', 13, 'à ðé áëììé îà åã îà åã à åäá îèåñéí.\r\nà ðé îèéñ îèåñéí òì ùìè (áîöéà åú), åòëùéå äúçìúé ìäèéñ âí äìé÷åôèøéí òì ùìè.\r\nðñéåðé áñéîåìèåøéí áëììé äåà :\r\nà ðé îèéñ äøáä éçñéú ñéîåìèåøéí ùì îèåñéí òì ùìè.\r\náñéîåìèåø äèñúé ëáø îñéîåìèåø 2000, ëîä æîï áãéå÷ à ðé îèéñ à ðé ìà  Ã©Ã¥Ã£Ã².\r\náëì à åôï, à ðé èñúé ìôé çì÷ îäãáøéí à áì ãéé çåááðé.\r\ná2004 äúçìúé ÷öú à çøé ùæä éöà , åèñúé, âí ëîå òã òëùéå çåááðé å÷öú îä ùáà îú öøéê.\r\nìôðé áòøê çåãù åçöé äëøúé äáðúé ùéù ãáø ëæä èéñä áøùú!\r\nëîåáï ðãì÷úé òì æä åøöéúé ìèåñ, çùáúé ùæä çåááðé åäëåì åîäø îà åã âéìéúé ùìà !\r\nà æ äçìèúé ùà ðé éù÷éò (à ðé âí øåöä ìäéåú èééñ à îéúé)\r\nåòëùéå à ðé øåöä ììëú ì÷åøñ.\r\n(òã òëùéå ìîãúé îôä åîùí)\r\nåî÷ååä ìéåú à úëí á÷åøñ îçæåø 18!\r\n', '÷åøà éí ìé áø, à ðé à åäá îèåñéí ëãåøâì åìáìåú á÷éöåø...\r\nà ðé âø ááà ø ùáò (áãåà éí ùåìèéí!), à ðé ìåîã áëéúä æ'' áî÷éó Ã¥'' ááà ø ùáò, à ðé à åäá ìòùåú ëì îéðé ãáøéí (îôä åòãããããããããããã äåãòä çãùä), åãáøå à éúé, ëëä îëéøéí äëé èåá!', '052-5662122'),
('éåñé', 'îãì', 'madel@zahav.net.il', 'yosmadel@hotmail.com', 37, 'äèñúé ëîòè áëì äñéîåìèåøéí ùì îé÷øåñåôè òåã îú÷åôú fs5', 'î÷øééú âú áï 37 ðùåé åà á ì 3 \r\nòåáã ëîëåðà é îèåñé äø÷åìñ åîèéñ îñå÷éí áùìè øçå÷', '0526126263'),
('à îéø', 'ååéðùèå÷', 'wamir79@gmail.com', 'wamir@msn.com', 27, 'à éï ìé ðñéåï øá îà åã áèéñä îòùéú, à åìí îëéø èåá úà åøéä ùì èéñä.', 'à ðé âø áúà , òúåãà é îäðãñ çùîì. à åäá ìùîåò îåæé÷ä à éëåúéú :)', '0578135403'),
('éåñé', 'áï éà éø', 'yosibenyair@yahoo.com', 'theroadrunner13@hotmail .com', 45, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\näèñú ññðä 172 áìáã ë 200 ùòåú', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. \r\nîãøéê ìøëéáú ùèç', ''),
('éðéá', 'òåáãéä', 'doctoro@gmail.com', 'doctoro', 30, 'à éï ìé ëì ðñéåï', 'à ðé âø åìåîã áôøà øä à ùø áà éèìéä (øôåà ä) îçôù øéâåùéí áà åéø ãøê äãîéåï åVFC', '+393478158717'),
('òåîø', 'ãäà ï', 'omerd@012.net.il', 'omerd@netvision.net.il', 15, 'à ðé îèéñ áñéîåìèåø áùáéì äëéó...', 'à ðé á  15 îá"ù îèéñ èéñðéí\r\näèñúé 4 ôòîéí îèåñ ñöðä åòåã îèåñ ìà  Ã¦Ã¥Ã«Ã¸ à éæä ççç', '0525635569'),
('à ìéà åø', 'öéåï', 'zion54@bezeqint.net', 'eliorzion11110@walla.com', 14, 'à úí ëáø éåãòéí åà ìéøï äôòí à ðé ðøùí òì áèåç!!!!!', 'à ðé áï 14', '0544992570'),
('à åìéáø', 'ìéáåáéõ', 'Oliver1991@gmail.com', 'oliver2004@walla.co.il', 14, 'ðéñéåï çåááðé á2002 ðéñéåï øöéðé éåúø á2004 ñê äëåì 4 ùðéí', 'à ðé âø áâðé à áéá ìéã ìåã.. î÷åí æä îîù ñîåê ìùãä äúòåôä åìëï à ðé òåøê äøáä úöôéåú åðäðä îéëåì øâò à ðé îîù à åäá úòåôä åîéúòðééï áëåì îùä ÷ùåø à ðé îùç÷ ëãåø ñì åìåîã', '0542035200'),
('meir', 'nakash', 'meirnac@gmail.com', '', 51, 'ðñéåï ùì ëùðä åçöé áùéîåù áFS2004.', 'à ðé âø áà ù÷ìåï åòåñ÷ áúçåí äîéçùåá îëùåø åá÷øä', '0526602300'),
('ãðéà ì', 'áëø', 'bdaniel2@bezeqint.net', 'daniel22111@hotmail.com', 15, 'äúçìúé ìèåñ áñéîåìèåø à áì à ðé ìà  Ã©Ã¥Ã£Ã² äøáä åà ðé øåöä ìéìîåã', 'à ðé âø áçéôä.à ðé ìåîã îùç÷ áîçùá ', '0545834338'),
('ãé÷å', 'öéåðé', 'dikoz1@netvision.net.il', 'ofekz@hotmail.com', 42, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.ùðúééí îèéñ áñéîåìèåø ëîå ëï îèéñ èéñðéí', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', ''),
('ãáéø', 'æà áé', 'dvirzee@walla.co.il', 'dvirzee@hotmail.com', 26, 'çåáá', 'øà ùåï ìöéåï, çåáá îçùáéí (åôìééèñéîåìèåø áôøè), òåáã áçáøú\r\nîîú÷éí', '0542177816'),
('çï', 'âåìãùèééï', 'chen_16g@walla.co.il', 'chen_16g@walla.co.il', 17, 'à éï ìé äøáä ðñéåï äééúé áîçæåø 11 à å 12 åìà  Ã©Ã«Ã¬ÃºÃ© ìäîùéê îñéáåú à éùéåú. ëéåí éù ìé à ú ëì äæîï ùáòåìí...', '÷åøà éí ìé çï âåìãùèééï à ðé áï 17 âø áâï-éáðä åçåáá îèåñéí åèéñðéí îìéãä...', '0545852500'),
('à åø', 'îúúéäå', 'hana126@bezeqint.net', 'or14or@Hotmail.com', 15, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\nà ðé äèñúé äøáä ññðä éåãò çäèéñ ëîå ùöøéê îä ùà ðé ìà  Ã©Ã¥Ã£Ã² æä à ú äãéáåøéí ùì äô÷çéí á÷éöåø à ðé éåãò ø÷ ìèåñ ñúí ëëä áà ååéø ìéðçåú åâí ìäîøéà .', 'à ðé âø áøà ùåï-ìöéåï à ðé îéúòñ÷ áèéñðéí îåðçé ùìè.\r\n', '0506668860'),
('ãé÷å', 'öéåðé', 'dikoz1@netvision.net.il', '', 42, 'îèéñ çåôùé åëï ùðéí îèéñ èéñðéí', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0508510254'),
('éåñé', 'éãéãéä', 'yosidia@gmail.com', 'yosidia@hotmail.co.il', 26, 'îèéñ îèåñéí åîñå÷éí áñéîåìèåøéí ìèéñðéí ìîéðäí. áñéîåìèåø ùì îé÷øåñåôè îèéñ îòì ùðä îèåñé ðåñòéí.', 'îâåøéí: ÷øéåú , îðäìï øùú îé÷øåñåôè áçáøú äçùîì.\r\nîèéñ îñå÷é ðéèøå (èéñðéí) áòìé îðåòéí 50+ åîñå÷é ñ÷ééì INDOOR .', '0544440122'),
('òîøé', 'ö''øðø', 'tztc@walla.co.il', '', 8, 'äëåúá äåà  Ã áà  Ã¹Ã¬ òîøé.òîøé äåà  Ã©Ã¬Ã£ ùëáø îâéì îà åã öòéø îúòðééï áòé÷ø áîèåñéí.\r\næä òåìîå åæä îä ùäåà  Ã¸Ã¥Ã¶Ã¤ ìäéåú ëùéâãì.\r\náøøðå à ôùøåéåú áçåâé èéñðà åú áà øõ åáé÷ùå ùéâéò îâéì 10.\r\nìòîøé ñéîåìèåø ááéú òí úåëðåú äèñä ôùåèåú,à ê øöåï ëáéø ìäùúìá ááéú äñôø ùìëí.\r\nà ùîç à í úîöà å à åúå øà åé.\r\nìëì áøåø äñìåìà ø ùìé îöåééï îòìä.\r\nááøëä.\r\nöáé÷ä', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0544212797'),
('âì', 'à æåìà é', 'green_gal123@hotmail.co.il', 'green_gal@hotmail.co.il', 16, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\nà ðé èñ áñéîåìèåø ëáø ùðä à áì áà åôï çåááðé ', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. \r\náï 16 à åäá îèåñéí åîèéñ èéñðéí', '0546250866'),
('úåí', 'áðéîéï', 'tomb6@walla.co.il', 'tombenjamin6@hotmail .com', 14, 'à ðé ñúí èñ à ðé éåãò ìðçåú åìäîøéà  Ã¡Ã²Ã¸Ãª ', 'à ðé âø áúì à áéá à ðé ìåîã áúéëåï à ìéà ðñ à ðé îîù à åäá ìèåñ', '0508784280'),
('îéøï', 'âà ìéñ', 'galis_d@netvision.net.il', 'meiran@012.net.il', 17, 'à éï ìé ëìì ðéñéåï áîùç÷ äæä áôøè åáñéîåìèåøéí áéëìì', 'à ðé áï 17 îøà ù äòéï...à ðé à åäá ñôåøè åëãåøñì áééçåã.\r\nòã ìà  Ã®Ã¦Ã®Ã¯ à ðé äééúé âí á÷áåöú ëãåøñì åäùðä ôøùúé à çøé 5 ùðéí îäøáä ñéáåú çç...à ðé úìîéã ëéúä é"à  Ã¤Ã¹Ã°Ã¤ à éï ìé äøáä áâøåéåú à æ æä ðåúï ìé æîï ìãáøéí à çøéí...à ðé úîéã à äáúé îèåñéí åà ó ôòí ìà  Ã¤Ã¡Ã°ÃºÃ© à éê áà îú ìäèéñ áñéîåìèåøéí åúîéã øöéúé ììîåã åìøà åú à éê æä..æäå áòé÷øåï çç\r\n', '0506996865');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cvfr19`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfr19` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `sim` longtext NOT NULL,
  `more` longtext NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;

--
-- Dumping data for table `cvfr19`
--

INSERT INTO `cvfr19` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
('à åø', 'îúúéäå', 'or0113@walla.co.il', 'or14or@Hotmail.com', 15, 'éåãò ìùìåè áîèåñ ', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0506668860'),
('ùí èåá', 'áï âéà ú', 'kohava51@zahav.net.il', '', 50, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè ðçéúåú åäîøà åú áöñðä', 'èééñ ôøèé îìôðé 20 ùðä îòåðééï ìòìåú ìøùú åìèåñ áçæøä áìé ëñó', '057-7721052'),
('guy', 'cohen', 'guy@xlove.co.il', '', 36, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '054-6420045'),
('øáéã', 'ôøé', 'ravidperri@walla.co.il', 'ravidperri@hotmail.co.il', 18, 'îèéñ îèåñéí ÷ìéí åëáãéí îòì ìùðä', 'ùîé øáéã ôøé , à ðé âø áëøîéà ì åáãéå÷ äùðä ñééîúé ììîåã à æ áéðúééí à ðé òåáã .\r\nà í éù òåã îùäå ùøúöå ìãòú à æ à ðé à ùîç ìòðåú', '0528933856'),
('à ìé', 'éåôéú', 'yufit15@walla.co.il', 'eliyufit@netvision.net.il', 18, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0545843844'),
('ìà åðéã', 'âð÷éï', 'gleon_99@mail.ru', 'gleon_99@mail.ru', 13, 'à ðé éåãò ìäèéñ ññðä 172 (äîøà åú, èéôåñéí, âìéùåú, ôðééåú, ðçéúåú), ìðååè òì-éãé ùéîåù á-VOR, DME å-ADF, åìðçåú òí ILS.', 'âø áçåìåï, úìîéã áçèéáä.', '0546860093'),
('Oliver', 'Lebovitsh', 'Oliver1991@gmail.com', 'oliver2004@walla.co.il', 14, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0542035200'),
('ãáéø', 'æà áé', 'dvirzee@walla.co.il', 'dvirzee@walla.co.il', 26, 'äééúé áîçæåø ä÷åãí ùðñâø, çåáá ñéîåìèåøéí', 'ñèåãðè, îúâåøø áøà ùì"ö', '0542177816'),
('ùîåà ì', 'ìñøé', 'lshmuel@yahoo.com', 'shmulik70@hotmail.com', 36, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè. çåáá ñéîåìèåøéí åçðéê áîçæåø ÷åãí ùäúáèì', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. âø áøà ùåï ìöéåï îäðãñ úåëðä áî÷öåòé', '054-7849242'),
('éà éø', 'áéøðöååéâ', 'messings@gmail.com', 'support@loopserv.net', 13, 'äééúé áîçæåø ä÷åãí à ðé èñ áòøê ëçöé ùðä åà ðé çåæø ìæä', 'à ðé îëôø ñáà  , áï 13.', ''),
('øåòé ', 'çéåè ', 'royhayut@walla.com ', 'roy535353@hotmail.com', 13, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\néåãò ìùìåè áîèåñ ìäèéñ îð÷åãä à '' ìð÷åãä á'' áùìåí à ê øåöä ììîåã ìòùåú æà ú áöåøä éåúø î÷öåòéú ', 'òì òöîê-øùåí ëà ï.äúçìúé áëåëá ëçåì òáøúé ìfs2002 ðãì÷úé òìéå îà åã åäèñúé áå ùðúééí åîùäåà  Ã¥Ã æ òáøúé ì fs2004 øåöä ììîåã áöåøä î÷öåòéú éåúø . (ðøùîúé ìîççæåø 19 à  Ã¥Ã¬Ã  Ã©Ã«Ã¥Ã¬ÃºÃ© ìùéúúó áâìì áòéåú îçùá ëøâò äåà  Ã®Ã±Ã¥Ã£Ã¸ åà ðé øåöä ìéøùí ìîçæåø á'' à í æä éúôà ôùø)', '0525908586'),
('à áéøï ', 'à ìôñé', 'aviranelf@walla.co.il', 'aviranel1@hotmail.co.il', 17, 'á MFS à ðé îùç÷ ëáø ùáåò ñééîúé à ú ä÷åøñ äáñéñé òì äöñðä\r\náòé÷øåï ùéç÷úé áòåã ñéîåìèåøéí \r\nlock on\r\nëåëá ëçåì äâøñä ùì ç"à  Ã¹Ã¬ éùøà ì åùì à øä"á', 'à ðé îãéîåðä\r\náï 17\r\núìîéã éá''\r\nîúòðééï áñéîåìèåøéí åáèéñä áëììé', '0576551901'),
('æà á', 'øåï', 'ronzeev@dolev.org.il', 'ronzeev@netvision.net.il', 48, 'à éï ðñéåï', 'èéñä äéä ðåùà  Ã¹ÃºÃ®Ã©Ã£ òðééï à åúé, ùéøúúé áç"à  25 ùðä áîòøê äèëðé/ìåâéñèé. ôøùúé ìôðé 6 ùðéí. îùîù ëéåòõ áðåùà  Ã®Ã©Ã§Ã¹Ã¥Ã¡, áòì òñ÷ òöîà é.', '054-5672200'),
('ùçø', 'à ñåìéï', 'tilandi@gmail.com', 'shahar@dbit.co.il', 16, 'áòáøé äøçå÷ ðäâúé ìùç÷ áâéøñú äñéîåìèåø ùì 2002, ëéååï ùìà  Ã¤Ã©Ã¤ ìé ðñéåï ëìùäå áèéñä î÷öåòéú, òæáúé à ú äðåùà  . ìà  Ã®Ã¦Ã®Ã¯ ÷ðéúé à ú 2004, åîöà úé à ú äôåøåí äðôìà  Ã¤Ã¦Ã¤, à æ äçìèúé ìçæåø ìñöðä .', 'ùîé ùçø à ñåìéï, áï 16 îà æåø äùøåï (ôøãñ çðä) .\r\núìîéã úéëåï, ìà  Ã®Ã¦Ã®Ã¯ äúçìúé ìäúðãá áîã"à , åà ðé ðäðä îëì øâò. èéñä úîéã òðééðä à åúé, åîâéì ÷èï ëì èéñä ìçå"ì äéååúä äà èø÷öéä äîøëæéú áèéåì. ', '0508937212'),
('ìéøï', 'ùåáì', 'lirans@yahoo.com', 'liran_shoval@hotmail.com', 23, 'FS02 ëåëá ëçåì FS04- çãù áå\r\nã"à  Ã¬Ã  Ã¤Ã¨Ã±ÃºÃ© ëáø 4 ùðéí ëëä', 'âø á÷øéåú, ùéøúúé áç"à , áåðä ãâîéí, îèéñ à åúí ìôòîéí\r\n\r\nåçåáá îã"á', '054-4481413'),
('çï', 'âåìãùèééï', 'chen_16g@walla.co.il', 'chen_16g@walla.co.il', 17, 'ëáø äééúé áòáø áîçæåø 11 à å 12 à ðé ìà  Ã¦Ã¥Ã«Ã¸ áãéå÷ à áì îèòí çåñø æîï ðùøúé à çøé ëîä ùéòåøéí ëëä ùéù ìé éãò ãé áñéñé áñéîåìèåø.', '÷åøà éí ìé çï âåìãùèééï, áï 17 îâï éáðä, òåáã ëîåñëðé÷ åáñê äëì øåöä ÷öú ìäúôø÷ òì äñéîåìèåø åììîåã à åúå ãé èåá..', '0545852500'),
('âì', 'îéðõ', 'gal.dude@gmail.com', 'gal.dude@gmail.com', 15, 'ùéç÷úé áèåô âï... ùéç÷úé áëåëá ëçåì òã ùäéä ìé XP. åá- MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR à ðé îúîéã îäâéøñà  Ã¹Ã¬ 96. åà ðé îùç÷ áæä äîåï. ëì çáøé ÷åøà éí ìé ñéîåìèåø ôøé÷ :)', 'ùîé âì. à ðé îà åã à åäá îùç÷é îçùá (áòé÷ø ñéîåìèåøéí). à ðé âø áà éæåø îåãéòéï. à ðé úìîéã áúéëåï. à ðé îîù î÷ååä ùú÷áìå à åúé ìîñâøú ùìëí åùäëì éäéä îúà éí ìëåìí. æäå áéðúééí.', '054-6599440'),
('à åäã', 'îåñ÷åáéõ''', 'oh06@hotmail.co.il', 'oad6@hotmail.com', 15, 'à éï ðéñéåï', 'à ðé áï 15 åçöé à ðé âø á÷øéåú åìà  Ã²Ã¥Ã±Ã· áëìåí', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cvfr20`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfr20` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `sim` longtext NOT NULL,
  `more` longtext NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;

--
-- Dumping data for table `cvfr20`
--

INSERT INTO `cvfr20` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
('áø', 'çééí', 'bardewizard@gmail.com', 'bar_doar@walla.co.il', 16, 'à ðé çãù áúçåí äñéîåìèåøéí åá FS 2004 áôøè åîùúîù á SideWinder ùì îé÷øåñåôè', 'à ðé áø, áï 16.5 îà ù÷ìåï, òåñ÷ áòé÷ø áòéöåá åúëðåú à úøéí, ëãåøâì åèñ á FS2004 áùòåú äôðà é (:', '0506385190'),
('úåí', 'îà éøåáéõ', 't0mm@017.net.il', 'tommee@walla.co.il', 16, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'ùîé úåí, à ðé âø áîåùá âï éà ùéä áòî÷ çôø..\r\nà ðé áï 16 ú"ì 21.3.1990 \r\nîà ã îòåðééï ììîåã =]!', '0546504289'),
('îà åø', 'ëäï', 'maor064@017.net.il', 'maor0643@walla.co.il', 16, 'à éï ìé ëåì ëê ðéñéåï à ðé äúçìúé ììîåã áIFS åäôñ÷úé åòëùéå à ðé ñúí èñ áøùú', '÷åøà éí ìé îà åø à ðé áï 16 îèéøú äëøîì\r\nà ðé ëøâò òãééï ìåîã åìôðé çöé ùðä äúçìúé ìäúòðééï áëåì äúçåí äæä ùì ñéîåìèåøéí äúçìúé ìùç÷ áëåëá ëçåì åòëùéåà ðé èñ åôêééè ñéîåìèåø åà ðé à åã øåöä ìäøëéá à ú äéãò ùìé òì äñéîåìèåø', '0524306696'),
('à ìé', 'ñìáåö÷é', 'elis007@bezeqint.net', 'eli308@hotmail.co.il', 16, 'èñ áñéåìèåøéí ÷øåá ìùðúééí, áòé÷ø ìå÷à åï.\r\náæîï äà çøåï éåúø áøöéðåú ìà çø ÷áìú äñèé÷ äçãù ùìé.', '÷åøà éí ìé à ìé, áï 16 îëôø ñáà .\r\nçåáá úòåôä åñéîåìèåøéí, åøåöä ìäéåú èééñ.', '0526204250'),
('à ñó', 'áï à äøåï', 'odelia05@013.net', 'BA_asaf@bezeqint.net', 17, 'îùç÷ ëáø çåãù åòåùä èéñåú òí çáøéí', 'à ðé âø áà ù÷ìåï åìåîã áëéúä éà '', îúðãá áîã"à  Ã¥Ã åäá îùç÷é ñéîåìèåøéí', '0508858021'),
('à îéø', 'áï òæøà ', 'amir@walla.com', 'amir@walla.co.il', 22, 'èééñ îìéãä,äèñúé ôòí îèåñ îãâí ôà ðèåí ', 'à åäá áðåú áèáò, çåáá îåöà øè åáà ê áòé÷ø "äùìëú"\r\nçééì èéôåñé', '0526670061'),
('úåí', 'áðéîéï', 'tomb6@walla.co.il', 'tombenjamin6@hotmail.com', 14, 'à ðé ñúí èñ áñéîåìèåø åòùéúé çì÷ îäùéòåøéí ùì äñéîåìèåø', 'à ðé úìîéã òåìä ìëéúä è  Ã ðé âø áúì à áéá ', ''),
('à ìëñðãø', 'áâééá', 'baron12@rambler.ru', '', 21, 'éù ìé ðéñéåï 5-6 ùðéí áñéîåìöéä.....à ðé îáöò èéñåú åéæåà ìéåú,ìôé GPS\r\n', 'ùîé à ìëñðãø,î÷øéú âú...\r\nà ðé çééì îùåçøø.ùéøúúé áîùîø äâáåì...ëøâò òåáã æîðé...îòåðééï ìäéøùí ì÷åøñ èéñ åéøèåà ìé...úåãä òì úùåîú ìáëí....', '0503097991'),
('ñùä', '÷å÷åéá', 'Sasha39@bezeqint.net', '', 18, 'èñ ëáø äøáä æîï à áì çñø ìé äîåï éãò...', 'âø áà éæåø çéôä, ìà  Ã®Ã¦Ã®Ã¯ ñééîúé úéëåï åîçëä ìùéøåú äöáà é ùìé', '0547629809'),
('ôáì', 'ö', 'chernom@zahav.net.il', 'enn0l@3dv.co.il', 18, 'èñúé á-IAF, USAF åáò÷áåú çáø òí ÷ùø çæ÷ ìúòåôä äúçìúé âí òí FS2002. à çøé äôñ÷ä ùì ùìåù ùðéí çæøúé ùåá òí äîåï øöåï ì-FS2004, ÷øà úé îìà  Ã®Ã£Ã¸Ã©Ã«Ã©Ã­, òáøúé à ú äùéòåøéí áñéîåìèåø òöîå, à áì òãééï ììà  Ã±Ã´Ã· áìé áùø åãí ùéìîã à åúê ùìá ùìá äáðúé ùà ðé ìà  Ã âéò øçå÷. ', 'ùîé ôáì ëà îåø, áï 18, âø áðúðéä, òåìä ìëéúä é"á, îäéìãåú îúòðééï áîèåñéí à åìí à ó ôòí ìà  Ã°Ã«Ã°Ã±ÃºÃ© çæ÷ ì÷èò ùì ääèñä òöîä, ìôçåú ìà  Ã²Ã£ äæîï äà çøåï. \r\nëîå ëï, áìé ÷ùø ìúòåôä, à ðé îúòðééï áîçùáéí, îùç÷ áîùç÷ äøùú ET åðîöà  Ã¡Ã¤Ã°Ã¤Ã¬Ãº ä÷äéìä äéùøà ìéú ëáø ëùìåù ùðéí, à åäá ñéîåìèåøéí îëì îéðé ñåâéí (à ôéìå øëáåú, âí áæä äúà äáúé!). ðéâðúé ôòí áñ÷ñåôåï, îúà îï... à îî. æäå, ðøà ä ìé îñôé÷. :P', '0523405240'),
('çâé', 'ñîåéìåáéõ''', 'wackyz@walla.co.il', 'hagaisamoilovich@hotmail.co.il', 16, 'áâãåì äúçìúé ìäúòðééï áñéîåìèåøéí ëìôðé çåãù, îà æ øëùúé à ú äâ''åéñèé÷ Saitek ST290 åäúçìúé ìèåñ ìáã åìðñåú ììîåã ìáã à éê ìèåñ áñéîåìèåøéí (ëîåáï ùá-FS9). øåá äéãò ùéù ìé ëøâò äåà  Ã£Ã¸Ãª äà éðèøðè, îãøéëéí åëå'' à ùø òæøå ìé ììîåã ìà è ìà è à ú äáñéñ. îúà îï ìà è ìà è áîñìåì ä÷ôä ùì LLEHZ (äøöìéä) åðçéúä òí ññðä, åëîåáï ùåà ó ìéåúø îëê.', '÷åøà éí ìé çâé, à ðé áà  Ã®Ã¡Ã©Ãº ùîù ùðîöà ú ÷øåá ìéøåùìéí. îúòðééï áúçåí äîçùáéí åáñéîåìèåøéí, åîùç÷ á-PS2 ìäðà úé áæîðé äôðåé :). à éï ìé îîù äøáä îä ìäâéã òì òöîé ëëä ùòãéó ùà ÷öø áîéìéí åà åîø áäöìçä ìëì îé ùðøùí ìîçæåø åà ðé î÷ååä ìäúøà åú ùí =]', ''),
('îà åø', 'áøðôìã', 'maor_berenfeld@nana.co.il', 'maor_berenfeld@nana.co.il', 16, 'ìôðé çåãù áòøê äúçìúé áã2004 åà ðé èñ ìëéó òí çáøéí..', 'à ðé âø áà ù÷ìåï òåìä ìé"à  Ã åäá ìùç÷ ëãåøñì, à åäá îçùáéí åà åäá ìèåñ...', '0524543630'),
('amir', 'avita', 'amiravita@gmail.com', 'amir_avitan@walla.com', 34, 'îèéñ à ú ä737 pmdg áòæøú ä-fmc åáñä"ë ëùðúééí áñéîåìèåø.', 'âø áú"à  ,òöîà é çåáá èéñä åòã ìôðé çöé ùðä ìîãúé ìäåöà ú øéùéåï ôøèé (ëåìì ùòåøé èéñä ëîåáï)åáëì äæãîðåú ìå÷ç ùòåøé èéñä áëì îéðé î÷åîåú áòåìí', '0546888285'),
('çï', 'ôééøùèééï', 'chenfire@gmail.com', 'chenfire@gmail.com', 30, 'à ðé èñ ëáø çöé ùðä á-FS2004 îòåðééï ììîåã ìèåñ ãøê ÷åøñ î÷öåòé', 'âø áøà ùåï. òåáã áúçåí äîçùáéí. èñ çöé ùðä á-FS2004.', '050-5749466'),
('úîéø', 'ö''øèøéáñ÷é', 'tamirss@walla.co.il', 'tamirss@walla.co.il', 14, 'äðéñéåï ùìé áñéîìèåø äåà  Ã¡Ã²Ã©Ã·Ã¸ ùìéèä òì äîèåñ áà ååéø: ôðéåú, äîøà åú, äîøà åú òãéï îúà îï ëé äðçéúåú ìà  Ã©Ã¥Ã¶Ã åú ìé ëîå ùöøéê. äéãò ùìé äåà  Ã¡Ã±Ã©Ã±Ã© îéðåñ', 'äùí ùìé äåà  ÃºÃ®Ã©Ã¸ ö''øèøéáñ÷é, âø áøòððä, úìîéã ëúä è''.\r\nçåáá úòåôä îà æ ùäééúé ÷èï.', ''),
('ìéà åø ', 'ìåé', 'lior-l74@zahav.net.il', 'liorlevibig@hotmail.co.il', 32, 'à éï äøáä ðéñéåï áñéîåìèåø ø÷ ø÷ò ëììé', 'òåñ÷ áúòåôä äøáä ùðéí åëîå ëï áåâø çéì äà åéø äéåí ðéîöà  Ã¡Ã¨Ã©Ã©Ã±Ãº 103 áç"à  27 ', '052-3010280');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cvfr21`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfr21` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `sim` longtext NOT NULL,
  `more` longtext NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;

--
-- Dumping data for table `cvfr21`
--

INSERT INTO `cvfr21` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
('æäø', 'ëîåï', 'zcamon@hotmail.com', 'zcamon@hotmail.com', 34, 'çãù áúçåí. ñéîúé äãøëä áñéñéú á FS2004 åòáøúé ñåìå.', 'âø á÷øéú à åðå. îúëðú. øöéúé ìòùåú ÷åøñ èéñ à îéúé áà øä"á à ê ìà  Ã©Ã¶Ã , òãéï.. î÷ååä ùä÷åøñ äæä éòæåø ìé ëùéâéò äãáø äà îéúé.  Ã ðé à äéä áà éìú òã ä-2.11 à æ î÷ååä ùä÷åøñ ìà  Ã©ÃºÃ§Ã©Ã¬ ìôðé ëï.', '050-8766949'),
('âì', 'à æåìà é', 'green_gal@hotmail.co.il', 'green_gal@hotmail.co.il', 16, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\nà ðé èñ ëùðä á-FS, éåãò ÷öú èéñåú CVFR ÷öú ðãáø åáòé÷ø à ú ëì äãáøéí äáñéñééí', 'òì òöîê-øùåí ëà ï.  Ã ðé âø ááà ø ùáò áï 16 ìåîã ááéú äñôø äèëðé ùì çééì äà åéø åîèéñ èéñðéí', '0546250866'),
('çï', 'éðéá', 'xyaniv@hotmail.com', 'xyaniv@hotmail.com', 32, 'ðñéåï áñéñé', 'èéñ ãà åï åîúìîã ìîîåðò (200 ùòåú èéñä, îúåëí 20 áðúéáé úåáìä CVFR)', '0544792923'),
('úîéø', 'ö''øèøéáñ÷é', 'tamirss@walla.co.il', 'tamirss@walla.co.il', 14, 'äúçìúé ÷åøñ áîçæåø 20 åäâòúé òã äùéòåø äùìéùé', 'áï 14, âø áøòððä, çåáá úòåôä', '0546922714'),
('à åø', 'îúúéäå', 'hana126@bezeqint.net', '', 15, '', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0506668860'),
('øåé', 'ùðé', 'Roysha1@gmail.com', 'roysha1@walla.co.il', 17, 'à ðé èñ ëáø ùðä å÷öú áôìééè ñéîåìèåø åà ðé éåãò ôçåú à å éåúø à ú äðãá"ø åà ú ääúçáøåú ìIVAO', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0547443119'),
('âéà ', 'øåîáà åè', 'guyromb@gmail.com', 'guyromb@hotmail.com', 15, 'WEBMASTER áIVAO-IL, éù éãò áäîøà ä, ðçéúä åãáøéí áñéñééí... îèøúé ììîåã éåúø ìòåî÷ åáöåøä éåúø èåáä èéñä..\r\n', 'ùîé âéà  Ã¸Ã¥Ã®Ã¡Ã åè ëîå ùöééðúé, áï 15 î÷øééú áéà ìé÷, à ðé îúîçä áúçåí äîçùáéí åà ðé îúëðú PHP, SQL, HTML åôìà ùø (FLASH), à ðé çåáá ñôåøè åëîåáï èééñ...\r\nåëîå ëåìí.. äçìåí ìäéåú èééñ áòúéã.', '0545580178'),
('à ééì', 'éðåá', 'yanuvey@bezeqint.net', 'yanuvey@bezeqint.net', 41, 'ùìåí øá!\r\näððé à åäá ñéîåìèåøéí îà æ îé÷øåñåôè äåöéà ä à ú âéøñúä äøà ùåðä.\r\näèñúé áùãä äúòåôä áäøöìéä ññðä 152 , ì÷çúé 4 ùòåøé èéñä åáöòúé òìéä áòæøúå ùì îãøéê à ú ëì îöáé äçøåí + ëîåáï ùìéèä áñéñéú.\r\näéöìçúé ìòùåú à ú à åúí äãáøéí áòæøú îé÷øåñåôè ôìééè ñéîåìéèåø\r\nòáøå îà æ áòøê 5 ùðéí à áì äéãò äáñéñé ÷ééí.\r\nðåñó ìëê äððé áòì îöðç øçéôä ãøâú âåáä.\r\nà éððé éåãò ëøâò ìäùúîù áîñðâ''ø (à ðé îáéï áîçùáéí) ëê ùùí äîùúîù ùìé äåà  Ã¤Ã£Ã¥Ã ø äà ì÷èøåðé ùìé æä îä ùîåôéò.\r\nìôøèéí ðåñôéí à úä îåæîï ìéöåø ÷ùø à éúé- à ééì. ', 'äððé òåáã çáøú çùîì - áåã÷ áîáã÷ú çùîì \r\núçáéáéí: îçùáéí , ôìééè ñéîåìéèåøñ , îöðçé øçéôä, èéñðé øãéå , öéìåí ãéâéèìé ', '0528-382142'),
('æéå', 'éåñôåá', 'ziv_yos@walla.com', 'yusepov@netvision.net.il', 16, 'à ðé îèéñ èéñðéí åèñèé ÷öú áôà ì÷åï à ìééã ôåøñ.', 'ùîé æéå éåñôåá, îôøãñ çðä. ìåîã áà åøè äùåîøåï îâîú ôéñé÷ä øåáåèé÷ä. çåìí ìäéåú èééñ. îèéñ èéñðéí åáëìì îúòðééï áèéñðà åú (áðéä åäèñä).', '0508851767'),
('à åøé', 'áåðï', 'uriris@zahav.net.il', 'Uri', 42, 'ù ìé ðéñéåï òì îñôø ñéîåìèåøéí ëåìì FS2004', 'à ðé îäðãñ à åéøåðåèé÷ä áúòùéä à åéøéú. éù ìé éãò úéà åøèé øá áîèåñéí ëåìì ôé÷åç èéñä.\r\nîà çø åéù ìé ùðé éìãéí ÷èðéí à ðé îòåðéï à í à ôùø áùòåøé èéñä îà åçøéí éåúø æ.à  Ã¡Ã±Ã¡Ã©Ã¡Ã¥Ãº 22:00', '052-6040063'),
('ùøåï', 'á', 'sharonbemail@yahoo.com', 'sharonbemail@hotmail.co.il', 33, 'ø÷ äú÷ðúé à ú 2004 ìà çøåðä åäùúòùòúé à éúå. çééá ìåîø ùà ðé ìà  Ã®Ã¦Ã¤Ã©Ã¸ áðçéúåú, åâí  Ã®ÃºÃ·Ã¹Ã¤ áè÷ñé ùì îèåñéí òí áìîéí ãéôøðöéà ìééí. à éï ìé éãò áðéååè åîèà åøåìåâéä, à áì äîåï îåèéáöéä éù åéù !', 'áï 33. âø áà æåø çãøä. òåáã áîùøã îîùìúé åà åäá èéñä åîèåñéí îéîé äúéëåï. ì÷çúé áòáø 3 ùéòåøé èéñä òì 172 - à çã áçéôä, à çã áäøöìéä åà çã áñå-ôøðñéñ÷å.ëðøà ä ùìà  Ã°Ã¥Ã²Ã£ÃºÃ© ìäéåú èééñ à îéúé - à æ ÷áìå à åúé ëà ï áîçéà åú ëôéí.... ', '0507504798'),
('çâé', 'ñîåéìåáéõ''', 'hagaisamoilovich@gmail.com', 'hagaisamoilovich@hotmail.co.il', 15, 'äééúé áîçæåø 20, ðà öìúé ìòöåø áà îöò áâìì ùçùáúé ùéäéå äîåï òáåãåú åáòéåú áâìì æä ùòìéúé ìëéúä é'' (ìçõ åëå''). äúáøø ùìà  Ã¥Ã¤Ã¸Ã¢Ã¹ÃºÃ© øò òì äøâò ùòæáúé à ú äîçæåø, åà ðé øåöä ìçæåø åìòáåø äôòí, áìé æìæåìéí.', '÷åøà éí ìé çâé åà ðé áà  Ã®Ã¡Ã©Ãº ùîù, ëøâò ìåîã áëéúä é''. à éï ìé îîù äøáä ìäâéã òì òöîé à áì à ðé îà çì ìëì äðøùîéí áäöìçä áäîùê äãøê!', ''),
('à åøï', '÷ãåù', 'orenkadosh@yahoo.com', 'bool6@walla.co.il', 38, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0542111182'),
('òøï', 'åéðùìáà åí', 'eranvin@gmail.com', 'eranvin@hotmail.com', 14, 'à ðé îùç÷ îãé ôòí áðçéúåú åäîøà åú åòáøúé à ú ä÷åøñ äáñéñé áéåúø ùê äîùç÷ (äîøà ä, ðçéúä, ôðéåú åë''ï', 'à ðé áï 14 úìîéã ëéúä è äðñ öéåðä øöéðé îåëï ììîéãä', '08-9301793'),
('à áéá', 'à îø', 'nok5573@bezeqint.net', 'nok5573@bezeqint.net', 15, 'éãò áñéñé áèéñä!', 'áï15 îçéôä, òåñ÷ áèéñåú áñéîåìèåøéí', '0508374348'),
('øí', 'öéðåáø', 'ramtsi@hotmail.com', 'ramtsi@hotmail.com', 22, 'åáëï, ëîå ùëáø à îøúé ìà ìéøï, îà æ ùà ðé éìã, å÷éáìúé à ú äîçùá äøà ùåï ùìé, ùéç÷úé áñéîåìèåøéí... à áì à ó ôòí ìà  ÃºÃ úøúé ìòöîé ùéù ëæà úé øîä ùì èééñéí. ìîøåú ùà éï ìé ðñéåï á FS2004, à ðé à ùîç ìäöèøó ì÷åøñ åì÷ååú ùîùí à ðé ø÷ à ú÷ãí. ', 'åáëï, ùîé øí öéðåáø, áï 22, âø áøçåáåú. òåáã ëçåáù îìååä èéåìéí... åæäå.. ìà  Ã®Ã¹Ã¥ îéåçã :)', '0546615080'),
('à åø', 'ù', 'orsh@nana.co.il', 'or89@msn.com', 18, 'éåãò ìúôòì à ú äñéîåìèåø áøîä èåáä ', 'à æ ëëä à ðé à åø áï 18 îçéôä úìîéã úéëåï ôòéì áúðåòú äöåôéí à åäá ìáìåú åîëåø ìçééã÷ äæä ùð÷øà  "úòåôä" ', '0528047777');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cvfr22`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfr22` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `sim` longtext NOT NULL,
  `more` longtext NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;

--
-- Dumping data for table `cvfr22`
--

INSERT INTO `cvfr22` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
('ùîòåï', 'ðñéí', 'sahy400@nana10.co.il', 'sahy400@hotmail.com', 16, 'äúçìúé ÷öú á flight simulator x', 'á"ñ ùôéøà ', '0542000257'),
('ìá', 'à éñ÷åá', 'almogvaldes@gmail.com', '', 16, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'ùîé ìá à ðé îðúðéä ìåîã ááéú ñôø "ùôéøà " à ðé áîâîú ôéæé÷ä åäôøåé÷è  Ã¹Ã¬Ã°Ã¥ òì îèåñéí åëì ä÷ùåø áèéñä', '0549216073'),
('Yoan', 'Anidjar', 'yoan_anidjar@hotmail.fr', 'yoan_anidjar@hotmail.fr', 15, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0526450394'),
('æåäø', 'éîéï', 'ZOHARYAMIN1@GMAIL.COM', '', 16, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'ùîéæåäø à ðé îðúðéä ìåîã ááéú ñôø "ùôéøà " à ðé áîâîú ôéæé÷ä à ðé úîéã à äáúé à ú ðåùà  Ã¤Ã¨Ã©Ã±Ã¤ åúîéã øöéúé ìãòú à éê ìèåñ åëì äãáøéí ä÷ùåøéí áèéñä.', '0548430764'),
('åé÷é', 'ôãìåï', 'viki_369@walla.com', '', 15, 'à éï ìé ðéñéåï', 'à ðé îáéú äñôø ùôéøà  Ã°ÃºÃ°Ã©Ã¤ ëéúä é'' á÷åøñ èéñä ìôøåéé÷è ôéæé÷ä ', '0524045782'),
('jordan', 'assous', 'jordan_om21@hotmail.fr', 'jordan_om21@hotmail.fr', 15, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0547719692'),
('ðúðà ì', 'ëäï', 'netanel1472@walla.com', '', 16, '', 'à ðé âø áðúðéä ìåîã ááéú ñôø ùôéøà  ', '0526068731'),
('ãåøéà ï', 'éøçé', 'doriane145@hotmail.com', 'doriane145@hotmail.com', 16, 'à éï ìé ðéñéåï áñéîåìèåø', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '054-6427345'),
('ãï', 'à ôøéí', 'dan14a@Walla.co.il', 'dan14a@walla.co.il', 16, 'à ðé ìôðé ëùðä òñ÷úé áúçåí äèéñðéí åäéä ìé îñå÷ åèéñï òã ùòæáúé à ú æä ìáééðúéí îùåí äåöà ä ëñôéú âãåìä éù ìé ðñéåï à ôùø ìäâéã áñéîåìèåøéí ùì èéñåú äîøà åú ðçéúåú åäëì.', 'à ðé ãï à ôøéí îðúðéä áï 16 ìåîã ááéú äñôø ùôéøà  Ã¥Ã¡Ã®Ã±Ã¢Ã¸Ãº îâîú ôéæé÷ä à ðçðå òåùéí ôøåéé÷ú ùì úòåôä ùæä æä', '0525996660'),
('à áéøí', 'à ùèï', 'aviram452@walla.co.il', '', 16, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'ùôéøà ', '0526898974'),
('ãåãé', 'ùáç', 'dshevach@gmail.com', '', 16, '', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0528628894'),
('Maayan', 'Levy', 'maayanlevy16@hotmail.com', 'maayanlevy16@hotmail.com', 14, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'Je m''appele Maayan Levy. J''ai 14 ans. J''habite à Poleg depuis 2 ans. Je suis Nouvel Immigrant. J''ai sauté la classe de CP. C''est pour ca que je n''ai que 14 ans. J''habite avec ma mere et mes 2 freres. Mon pere habite en France. J''aime le sport et les etudes de physique et d''histoire particulierement. L''aéronotique est un sujet qui m''interesse car elle permet de savoir un tas de choses et qui a de l''avenir.', '0542210853'),
('à éöé÷ ', 'âåéìé', 'ASKIZIK1@WALLA.CO.IL', '', 40, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0528910298'),
('âáøéà ì', 'ôà ì', 'gabrielfh@walla.com', 'gabi-182@hotmail.com', 16, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'ðøà ä ìé øà éåï å÷åøñ îà åã ðçîã åîòðééï à ðé âí îúòðééï áðåùà  Ã¤Ã¨Ã©Ã©Ã±Ã°Ã¥Ãº åî÷ååä ìäðåú åììîåã ëîä ùéåúø  ', '0527587350'),
('âìòã ', 'ãäï', 'pablue@walla.co.il', 'pablue@walla.co.il1', 16, 'à éï', 'ìåîã ôéæé÷ä. ', '0525048419'),
('à ùè', 'à ìðä', 'usher09@nana.co.il', '', 17, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', ''),
('ìéãï', 'éùøà ì', 'lidan_israel@walla.com', '', 15, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '050-2007998'),
('à ìåðä', 'à ôøéîåá', 'alona6000@walla.com', 'girl14_ae@hotmail.com', 17, 'à éï ìé ðéñéåï áñéîåìèåø.', 'ðòéí îà åã à ðé à ìåðä à ôøéîåá. úìîéãú úéëåï,âøä áðúðéä, ìåîãú áîâîú ôéæé÷ä-à ì÷èøåðé÷ä. îúòðééðú áîçùáéí åîä ùáðéäéí. à ðé à ùîç ìäùúúó ááéú ñôø ìèéñä åéøèåà ìéú. ', '0547871906'),
('áðéîéï', 'æîåø', 'BINYAMINZAMOR@WALLA.COM', '', 16, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0546750099'),
('áðéîéï', 'æîåø', 'zamor1993@walla.com', '', 16, 'à éúçìúé ìùçø ÷öú áîùç÷ òùéúé ëîä îùéîåú.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0546750099'),
('æäáä ', 'îøé', 'zhavam1@walla.com', '', 17, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0546987608'),
('÷åøì', 'áï îùä', 'koralbm123@walla.com', 'koralooshbm@hotmail.co.il', 17, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0526510054'),
('ùîåà ì', '÷ìôä', 'kalfasamuel@hotmail.fr', 'kalfasamuel@hotmail.fr', 17, 'à éï ìé ðéñéåï', 'à ðé à åäá ììîåã úåøä ììîåã ôéæé÷ä åìùç÷ ëãåøâì ', '0546662527'),
('îúï', 'áúéä', 'matann_batya@walla.com', '', 18, 'à éï ðéñéåï', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0524650742'),
('ùîòåï ', 'áï à áå', 'shimon444222@walla.co.il', '', 18, '', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0542212410'),
('ãðéà ì', 'áøåê', 'daniel_1617@walla.com', '', 17, 'à éï', 'âø áîåùä òæøéà ì åúìîéã áùôéøà ', '0524425835'),
('à ãí', 'áøåê', 'shembeku@gmail.com', '', 17, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'ùìåí, à ðé à ãí, âø áðúðéä, ÷øéú ðåøãà å åìåîã ááéä"ñ ùôéøà .à ðé îà åã îúòðééï áðåùà  Ã¹Ã¬ îèåñéí åúòåôä, åà ùîç ì÷çú çì÷ á÷åøñ îòðééï îï äñåâ äæä.', '0523048669');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cvfrvfs`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfrvfs` (
  `ID` int(11) NOT NULL,
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `sim` longtext NOT NULL,
  `more` longtext NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;

--
-- Dumping data for table `cvfrvfs`
--

INSERT INTO `cvfrvfs` (`ID`, `first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
(0, 'ðáå', 'à ôììå', 'nevo454@walla.com', '', 15, 'éù ìé ðéñéåï ùì éåúø î-70 ùòåú èéñä áòøê', 'à ðé âø áçãøä à ðé ìåîã à ðé áëúä è× à ðé ðçîã çáéá ìà  Ã²Ã¥Ã¹Ã¤ áòéåú åðäðä îà åã ìäèéñ îèåñéí \r\néåôéé?!', '0523425686'),
(0, 'éåðé', 'ååìéðã', 'yvolind@gmail.com', '', 25, 'îèéñ ëáø æîï ãéé øá á FSX. îùúîù áâ''åéñèé÷ ñééãååðãø ùì îé÷øåñåôè. ', 'à ðé îøà ùåï ìöéåï ìåîã øà ééú çùáåï. çåáá îåùáò ùì èééñ åúòåôä. äééúé çåãùééí á÷åøñ èééñ ìà çø îëï ðùøúé ìéçéãä ìåçîú. ùîòúé äøáä òì ä÷åøñéí ùìëí åçåùá ùäí éäéå áñéñ îòåìä áùáéìé ìôðé øéùéåï äèééñ äôøèé ùà ðé îúëðï ìòùåú áòúéã.', '0524848148'),
(0, 'ðà åø', 'îæøçé', 'duduaharon1234@gmail.com', '', 14, 'éù ìé à ú ä Flight Simulator X .\r\nà ðé çãù îà åã áñéîåìèåø , åà ðé î÷ååä ùä÷åøñ éòæåø ìé.\r\n', 'éù ìé FSX åà ðé ðøùí ì÷åøñ 52 .', ''),
(0, 'à áéá ', 'ðõ', 'netz03@walla.com', '', 13, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\náæîï ùäçðéëéí ùì îçæåø 51 äúà îðå áøùú äèéñä IVAO à ðé äééúé à éúí åìîãúé îéäí ä÷ôåú åèéñä.\r\n', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. \r\nà ðé âø áîåùáé éøåùìéí (âáòú éòøéí) à ðé òåñ÷ áîçùáéí-îùç÷é îçùá,áòé÷ø ñéîåìèåøéí,ëì äæîï ùà ðé øåà ä îèåñ à ðé çåùá òì ä÷åøñ åîä à ðé éòùä ùà ðé éùç÷ ëîå äîèåñ äæä à å ñúí ìèåñ à å ìçôù äà éðèøðè òí äãâí ùì äîèåñ.\r\nà ðé ëáø ð÷ùøúé ìà ðùéí áVFS úîéø ñîé ù÷ã âì ðà åø èì åòåã....\r\núåãä à áéá', ''),
(0, 'ãåø', 'îãéðä', 'medinador1@Gmail.com', 'medinador@windowslive.com', 15, 'à ðé ëáø ëîòè ùðä èñ á-FSX åäçìèúé ììîåã "åìòìåú áøîä"', 'à ðé âø áá"ù, úìîéã ëéúä é'' áîâîú à ì÷èøåðé÷ä.', '0523950189'),
(0, 'øæ', 'ñèøåì', 'razmad123@gmail.com', '', 18, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', ''),
(0, 'à éöé÷', 'UH', 'EEE102@WALLA.COM', '', 18, 'îùç÷ áfsx ', 'à ðé âø  Ã¡Ã ù÷ìåï\r\núìîéã ëéúä é"á  \r\n÷ìéèä îäéøä', '0528981130'),
(0, 'èì', 'à åîøã÷ø', 'talumerdeker@gmail.com', '', 16, 'à ðé îùç÷ ëùðä åçöé á FSX åëçöé ùðä áôà ì÷åï .\r\néù ìé ðñéåï áà ååéø áFSX ë 25 ùòåú + .\r\n', 'ùîé èì à åîøã÷ø à ðé âø áà ùãåã ìåîã áî÷éó à  , ëùåçø . áîëììä äèëðåìåâéú ùì çéì äà ååéø æ''''à  Ã¹Ã ðé äåìê ìáéú äñôø òí îãé öäì (çéì äà ååéø)\r\nìåîã à ì÷èøåðé÷ä , à ãí îà åã øöéðé åðçåù îèøä !', '0507744633'),
(0, 'ìéà åø ', 'ôééâéï', 'liorfeigin@walla.com', '', 13, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè. \r\nà éï ìé ðéñéåï à ðé çãù áúçåí', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. \r\nà ðé âø áâãøä åîùç÷ ëãåøñì', ''),
(0, 'à åøï', 'áø', 'orenbeer1999@gmail.com', 'orenbeer1999@hotmail.com', 14, 'à ðé îùúîù áfsx åà ðé éåãò ìäîøéà  Ã®Ã¨Ã¥Ã± åâí ÷öú ìäðçéú à åúå åìôúåç åìñâåø îãôéí åìôúåç åìñâåø âìâìéí åìäôòéì à ú îðåøåú äîèåñ (ëì äãáøéí äáñéñééí ùì äîèåñ)åëîåáï ìäæéæ à ú äîèåñ.', 'à ðé âø áéøåùìéí à ðé îùç÷ ôéðâôåðâ îúîéã áãáøéí ìîùì ááéú ñôø à åäá ìäéåú òí çáøéí ðäðä ìòæåø ìëì à çã åéåãò ìçì÷ à ú äæîï áöåøä ðëåðä.', '0527836456'),
(0, 'ùìåîé', 'äéøè', 'shlomihirt@hotmail.com', 'shlomihirt@hotmail.com', 31, 'áòáøé äééúé îùúîù ÷áò áVATSIM åëï á-VATIL áòé÷ø èéñåú CVFR åVFR. òæáúé à ú äúçåí ìú÷åôä à øåëä åà ðé îòåðééï ìçæåø ìúìí áøöéðåú åáëåì äëåç. ëîå ëï, ìäùìéí çåñøéí ùäéå ìé ò÷á à é äöèøôåú ìà çã ä÷åøñéí äîåöòéí.', 'úåùá ëôø éåðä, îäðãñ úòùéä åðéäåì åäðãñà é çùîì, çåáá à ñèøåðåîéä, èéñðà åú, ãéâ, ñðå÷ø, ú÷ìéèðåú åòåã. çåáá îåùáò ùì FS îà æ åòã äéåí, ëì äæîï áON-OFF', '052-3851650'),
(0, 'òéãå', 'ðçåùúï', 'ido10973@gmail.com', '', 14, 'çáø ùìé ùäéä ôòí áöååú äëéø ìé à ú äñéîåìèåø (ðãá) åà ðé øåöä ììîåã áöåøä î÷öåòéú éåúø', 'à ðé âø áéåáìéí (áöôåï) à ðé òåáø á÷éõ ìâáòúééí åà ðé îðâï òì âéèøä çùîìéú', '0545557603'),
(0, 'òîéú', 'à ìéä', 'amitelia9@gmail.com', 'amitelia9@gmail.com', 15, 'à éï ìé îîù ðéñéåí äúçìúé à ú ÷åøñ 50 à áì äôñ÷úé áäúçìä áâìì ñéáåú à éùéåú', 'ùìåí,÷åøà éí ìé òîéú à ðé áï 15 îðöøú òìéú åà ðé îà åã à åäá ñéîåìèåøéí åø÷ îçëä ùä÷øåñ äæä éúçéì', '0503399304'),
(0, 'âì', 'îìà ëé', 'g7111m@gmail.com', '', 46, 'éù ìé ðéñéåï îåòú áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'à ðé âø ááú éí. î÷öåò - îðäì îåöø áçáøú à åøã. éãò åðéñéåï áîçùáéí åøùúåú. áòáø òáãúé áúçæå÷ú çùîì åøãéå áîèåñé ðåñòéí 747 DC9 707 737 727.  ', '0546771623'),
(0, 'âáøéà ì', 'ôåì÷', 'pollak.gabi@gmail.com', 'âáé', 65, 'òáøúé ÷åøñ áñéîåìèåø FSX áîåòãåï çåìé ñøèï ááà ø-ùáò, à éï ìé ðñéåï èéñä á÷áåöåú, äîøà åú åðçéúåú ñáéøåú, èéñú îëùéøéí áññðä ñáéø.', 'ôðñéåðø ùì îùøã øà ù äîîùìä, áï 65 òñ÷úé á-38 äùðéí äà çøåðåú áúçåí äâøòéï.\r\néù éãò áà ìèøåðé÷ä, åáúçåîéí à éæåèøééí à çøéí, îòåðééï ìäùìéí à ú ä-Homecokpit ùäéúçìúé ìáðåú', '054-77-813-77'),
(0, 'âéà ', 'ôåãåìñ÷é', 'fun1look@yahoo.com', 'kodo2@hotmail.com', 16, 'äúçìúéìùç÷ áîùç÷ ùì ùðú 2004 ùí éãòúé ìèåñ èåá éçñéú òí îèåñéí âãåìéí åëáãéí éåúø à ê áùðä äæå ëà ùø çæøúé ìùç÷ à áì áâéøñú ä -X ìà  Ã¤Ã¶Ã¬Ã§ÃºÃ© ìäèéñ à ú äîèåñ áà åôï ùáå çùáúé ùìéëåì', 'øåöä ìãòú ìèåñ òì ôé äçå÷éí åà ó áòúéã ìîîù à åúí áëà ùø éìîã ìøùéåï èéñ ôøèé áçééí äà îéúéí', ''),
(0, 'îéëà ì', 'ùà îé', 'michelzain4@gmail.com', 'michelzain@gmail.com', 15, 'éù ìé FS2004 îâéì 12 ( 3 ùðéí ) åà ðé áñéîåìèåø ëáø äøáä æîï à áì ìà  Ã©Ã¶Ã  Ã¬Ã© ìäùìéí à ú ÷åøñ 48 åà ðé øåöä ìöà ú îéãé çåáä ìòöîé åìñééí à ú ä÷åøñ . ', 'îéëà ì ùà îé , öåøï à ðé òåñ÷ áëãåøâì áòé÷ø èñ äøáä áñéîåìèåø åà éê ìà  .. îúëåðï ìáâøåéåú :) ', '0525833859'),
(0, 'âì', 'æãà ', 'galzada570@walla.com', 'gooloo153@walla.com', 15, '÷öú äñúëìåú îñøèåðéí D:', 'âø áøà ùåï ìöéåï,à åäá úòåôä,ìðâï áâéèøä,à ééøñåôè,îùç÷é ìçéîä áîçùá', '0502205151'),
(0, 'ãðéà ì', 'áåîðãéì', 'linkinpark375@walla.com', '', 13, 'ðéñéåðé áFSX äåà  Ã°Ã§Ã®Ã£ îëéååï ùìà  Ã®Ã¦Ã®Ã¯ øëùúé à ú äîùç÷ äæä.', '÷åøà éí ìé ãðéà ì áåîðãéì åà ðé îà åã à åäá ìøëá òì ñ÷ééèáåøã åâí ÷öú âìéùú âìéí. à ðé úîéã äúòðééðúé áîùç÷éí åñéîåìèåøéí îâðéáéí ùì îèåñéí åòëùéå à ðé ëáø éåãò ùäñéîåìèåø ùéù ìé äåà  Ã¤Ã£Ã¡Ã¸ äà îéúé. îà æ ù÷ðéúé à ú îùç÷ æä à ðé ôùåè ìà  Ã®Ã´Ã±Ã©Ã· ìäèéñ îèåñéí åà ðé øåöä ùòëùéå éäéä îéùäå ùéìîã à åúé åìà  Ã±ÃºÃ­ ìäèéñ îèåñéí áìé ìãòú îä ëì ëôúåø òåùä.', '0545524655'),
(0, 'òîé', 'îåù÷åáéõ', 'amiramyss@gmail.com', 'amiram-yss@hotmail.com', 16, 'îáéï ÷öú ásid star ', 'òåñ÷ âí áîçùáéí åáèéñðà åú...', ''),
(0, 'ùâéà ', 'ìéñðåáö÷é', 'sagi_lis@yahoo.com', 'sagisrael4@gmail.com', 14, 'à éï ìé ðéñéåï ÷åãí,åæäé äñéáä ùà ðé øåöä ìäéøùí åìäúçéì ìäáéï.', 'à ðé âø áà çåæú áø,10 ã÷åú îòôåìä,à ðé òåñ÷ áòé÷ø áîçùáéí,åîùç÷é èéñä ëîå H.A.W.X,îøáä ìöà ú,øåëá òì à åôðééí,à ðé áï 13.9,éù ìé éåí äåìãú á-7 ìîà é,à ðé îà åã éöéøúé ëùøåðé,åçáøúé,øöéðé åî÷ôéã ììëú áãøê ùáä äîèøä ùìé ðîöà ú.', ''),
(0, 'ùâéà ', 'ìéñðåáö÷é', 'sagi_lis@yahoo.com', 'sagisrael4@gmail.com', 14, 'à éï ìé ðéñéåï à áì à ùîç ìäú÷áì åìøëåù ÷öú ðéñéåï.', 'à ðé âø áà çåæú áø,10 ã÷åú îòôåìä,à ðé òåñ÷ áòé÷ø áîçùáéí,åîùç÷é èéñä ëîå H.A.W.X,îøáä ìöà ú,øåëá òì à åôðééí,à ðé áï 13.9,éù ìé éåí äåìãú á-7 ìîà é,à ðé îà åã éöéøúé ëùøåðé,åçáøúé,øöéðé åî÷ôéã ììëú áãøê ùáä äîèøä ùìé ðîöà ú.', ''),
(0, 'ùâéà ', 'ìéñðåáö÷é', 'sagi_lis@yahoo.com', 'sagisrael4@gmail.com', 14, 'à éï ìé ðéñéåï à áì à ùîç ìäú÷áì åìøëåù ÷öú ðéñéåï.', 'à ðé âø áà çåæú áø,10 ã÷åú îòôåìä,à ðé òåñ÷ áòé÷ø áîçùáéí,åîùç÷é èéñä ëîå H.A.W.X,îøáä ìöà ú,øåëá òì à åôðééí,à ðé áï 13.9,éù ìé éåí äåìãú á-7 ìîà é,à ðé îà åã éöéøúé ëùøåðé,åçáøúé,øöéðé åî÷ôéã ììëú áãøê ùáä äîèøä ùìé ðîöà ú.', ''),
(0, 'à ñó', 'îñîé', 'msasaf123@walla.com', '', 13, 'à ðé îùç÷ áfsx à ðé áã"ë îúà îï òì ññðä 172 åìôòîéí áññðä 152 åìôòîéí à ðé îùç÷ áëáãéí ñúí ìäðåú', 'à ðé âø áëôø ñáà  Ã ðé áçèéáú áéðééí äúçáéá ùìé ëîåáï äåà  Ã®Ã¨Ã¥Ã±Ã©Ã­ åà ç ùìé æä ãáéø îîçæåø 51', '0526176725'),
(0, 'à áé', 'ùèøï', 'avi@shavit.info', '', 60, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\näåöà úé øùéåï èéñ òì ññðä áùðåú ä- 90 áà øä"á\r\näéå ìé ë- 30 ùòåú èéñä ', 'ã"ø ìëéîéä - îæåï\r\nà åäá äøôú÷à åú', '050-4433994'),
(0, 'ãøåø', 'ùìåù', 'Dror959@gmail.com', '', 14, '', 'à æ ùìåí ùîé ãøåø ùìåù éù ìé ñéîåìèø èéñä åéù ìé FL2004', ''),
(0, 'ùé', 'çîééãñ', 'shaikit@gmail.com', 'shaikit@gmail.com', 42, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. \r\nîúâåøø á÷éáåõ ëôø-òæä.\r\nòåñ÷ áúçåí äñéñèí, ðéäåì øùúåú îçùáéí.', '0505189386'),
(0, 'úîéø', 'äããé', 'tamir.hadadi@gmail.com', '', 18, 'à éï ðéñéåï', 'áï 18, ìåîã áëéúä éá áøà ùåï ìöéåï, îèéñ èéñðéí.', '0525458990');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `ElalEvent`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ElalEvent` (
  `name` text NOT NULL,
  `namem` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `email` text NOT NULL,
  `idtz` text NOT NULL,
  `phone` text NOT NULL,
  `comme` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `ElalEvent`
--

INSERT INTO `ElalEvent` (`name`, `namem`, `age`, `email`, `idtz`, `phone`, `comme`) VALUES
('à ìéøï', 'ëäï', 20, 'eliranco@012.net', '032501546', '0528249299', 'à éï'),
('ðúé', '÷ìåîø', 15, 'nklo@walla.com', '201120110', '039466006', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('îåùé÷å', 'áéìø', 16, 'm8989@netvision.net.il', '201183563', '0544980775', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('éåðä', 'ìå÷éõ', 41, 'yonal@bioind.com  ', '59046078', '0523702833  ', ''),
('à ìåï', 'âåèøîï', 17, 'alon_guti@walla.co.il', '201337318', '0547565925', ''),
('øà åáï', 'à ìéñ', 31, 'rubi-alice@hotmail.com', '031776990', '0545909055', ''),
('øåòé', 'òéìí', 17, 'brock_er@walla.com', '200446342', '0506994885', 'à í úåëìå ìáøø áá÷ùä, à í éúà ôùø ìöìí à ú äîèåñéí äçåðéí ìà  Ã®ÃºÃ¥Ãª äà åèåáåñ.\r\núåãä øáä òì à éøâåï äñéåø.\r\n\r\nøåòé'),
('à øéà ì', 'âìîï', 15, 'arielguelman@nana.co.il', '305066649', '0546613129', 'à áà  Ã¹Ã¬Ã© âí áà  \r\n\r\nåäðä äôøèéí ùìå: ñà åì âìîï âéì: 53, îñôø úòåãú æäåú: 303643688 '),
('âìòã', 'ùôåöðé÷', 16, 'fabelsh@bezeqint.net', '306466012', '0545443504', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('éøåï', 'à ì-òîé', 50, 'el_ami@zahav.net.il', '053197430', '054-4217096', ''),
('à åäã', 'âøæåï', 26, 'ohadger@walla.com', '040288847', '0542215153', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('à øéä', 'åéæì', 59, 'wiesel@013.net.il', '064824626', '0509594004', ''),
('ñòø', 'ìééñèï', 13, 'saar230@walla.com', ' 30825448', '049999430', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('øæ', 'âøôéð÷ì', 16, 'gurfinkel_raz@walla.com', '302823182', '0507102259', ':)'),
('à áøé', 'ìá', 47, 'avri_lev@hotmail.com', '054601687', '054-2063615', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('à ìòã à ìéäå', 'ìåé', 14, 'asaf400@gmail.com', '305147316', '037521032', ''),
('úåîø', 'òéðáø', 14, 'tomer@rweiss.dnsalias.com', '035966669', '0523997259', 'çðéê VFS'),
('îùä', 'áðñì', 57, 'bensal@eng.tau.ac.il', '008997975', '050-4082019', 'à éï äòøåú á÷ùåú, ø÷ ìà çì ùéäéä áäöìçä, òí îæâ à åéø ðòéí.\r\n\r\nåúåãä ìöååú äòåñ÷ áëê.'),
('îùä', 'îæøçé', 44, 'moshem@moshem.com', '57361263', '054-5653444', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('ùé', 'òéðáø', 43, 'uk972@iec.co.il', '057877813', '0523997259', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('ùìåîéú', 'òéðáø', 40, 'tomer@rweiss.dnsalias.com', '022007949', '0523997259', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('à îéø', 'òéðáø', 13, 'tomer@rweiss.dnsalias.com', '203635834', '0523997259', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('ñà åì', 'âìîï', 53, 'arielguelman@nana.co.il', '303643688', '0546613129', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('éåðé ', 'åéöðáøâ', 13, 'yoniwe92@hotmail.co.il', '203116181', '04-6380517', 'à áà  Ã¹Ã¬Ã© îöèøó - à ðé øåùí à åúå áðôøã.\r\nìâáé äúòåãú æäåú ùìé åùìå à ðà  Ã¡Ã£Ã·Ã¥ à ú äèåôñ ä÷åãí.'),
('øåðé', 'åéöðáøâ', 49, 'roniwe@netvision.net.il', '54099858', '050-7845934', 'à áà  Ã¹Ã¬ éåðé åéöðáøâ.'),
('ëôéø', 'æâåøé', 18, 'kfir_zaguri1@walla.co.il', '200486363', '0523888739', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('ðçîï', 'áåâåñìáñ÷é', 14, 'nahi_b@bezeqint.net', '308227610', '035514646', 'çáø öååú áVFS.\r\nîâéò òí à áé, ãðéà ì áåâåñìáñ÷é.'),
('ãðéà ì', 'áåâåñìáñ÷é', 54, 'nahi_b@bezeqint.net', '303702534', '0544311183', 'îâéò òí áðé, çáø öååú áVFS,\r\nðçîï áåâåñìáñ÷é.'),
('îéúø', 'ìåâñé', 16, 'Meitar_Lugasi@walla.com', '200852390', '0546493644', ''),
('îúï', 'ðåéîø÷', 15, 'hunkplane@walla.co.il', '305749897', '0523255512', 'öååú VFS'),
('îåèé', 'áéèåï', 18, 'ms-net@013.net', '300799020', '0506-876679', 'ñåó ñåó ðåëì ìãáø ëîå áðé à ãí'),
('ìéà åø', 'ëäï', 18, 'c_l052@walla.com', '301073383', '0525758121', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('ðéø', 'ôåøèì', 14, 'pdnn@013.net.il', '0305634057', '0523960032', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('âìòã', 'âåøï', 21, 'gorn16@bezeqint.net', '036998474', '0547678877', ''),
('÷åøï', '÷åçåñ', 15, 'xpernet5@hotmail.com', '200960839', '0523938811', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('ãåã', 'à äøåðåáéõ''', 15, 'caronov@012.net.il', '305531030', '0525560204', ''),
('ãåã ', 'ôééðùèééï ', 26, 'david-f@bezeqint.net', '16024119\r\n', '054-5456905', ''),
('âì', 'ùôåðãø', 15, 'shpondergal@gmail.com', '302867783', '0502993099', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('ãåã', 'ùôåðãø', 49, 'dsds@netvision.net', '54488176', '0502993099', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('ãåã', 'ôééðùèééï', 26, 'david-f@bezeqint.net', '016024119', '054-5456905', 'à ùîç ìäöèøó ìñéåø!'),
('çééí', 'äëè', 44, 'hh-hh@bezeqint.net', '057424947', '0507542288', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('ãåøåï', 'à ðâ''ì', 48, 'doronangel@bezeqint.net', '55059422', '0522855800', ''),
('à áéá', 'à éðäåøï', 32, 'aviv@rvm.co.il', '027122495', '0507350008 - 035739303', ''),
('øà í ', 'à ãí ', 14, 'reem20040@walla.com', '204207203', '02-5851402', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('áï', 'ëäï', 15, '041350@walla.com', '302830641', '02-9917283', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
('ðéø', '÷øï', 47, 'niki2110@zahav.net.il', '055622955', '054-6361258', 'îà çø åà ðé òöîà é , î÷ååä ùìà  Ã©ÃºÃ´Ã·Ã¹Ã¹ ëìåí åà åëì áà îú ìäâéò.'),
('ìéãåø', 'à ãí ', 15, 'lidor_adam@walla.com', '305576274', '02-5851402', ''),
('ãðé', 'îðåñéñ ', 15, 'danimnusis@walla.com', '307230334', '0547619158', 'äà í ðéúï ìðñåú ìùøééï òåã î÷åí ìöáé áéèø?'),
('òøï', 'âøðåú', 41, 'granote@gmail.com', '544501799', '', ''),
('öáé', 'áéèø', 51, 'zvika555@hotmail.com', '065477911', '052384023', ''),
('ùçø', 'âìñ', 34, 'divebudd@gamil.com', '028736163', '0524444156', ''),
('âåìï', 'áø èì', 32, 'gute@netvision.net.il', '027136837', '0549599034', ''),
('à øðåï ãá', 'æéðâø', 24, 'arnon.singer@gmail.com', '53080040', '0544630797', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `event`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `event` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `age` text NOT NULL,
  `id` int(11) NOT NULL default '0',
  `more` longtext NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;

--
-- Dumping data for table `event`
--

INSERT INTO `event` (`first`, `last`, `email`, `age`, `id`, `more`, `cell`) VALUES
('à ìéøï', 'ëäï', 'celiran@gmail.com', '24', 32501546, 'ùðäí', '0528249299');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `gradute`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gradute` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `fuser` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `cvfrcor` int(11) NOT NULL default '0',
  `ifrcor` int(11) NOT NULL default '0',
  `a_me` longtext NOT NULL,
  `a_vfs` longtext NOT NULL,
  `more` longtext NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `gradute`
--

INSERT INTO `gradute` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `fuser`, `age`, `cvfrcor`, `ifrcor`, `a_me`, `a_vfs`, `more`) VALUES
('ùé', 'ôìâ', 'shaypeleg@hotmail.com', '', 'jazzcool', 1976, 12, 5, 'îúâåøø áú"à . òåñ÷ ëîúëðú ôéúåç îòøëåú.', 'äéä çùåá ìé áîéåçã äðãá"ø. ä÷åøñéí ðúðå ìé éëåìú äáðä âáåää áøùú.', 'ä÷åøñéí öøéëéí ìùîåø òì ëîåú ÷èðä ùì îùúúôéí áëì îçæåø òì îðú ìà ôùø äãøëä "à éùéú" éåúø.'),
('øï', 'ãðéà ì', 'randanial@hotmail.co.il', 'randanial@hotmail.co.il', 'randaniel', 1991, 12, 0, 'ùîé äåà  Ã¸Ã¯ ãðéà ì áï 14 åçöé, âø áéùåá îúï(ìéã øà ù äòéï).\r\nà åäá îèåñéí îâéì öòéø(áæëåú à áà )\r\nåîèéñ áñéîåìèåø éåúø îùðä.', 'äùéòåøéí îà åã îòðééðéí åà îéúééí.\r\nöååú áéú äñôø îòåìä.', ''),
('ùçø', 'âìñ', 'divebudd@gmail.com', 'saharg@hotmail.com', 'Shahar 4X-GAI', 1971, 15, 0, 'ùçø, áï 34, âø áà îú-âï, òåñ÷ áú÷ùåøú ñìåìà øéú, îúòðééï á-FS ëáø ùîåðä ùðéí à åìí ø÷ ìà çøåðä áæëåú VFS ðëðñúé ìòåî÷ äãáøéí.', 'ø÷ ãáøéí èåáéí (åäøáä!) éù ìé ìà îø òì áéú äñôø VFS: öååú î÷öåòé òí çæåï åîòåó, éçñ à ãéá åîðåîñ, úëðåï ÷ôãðé ùì ä÷åøñéí äùåðéí åìåçåú äæîðéí, éöéøú î÷åí åéøèåà ìé îåùìí ìëì çåááé äúòåôä, úëðåï åà øâåï ùì à éøåòéí çáøúééí ä÷ùåøéí ìúòåôä (áé÷åøéí ùåðéí åäøöà åú îåîçéí åëï èéñåú éåí ùáú äîà ôùøåú ìðå "ìá÷ø" áî÷åîåú îäéôéí áòåìí!). à ðé âà ä ìäéåú áåâø ùì áéú äñôø åçì÷ îäååà é ùì VFS. úåãä øáä VFS!!!', ''),
('ãðé', 'îðåñéñ', 'danimnusis@walla.com', 'danimnusis@walla.com', 'dani-manusis', 1990, 13, 0, 'ãðé îðåñéñ, áï éìéã ùðú 90.\r\nîúâåøø áðöøú òéìéú çåáá úòåôä ëì çéé.\r\nåìåîã ëì ãáø ù÷ùåø ìúòåôä åîèà åøåìåâéä.', 'áéú ñôø î÷öåòé áéåúø òí îãøéëéí øöéðééí ùéåãòéí îä äí îìîãéí.\r\näùéòåø äéå îîù îòðééðéí åëéôééí åà ó øöéðééí, ëì à ðùé äöååú îòåìéí äï áéãò åäï áìéîåã òöîå.', ''),
('òôø', 'à ãøé', 'OFER.EDRY@GMAIL.COM', 'OFER.EDRY@GMAIL.COM ', '4X-OFR', 1964, 14, 0, 'áï 42 îúâåøø á÷éáåõ ëôø îðçí. çåáá úòåôä - áåðä à åìèøà ìééè ááéú.\r\nòåñ÷ áúçåí äîçùåá åäà ì÷èøåðé÷ä.', 'áåâø îçæåø 14.\r\núåãåú ìøöéðåú åääù÷òä ùì öååú VFS.\r\nîà åã ðäðéúé åîà åã äú÷ãîúé áúçåí äèéñä áøùú. (áäçìè òåæø ìé áøéùéåï èéñä òì à åìèøà ìééè)', ''),
('ãåøåï', 'øà ëìéï', 'doron1@zahav.net.il', '', 'doron rachlin', 1958, 15, 0, ' âø áøçåáåú ëøâò áòìéí ùì áé"ñ ììîåãé äîçùá, îú òì FS ëáø äøáä ùðéí ', 'áé"ñ ìèéñä îòåìä, à ðùéí ðçîãéí, øöéðééí åà åäáéí ìòæåø, ìòæåø åìòæåø. øà ù ôúåç åéöéøúé åëîå ùà îø îéùäå à çø: "ñâì áéä"ñ  Ã¤Ã¥Ã   öååú ùùåðà  Ã¬Ã¤Ã´Ã±Ã©Ã£ åà åäá ìðöç"', 'ëì äæîï ìà åú ãáøéí çãùéí åîà úâøéí ìëåìí'),
('à ìéòã', 'îæøçé', 'harel-orto@bezeqint.net', 'eliad3d@funk.com', 'à ìéòã', 1991, 11, 0, 'äéé\r\nà ðé à ìéòã åëéåí à ðé âø áðñ-öéåðä, ðåìãúé áçåìåï åùí âøúé ìôðé ùòáøúé .\r\náúçåí äúòåôä ðãá÷úé ëùäééúé áòøê áï 6... ðùîò îåæø à áì ëï..æä äâéì.\r\nëîå ëï òáøúé à ú ÷åøñ øùéåï ôøèé á vfs Ã¥...áòé÷øåï  Ã éï ìé úòñå÷ä ÷áåòä...ëì éåí îùäå à çø....à úí éåãòéí...\r\núçáéá äèéñä åäúòåôä æä ãáø îòðééï,ùëîáï âí à åúé äãáé÷.\r\nåæäå... \r\n\r\n', 'ááéú äñôø vfs äáéà  Ã¬Ã© çáøéí ìúçáéá äúòåôä ,åáëìì..\r\nëîå ëï ðúï ìé à ú ëì äéãò ùéù ìé òã òëùéå!!.\r\náà úø ÷ééí îéãò çùåá ùòìéå "çøùúé" ëì äúçáéá äæä.\r\näîãøéëéí ëééôéí åéù ìôòîéí öçå÷éí áùéòåøéí ùæä òåùä à åéøä ðçîãä.\r\n\r\ná÷éöåø ëééó çééí', ''),
('òîé÷í', 'áï é÷éø', 'amikamby1@walla.com', 'amikamby@012.net.il', '4x-aby', 1948, 10, 0, 'úåùá øòððä âéîìà é öäì áåâø çì äà åéø î.îåèñ èééñú 124 îèéñ èéñðéí åîèéñ áøùú.', 'äâòúé ì-áéú äñôø ìèéñä åéøèåà ìéú áîé÷øä åììà  Ã«Ã¬ ëååðä ìéìîåã ìèåñ îà çø åçùáúé ùà ðé éåãò ìäèéñ. èòåú äéñáø ùà ðé ìà  Ã©Ã¥Ã£Ã². äãáø äúáøø ìà çø äùòåø äøà ùåï ùìà  Ã¬Ã£Ã¡Ã¸ òì ðãá"ø ùäåà  Ã¹Ã¥Ã°Ã¤ îäöáà é äîãøéëéí âéìå ñåáìðåú âáåää åà ðé éåãò ùçì÷í öòéøéí îéìãé åòì æä à ðé îå÷éø úåãä à ðé ùîç ùäöååú îîùéê åîöìéç ìùîåø òì ÷ùø òí äáåâøéí ãøê îééìéí åèéñåú îùåúôåú ãáø ëééôé áôðé òöîå çáø''ä áà îú ùéù ìëí áîä ìäéåú âà éí', ''),
('îùä', 'îæøçé', 'moshem77@zahav.net.il', 'moshem77@zahav.net.il', 'moshem', 1961, 15, 0, 'âø áâáòúééí, îà îï ìöîéçä à éùéú åòñ÷éú, äèéñä çééã÷ éùï ùäúòåøø îçãù ëùâéìéúé à ú fs2004', 'à çìä áéú ñôø, äù÷òä à ãéøä, îà ã ùîç òì äëååðä ùì áéú äñôø ììîåã åìäúî÷öò', 'à åìé ìëì ëøèéñ áåâø ìöøó úîåðä...'),
('Yaniv', 'Yoseph', 'yanivyoseph@gmail.com', '', '4X-NIK', 1977, 12, 0, 'îåøä ìçéðåê âåôðé, øîä"â.', '......', '"ëùëì äãøëéí ðçñîåú, äîåçåú äîáøé÷éí áà îú, ôåøöéí à ú äâáåìåú"'),
('úåîø', 'òéðáø', 'tomer@rweiss.dnsalias.com', 'tomer@rweiss.dnsalias.com', 'boeing 777', 1991, 13, 0, 'ùìåí, ùîé úåîø òéðáø, à ðé âø áðùø (òéø ìéã çéôä), à ðé òåñ÷ áúòåôä ÷ìä, à ðé ðäðä îëì øâò ëà ùø à ðé áîèåñ îùééè...åëå''...\r\nôâùúé á-VFS òùøåú çáøéí ëùëà ìä ìà  Ã¤Ã©Ã¤ ìé áçééí, úåãä øáä ìëí òì äòæøä!!!\r\nà ðé øåöä ìäâùéí à ú äçìåí ùìé ìäéåú èééñ..', 'äúçìúé ë"ùç÷ï" îçùá ùìà  Ã©Ã£Ã² ãáø áúòåôä, ññðä ìà  Ã©Ã£Ã²ÃºÃ© ìäúðéò...\r\nëà ùø ôéñôñúé ùéòåø ëìùäå à ó ôòí ìà  Ã¤ÃºÃ©Ã©Ã²Ã¹ÃºÃ© åùëðúé à ú çáøéé î-VFS ìòæåø åìçæåø òì äçåîø.. úåãä!!!', 'à éï ìé äòøåú åà ó ìà  Ã¤Ã®Ã¬Ã¶Ã¥Ãº!!  Ã¤Ã«Ã¬ îåùìí..\r\n\r\nà ðé øåöä ìøà åú áòúéã à ú VFS ëà âåãä à øöéú ììéîåã èéñä ååéèåà ìéú áøùú åáëì î÷åí à çø...\r\n'),
('ðçîï', 'áåâåñìáñ÷é', 'nahi_b@bezeqint.net', 'nahi_b@netvision.net.il', 'Flightours', 1992, 7, 5, 'à ðé âø áîøëæ äà øõ, ìåîã áëéúú îöåéðåú áúëðéú îåôú.\r\nëì äçééí ùìé äøâùúé îùéëä ìîèåñéí åìãøê äôòåìä åäååé äèéñåú äîñçøéåú. áâìì ùéù ìé ôçã âåáä, äçìèúé ùäëé òãéó æä ì÷ðåú ñéîåìèåø éôä. ìöòøé äøá, ëì îä ùîöà úé áùå÷ äéå ñéîåìèåøéí ùì ÷øá, ãáø ùîà åã ùðà úé. ìà çø-îëï áùåèèúé áà éðèøðè  Ã°ÃºÃ·Ã¬ÃºÃ© áñéîåìèåø äçååéúé ùìðå. áäúçìä, äúçìúé ììîåã î"÷åøñ äèéñ" äîöåé áñéîåìèåø òöîå. ãé èåá ã"à , à áì îòöáï. äúçìúé ìçôù îéãò áà éðèøðè òì à úøéí éùøà ìéí ìñéîåìèåø, åðãäîúé ìâìåú òì ä÷äéìåú äøéà ìéñèéåú äîöåéåú ëéåí áøùú. åà æ, ðú÷ìúé áVFS, åà éê ìà ? ðøùîúé ì÷åøñ.', 'ìôðé ùòáøúé ëà ï ÷åøñ, äöèøôúé ìöååú VFS áúåø îúëðú. ìà çø ùñééîúé à ú ä÷åøñ, äúçìúé ìäúòðééï áäãøëä. åëéåí, à ðé îúîçä ùá÷øåá îà åã éäéä îãøéê.\r\nìîãúé äîåï îùéèú äìéîåã ùì VFS, åòì äúòåôä ä÷ìä. ëùäøâùúé ùà ðé îåëï, òáøúé ì÷åøñ äIFR, ùâí áå ùéèú äìéîåã îòåìä, åääãøëä îöåéðú.\r\nà áì îäëì, à ðé äëé ðäðä ìòæåø ìçðéëéí îúçéìéí, ìäãøéê, ì÷ãí à åúí åà ó ìäëùéø à åúí ìèåñ áøùúåú äèéñä äîöåéåú ëéåí.', 'áòúéã, à øöä ìøà åú ëà ï à úø îú÷ãí, î÷öåòé, à áì ùáà  Ã¡Ã¢Ã©Ã¹Ã¤ ôøèéú ìçðéëéí åáéçñ à éùé. ëîå-ëï, åáéï äéúø, äééúé øåöä ìøà åú ëà ï ÷îä, øùú ÷èðä åçåôùéú ìà éîåï, ìçðéëéí åìëì äååé ùâåìù ëà ï.'),
('ñòø', 'ìééñèï', 'saar230@walla.com', 'saar230@walla.com', 'ñòø', 1991, 6, 0, 'à ðé âø áîåùá îðåó ùáîùâá à ðé áòé÷ø òåñ÷ áèééñ à ðé îà åã à åäá ìäèéñ áñéîåìèåø à ú ëì ñåâé äîèåñéí.', 'éùø ùáà úé ìôä äúçéìå ìòæåø ìé åáà å ì÷øà úéõ', ''),
('éäåãä', 'ãåø', 'hifromdor@yahoo.com', '', 'yehuda', 1965, 12, 0, 'ùìåí ìëåìí!\r\nà ðåëé îúâåøø áâøîðéä /÷éìåîèøéí ñôåøéí îùãä äúòåôä îéðëï. çåáá îåùáò áëì ä÷ùåø ìúòåôä, ðäðä îëì øâò ìäèéñ, ìöôåú î÷øåá îð÷åãåú úöôéú ùåðåú åîôðåøîåú áà æåø îñáéá ìùãä.\r\n', 'æä äî÷åí ìöééï ëé øáéí äåùéèå òæøä áùòú äöåøê äù÷éòå îæîðí åîðñéåðí äà éùé, äøâùä èåáä ùéù úîéã îéùäå ùéùîç ìòæåø åì÷ãí. áéú äñôø äôâéï øîä ìéîåãéú úà åøúéú åîòùéú , îé÷öåòéåú åîéåîðåéåú ìòðééï. äøîä äééúä ñáéøä îà åã. à éùéú, òáøúé çååéåú òí øåá äçáø''ä øåáí îòðééðéí, åîöçé÷éí ëà çã. ', 'ãòúé äà éùéú, äéà  Ã åìé ìçùåá òì à åôöéä ùì ìéîåã à éùé òí îãøéê à éùé ìöåøê ÷éãåí îäéø, åäùúìáåú îäéøä å÷ìä éåúø áæîï éçñéú ÷öø. áøåá äî÷øéí ääúçìä ìäùúìá á÷åøñ áúåø ÷áåöä îäååä áòéä å÷åùé áîúï éçñ à éùé ìëì úìîéã åúìîéã äôúøåï äà éãéà ìé ìîöá ëæä äåà  Ã®ÃºÃ¯ îãøéê à éùé öîåã ùéìååä à åúê áëì äùìáéí ääúçìúééí òí ãâù òì éçñ à éùé, îòðä ìáòéåú å÷ùééí ùðåöøéí áäúçìä. ð÷åãä ìîçùáä.'),
('áï', 'áöìà ì', 'lebron10@walla.co.il', 'benb12@hotmail.co.il', 'ben', 1991, 12, 0, 'à ðé âø áúì à áéá!úìîéã úéëåï à ðé áòé÷ø à åäá ìèåñ èéñåú à øåëåú òí FMC åëå''...\r\n', 'ùà ðé äééúé á-vfs à ðé äëøúé à çìä à ðùéí ùòæøå ìé åà ðé òæøúé ìäí äùéòåøéí äéå îà åã ëéôééí....åæäå:)', ''),
('Lior', 'Shaltiel', 'liorshal@bezeqint.net', 'lior_shaltiel@hotmail.com', 'liorshal', 1979, 12, 0, 'à ðé ñèåãðè ìúåà ø ùðé áîãòé äøôåà ä áà åðéáøñéèú áï-âåøéåï, à ðé âø áà ø-ùáò áîùê ú÷åôú äìéîåãéí à áì áî÷åø à ðé âø áîøëæ.\r\nà ðé çåáá èéñä îåùáò. âáø áâéì öòéø à ðé îöà úé à ú òöîé îåì äîçùá îèéñ îèåñéí äâøñà åú ä÷åãîåú ùì FS åçåìí òì äéåí áåà  Ã ðé à öèøó åà ñééí ÷åøñ èéñ à æøçé. ', 'òã ëä à ðé ñééîúé ÷åøñ øéùéåå ôøèé - îçæåø 12 \r\nà ðé îà åã îðäðúé îä÷åøñ, äåà  Ã¬Ã©Ã®Ã£ à åúé øáåú åäà åéøä á÷åøñ äéúä âí î÷öåòéú îà åã åâí éãéãåúéú', 'î÷ååä ùéôúç á÷øåá âí ÷åøñ îñå÷éí...à ðé à ùîç ìäöèøó ì÷åøñ ëæä\r\nçåõ îæä äëåì îðåäì ááéú ñôø äæä áöåøä îåôúéú'),
('Moshe', 'Bensal', 'bensal@eng.tau.ac.il', 'bensal@eng.tau.ac.il', '4X-BMA', 1948, 1, 3, 'à ðé áï 57+, ðùåé òí ùìåùä éìãéí åðëã, âø áøà ùåï ìöéåï, òåáã áà åðéáøñéèú úì à áéá ëèëðà é ìùøåúé îçùá, çåìä áîçìä ä÷ùä ùà éï ìä ôéúøåï ëøâò (îçìú äèéñä), à ðé ùîç ùòãééï à éï ìä ôéúøåï, åî÷ååä ìäâùéí à ú äçìåí ùì èééñ ôøèé áîöéà åú.', 'à ú ðåùà  Ã¤Ã¨Ã©Ã±Ã¤ äúçìúé ëà ùø øëùúé ìáðé à ú äñéîåìèåø 2000, à ç"ë à ú 2002, áðúééí äåà  Ã´Ã¸Ã¹ îðåùà  Ã¤Ã¨Ã©Ã±Ã¤ åà ðé îîùéê, çéôùúé äøáä æîï à éæä áé"ñ ùà ôùø ììîåã åìäú÷ãí ëîåáï áùôä äòéáøéú åìà  Ã®Ã¶Ã úé, òã ùéåí à çã áùðú 2004 îîù áî÷øä ãôãôúé áôåøåí ñéîåìèåøéí ùì úôåæ, åøà éúé äåãòä òì ôúéçú áé"ñ VFS ìèéñä, ëîåáï ùìà  Ã¤Ã©Ã±Ã±ÃºÃ© äøáä åîéã ðéøùîúé.\r\nðéøùîúé ìîçæåø äøà ùåï ùì ÷åøñ èééñ ôøèé, åîîù äéä îäðä åîòðééï ùäâùéí çì÷ îçìåîé ìäéåú èééñ.\r\nëîåáï ùäîùëúé à ú ä÷åøñ äùðé äâãø îëùéøéí âí áîçæåø øà ùåï, åâí äéä îîù ðäãø.\r\nëîåáï ùà ú ëì æä òáøúé áæëåúå ùì à ìéøï åäöååú, ùúîéã òæø ìé åúîê áé ìà åøê ëì äãøê.\r\nùðé ä÷åøñéí äéå îîù îøú÷éí åîåòéìéí, à îðí äéä ìé ÷öú ÷ùä áäúçìä, à ê áòæøúí ùì äöååú, äöìçúé ìòáåø à åúí áäöìçä, åáäæãîðåú æå à ðé îåãä ìëåìí òì äòæøä åäúîéëä.', 'øà ùéú ëì äëáåã òì äøòéåï ùì èéñåú äùáú, ùðéú, à åìé ðéúï ìà øâï èéñåú îñáéá ìòåìí, åìäòðé÷ à éúåøéí ìëì îé ùîñééí ñáá ùì èéñåú îñåééí, îùäå äãåîä ìîä ù÷ééí áçèéáä ùì IVAO, ëîåáï ùà ôùø âí ìäåñéó ãøâåú ìîé ùòåáø îáçðéí îñåééîéí, ëîå ðãá"ø, à å èéñåú à úâøéåú å÷ùåú áùãåú ùäðçéúä áäí ÷ùä.'),
('à øéà ì', 'èåùéðñ÷é', 'atushinsky@bezeqint.net', 'atushinsky@yahoo.com', 'à øéà ì', 1969, 1, 0, 'îåñé÷à é, âø áà éæåø éøåùìéí', 'áéú ñôø îòåìä, úåîê, çáøåúé, úåññ åîìäéá', ''),
('îúï', 'ñåìåîåï', 'ronensol@012.net.il', '', 'Solly', 1989, 15, 0, 'îúï ñåìåîåï, áï 17 î÷éñøéä, úìîéã úéëåï åîùãø áøãéå áà éðèøðè.\r\nîä òåã ? :P', 'à çìä áéú ñôø, éçñ à éùé îòåìä, ðäðúé îëì øâò åìîãúé äøáä.', ''),
('à áøé', 'ìá', 'avri_lev@hotmail.com', 'avri_lev@hotmail.com', 'avrilev', 1958, 13, 0, 'ëåìëí ëáø îëéøéí à åúé, úåùá øçåáåú, øåôà  Ã¹Ã©Ã°Ã©Ã©Ã­ åçåáá îåùáò ùì èéñä.', 'ëùäéâòúé ìøà ùåðä ìVFS öéôéåúé äéå øâéìåú (à í à ôùø ìðñç æà ú ëê), äåôúòúé ìèåáä îëì ä÷ùåø ìVFS, ìîãøéëéå, òì äéçñ äà éùé åäçáøåéåú äçãùåú ùðåöøå ìé.\r\náçìåîåúé äëé ôøåòéí ìà  ÃºÃ øúé ìòöîé ùà äôåê úåê æîï ëä ÷öø ìîãøéê áñâì áéä"ñ åòåã îãøéê á÷åøñ ëä çùåá ëîå æä ùì IFR. \r\nà éï ñô÷ ëé VFS ðäôëä ëáø îääúçìä ìáéúé äùðé åäéåí à ðé à ðé îåöà  Ã ú òöîé îîù çé à ú VFS.\r\núåãúé ìëì äçáøéí áî÷åí ðôìà  Ã¦Ã¤, çáøéí à ùø áìòãéäí ìà  Ã¤Ã©Ã©ÃºÃ© îâéò ìà ï ùäâòúé.', ''),
('à áéùé', 'øåãåìø', 'babi_r@hotmail.co.il', 'babi_r@hotmail.co.il', 'à áéùé', 1990, 11, 0, 'âø áëøîéà ì,îúåôó,îà æ åîúîéã à äáúé îèåñéí åäúçìúé òí æä ìôðé ëùðä åçöé òí FS2004 åðäðä ëà ï òí çáøéé äôåøåí äæä åòåã ôåøåîéí à çøéí.\r\n', 'à ú ä÷åøñ øéùéåï ôøèé òáøúé à úëí ëôé ùöééðúé åðäðéúé áå îà åã åà ðé îåãä ìëí òì äìéîåã.', 'äèòðåú äéçéãåú äï ùäôåøåîéí îîù,à áì îîù îùòîéí åìà  Ã®ÃºÃ§Ã£Ã¹ ôä ëìåí,éù ëà ï äøáä çáøéí,ëîå ùîöåééï áãó äøà ùé,îòì 700 åá÷åùé ëåúáéí ëà ï îùäå,à í ëì à çã éòìä ìëà ï úîåðåú à æ æä éäéä éåúø øöéðé.'),
('ðéá', 'îìéï', 'maline@netvision.net.il', 'niv_malin@hotmail.com', 'C.Niv Malin', 1989, 11, 0, 'à ðé âø áçéôä, ìåîã ááéä"ñ úéëåï åîà æ äéåúé áéñåãé îèéñ á-FS.\r\núçáéá äèéñä éúâìä òåã ìôðé ëà ùø ëì ôòí ùîèåñ äéä òåáø áùîééí äééúé îøéí à ú äøà ù åîçôù éùø! îà æ ëîåáï âãìúé åëéåí à ðé èñ òí çáø ùì à áé ëì ëîä ùáåòåú áîèåñéí ÷ìéí áà øöðå äîãäéîä!\r\n', 'à å÷é äâòúé ì-VFS áøâò ùäçìèúé ùà ðé øåöä ìãòú éåúø î÷öåòé òì äèñä áñéîåìèåø åáëìì òì äèñä áîöéà åú! à ìéøï ÷éáì à åúé áæøåòåú ôúåçåú, åôùåè çéëéúé ëáø ùéâîø äîçæåø ùäéä áà åúä ú÷åôä åéúçéì îçæåø çãù!\r\náøâò ùðëðñúé ìîçæåø 11 ðãäîúé ìâìåú ëîä à äáúé ìèéñä äéà  Ã²Ã°Ã·Ã©Ãº åëîä à ðé ìà  Ã©Ã«Ã¥Ã¬ ìäôøã îäîçùá (äùòåú äøáåú ùà ðé éåùá åîèéñ áîçùá).... çéëéúé ìëì ùéòåø åùéòåø åìîãúé îìà  Ã®Ã¬Ã  Ã®Ã¬Ã .... ìà çø ñéåí äîçæåø ä÷ãùúé à ú æîðé ìèéñåú VFR áà øõ åëà ùø äëøúé ëáø ëì ð÷åãä åð÷åãä òáøúé ìèéñåú òí îèåñéí éåúø åéåúø ëáãéí åâí èéñåú ìçå"ì. âí äçáøéí ùäëøúé á-VFS òæøå ìé ìãòú éåúø åéåúø åæä ëîåáï äúôúç ì-IFR îú÷ãí åëéåí à ðé éëåì ìäúååãåú ùà ðé îèéñ îèåñéí ëáãéí åâí ÷ìéí òí ùìéèä îìà ä á-IFR åáëì îåùâé äèéñä!\r\nëì éåí åëì èéñä à ðé ìåîã ãáøéí çãùéí åðäðä îëì øâò!\r\n((à ì úùëçå îà éôä äëì äúçéì, ëîåáï VFS....)', 'à ðé øåöä ìäåãåú ìà ìéøï åìîðäìé VFS òì ëì äùòåú ùäí î÷ãéùéí ìðå, òì ëì ääñáøéí äî÷öåòééí áéåúø åòì äà éøåòéí ùäí îà øâðéí ìðå! äîùéëå ëê!!!'),
('îúï', 'ñåìåîåï', 'matan@yoyoyo.co.il', 'matansolomon@hotmail.com', 'Matan_4X-RDI', 1989, 15, 0, 'îúï ñåìåîåï, à ðé î÷éñøéä, áï 17, úìîéã úéëåï (ìöòøé), äøáä æîï îà åã îúòðééï åà åäá îèåñéí, åäçìèúé ÷öú ììîåã ìèåñ áøùú ùùîòúé ùéù áéú ñôø ìèéñä åéøèåà ìéú:) ëîå ëï èééñ áòéè úòåôä...', 'äéä ðçîã îà åã, öååú î÷öåòé åà çøà é, åà çìä ùì îçæåø\r\nîçæåø 15 øåìæ !!! :P', ''),
('òøï', 'ìåéö÷é', 'flait@walla.com', 'flight123@walla.co.il', 'Eran', 1993, 4, 0, 'ùìåí ìëåìí !\r\nùîé äåà  Ã²Ã¸Ã¯ ìåéö÷é\r\nåà ðé îúâåøø á÷øéú áéà ìé÷ ùìéã çéôä ...\r\nà ðé çåáá úòåôä îà æ âéì 5 , ëì çéé ñáéá úòåôä , à áé äåà  Ã®Ã«Ã¥Ã°Ã é ÷åáøåú á÷áò , åà îé äééúä ô÷çéú à ê òã ìôðé 7 ùðéí äçìéôä à ú î÷öåòä , äéà  Ã´Ã©Ã·Ã§Ã¤ òì òîãåú ä÷ø÷ò ùì áï âåøéåï ( ùòåã äúâåøøðå áøîú âï . ) .\r\nåæäå áò÷øåï ..........', 'âáéøåúé åøáåúéé\r\náîéìä à çú ååà å !\r\nëîä äù÷òä áîåñã ëä ÷èï ( ìôçåú îúé ùà ðé ìîãúé , òëùéå äåà  Ã®Ã¥Ã±Ã£ òð÷ ! )\r\nìãòúé äà éùéú æä ÷åøñ äëé î÷öåòé ùäåà  Ã¬Ã  Ã²Ã¥Ã¬Ã¤ 60000 ù÷ì ëéåí áðåùà  Ã¤ÃºÃ²Ã¥Ã´Ã¤ .\r\nà ðé îöãéò ìà ìéøï åäçáø''ä !', 'î÷åí ðôìà  Ã¬Ã¤Ã«Ã©Ã¸ çáøéí åùåúôéí ìúçáéá !\r\nà ðé à éùéú îëéø ôä ëîä çáøéí åçáø ÷øåá à çã ! î ôä .......... !'),
('îúï', 'îéëà ìé', 'zmatan@gmail.com', 'sachten@hotmail.com', 'zmatan', 1989, 2, 1, 'ùîé îúï îà éæåø äîøëæ.à ðé úìîéã áëéúä é'' çåìä òì úòåôä åîô÷ç áéï ìáéï...', 'äáéú-ñôø äéä îòåìä.ùîçúé ììîåã áöåøä î÷öåòéú à ú äáñéñ ùìé ìøùú,ëì îä ùà ðé éåãò ëéåí äéä úåãåú ìäúçìúé á-VFS åà ðé ìà  Ã ùëç ìäí òì ëê.', ''),
('MICKEY', 'RAFAEL', 'mickey.rafael@gmail.com', 'miki_rafael@hotmail.com', 'mickeyr', 1975, 10, 4, '-', '-', '-'),
('Meitar', 'Lugasi', 'Meitar_Lugasi@walla.com', '', 'Meitar Lugasi', 1990, 1, 0, '..', 'éçñ îöåéï å÷åøñ î÷öåòé ìôé îéèá æëøåðé.', ''),
('øæ', 'âåøôéð÷ì', 'gurfinkel_raz@walla.com', 'gurfinkel_raz@walla.com', 'Raz_G', 1990, 9, 3, 'âø îåì ùãä ãá, úìîéã úéëåï.\r\nà ðé îù÷éò äøáä áúòåôä åáèéñ: à ðé èñ, îô÷ç åîãøéê.\r\nîòåðééï ìäîùéê òí æä äìà ä...', 'îà ã ðäðúé áîñâøú ìéîåãé ôä.\r\nìîøåú ùäâòúé òí ééãò øá ÷åãí, òãééï ìîãúé ãáø à å ùðééí åâí äëøúé äøáä çáøéí ìî÷öåò.', 'ììà '),
('ëôéø', 'æâåøé', 'kfir_zaguri1@walla.co.il', 'kfir_zaguri1@walla.co.il', 'kfir', 1988, 3, 0, 'à ðé âø áîâãì äòî÷ à ðé ìåîã áúéëåï áîâîú çùîì, à ðé äú÷áìúé ìôøåé÷è "ùç÷" ùì çéì äà åéø, à ðé îèéí îèåñéí áñéîåìèåø îùðú 2002 åáøùú îùðú 2003 åî÷ååä ìéäéåú áòúéã èééñ à îéúé', 'VFS äåà  Ã¡Ã©Ãº ñôø îöåééï äùéòåøéí ëéôééí åâí ìåîãéí äøáä îà åã åäìîéãä ðåúðú úçåùä ùìåîãéí ìèåñ òì îèåñ à îéúé åà ðé îîìéõ ìëì à çã ììîåã ëà ï. ', ''),
('jonatan', 'ben-israel', 'joniboy@netvision.net.il', '', 'joni', 1966, 1, 1, 'âø áâáòú æà ú.îâéì éìãåú à ðé çé åðåùí úòåôä.áôìééè ñéîåìèåø îæä ùðúééí\r\n', 'éåôé ùì áéú ñôø.éåôé ùì îãøéëéí.äà åéøä äëéôéú ùáà  Ã®Ã¥Ã²Ã¡Ã¸ äùéòåøéí áéçã òí äî÷öåòéåú.ðåúï ìê äøâùä ùì èééñ î÷öåòï!!!\r\n', 'à éï äòøåú'),
('ãåã', 'à äøåðåáéõ''', 'caronov@012.net.il', 'zomb_man@hotmail.co.il', 'ãåã', 1991, 10, 4, 'âø ááà ø ùáò, úìîéã úéëåï åîà åã à åäá à ú ëì ä÷ùåø áòåìí äúòåôä áîéåçã à ú äçì÷ ùì äñôåèéðâ', 'á÷éõ 2005 äâòúé ìáéú äñôø ìèéñä äæä ãøê ôåøåí à çø åîà æ ðâìä ìôðéé òåìí ùìí ùâåøí ìé äðà ä åñéôå÷ øåá ùòåú äéåí.\r\nòí äâéòé ìëà ï, äöèøôúé ìîçæåø 10 ùì øéùéåï ôøèé åäåôúòúé îäøîú ìéîåãéí äîúðäìú ëà ï, îäøà ìéñèéåú ù÷ééîú áñéîåìèåø åáúçåí äæä åîøîú äîãøéëéí åøîú ääù÷òä ùìäí áðå äçðéëéí.\r\nìà çø ùñééîúé à ú ÷åøñ äøéùéåï äôøèé åìà çø ú÷åôú öéðåï ÷ìä, äöèøôúé ì÷åøñ äâãø îëùéøéí áîçæåø 4 åâí ùí ëîå á÷åøñ äøéùéåï äôøèé äééúé îåôúò åîøåöä îäøîä äîúðäìú ëà ï.\r\näéåí à ðé îèéñ à ú äîèåñéí äëé âãåìéí åäëé îú÷ãîéí åìçùåá ùëì æä äúçéì ëà ï... ááéú äñôø ìèéñä åéøèåà ìéú äðôìà  Ã¤Ã¦Ã¤ ù÷ééí ôä.', ''),
('à ìé÷', 'éò÷áñåï', 'elikj@inter.net.il', 'elik50@hotmail.com', 'elik50', 1976, 5, 2, 'áï 29 îúì à áéá ,òåáã áúçåí îçùáéí áúòùééä à ååéøéú ', 'áåâø ÷åøñ ôøèé åîëùéøéí', ''),
('shimon', 'mentel', 'shimon41973@walla.com', '', 'shimon73', 1973, 15, 0, 'îèéñ 4 ùðéí ñéîåìèåøéí , ëåìì ìéîåã ÷åøñ èéñ à îéúé öáøúé 19 ùòåú ëåìì ñåìå áîâéãå', 'à çìä î÷åí , éåôé ùì à ðùéí , éåôé ùì äãøëåú', 'à éï äòøåú'),
('à ìòã', 'äøù÷åáéõ', 'kanta21@walla.com', '', 'elad', 1984, 15, 0, 'à ðé à ìòã áï 22 îøà ùåï ëøâò îúçéì ììîåã èéñä áäøöìéä ', 'òáøúéà ú îçæåø 16 ÷åøñ ôøèé äéä ëéó îà åã', ''),
('éäåðúï', 'à ìáåéí', 'yehonatan3@hotmail.com', '', 'Yehonatan_el', 1989, 1, 2, 'à ðé âø áîöôä à áé"á æä ééùåá áöôåï äà øõ.\r\nà ðé áî÷öåòé åúçáéáé ëà çã à ðé ú÷ìéèï.\r\nà ðé èñ îùðú 97 áñéîåìèåø äèéñä ôìééè ñéîåìèåø.', 'äéä ÷åøñéí îîù îòðééðéí åëéôéí ëà çã \r\näöååú äéä ðçîã', ''),
('âì', 'ùôåðãø', 'shpondergal@gmail.com', 'rak_gal@hotmail.com', 'Gal-Shponder', 1990, 16, 0, 'à ðé âø áà áï éäåãä, à ðé úìîéã áëúä é'' åëøâò øåå÷ :] , îùç÷ ëãåøñì áìéâä à øöéú åîèéñ èéñðéí.îùéëúé ìúòåôä äééúä îâéì 0, úîéã à äáúé îèåñéí.\r\nëà îåø à ðé îèéñ èéñðéí, åìà áé éù à åìèøà ìééè ëê ùà ðé âí æåëä ìèåñ ëì ñåô"ù.\r\néù ìé ùòúééí èéñä òì ññðä 172 ùòä åçöé èéñä òì ôééôø ö''éøå÷é (áà øä"á) ùòä òì øåáéðæåï 22 40 ã÷åú òì à ÷ñøà  300L äîåï ùòåú òì èøéé÷ åáà ÷à éé.\r\nîèéñ áñéîåìèåø ëáø 4 ùðéí ( éù ìé òåã à ú âøñà  2002) ', 'à ðé à éùéú , äéä ìé ֓ ìòáåø à ú ÷åøñ øéùéåï èééñ ôøèé áâìì äðéñéåï ùéù ìé.\r\näöååú ôä çí åòåæø áëì îöá. ìé äééúä áòéä áîçùá åìëï ìà  Ã¤Ã±Ã´Ã·ÃºÃ© ìòùåú à ú äñåìå ìñéåí ä÷åøñ, à ê òùéúé îñìåìéí äøáä éåúø ÷ùéí áðéååè.\r\näöååú ôä î÷öåòé åùîçúé ììîåã ôä.', ''),
('à ìãã ', 'îèîåï', 'eldad_92@walla.com', 'eldad_92@walla.com', 'el_m', 1988, 5, 0, 'à ðé âø áòôåìä à ðé úìîéã à ðé áéðúééí ìà  Ã²Ã¥Ã±Ã· áëìåí, à ðé èñ áéï äùòåú ùúééí òã 3 4 ââ à ðé à åäá  Ã¬Ã¨Ã¥Ã± áëìì áñéîåìèåø. à ðé éåãò ìäôòéì îèåñ ññðä 172 áìé áòéåú à ðé éåãò ðãáø CVFR IFR VOR åëå'' . ', 'à îî à ðé äééúé òåã áîçæåøéí ä÷åãîéí, ìîãøéëéí äéä äøáä ñáìðåú âí áùéòåøéí åâí îçåõ ìùéòåøéí. äéä ñááä äéä äøâùä ùì çáøä åëì æä ', 'à îî äééúé øåöä ìøà åú ÷åøñéí ùîéú÷ãîéí ìáåà éðâéí îèåñé úåáìä åëì äîèåñéí ùà ó à çã ìà  Ã²Ã¹Ã¤ ìäí ÷åøñéí à å ééçñ ìäí çùéáåú '),
('à ìòã', 'äøù÷åáéõ', 'kenta21@walla.com', 'kenta21@walla.con', 'elad', 1984, 16, 0, 'à ðé à ìòã äøù÷åáéõ áï 22 îøà ùåï òåáã áçáøú ëéí ðéø áúåø öååú ÷ø÷ò îúçéì ììîåã ìøùéåï èéñ ôøèé', 'äáéú ñôø ùéôø à ú øîú äèéñä ùìé ëì ëê òã ìîöá ùáèéñåú à îéúéåú äèééñ ùåà ì à åúé áà éæä ùéòåø à ðé', ''),
('òîé÷í', 'áï é÷éø', 'amikamby@012.net.il', 'amikamby@012.net.il', 'amikamby', 1948, 10, 0, 'úåùá øòððä îèéñ èéñðéí  Ã¨Ã± åéøèåà ìé CVFR IFR ', 'îäéåí äøà ùåï áå ôâùúé à ú çáøé VFS îãøéëéí åçáøéí à ðé ðäðä ìèåñ áùøú áéú äñôø åîéçåöä ìå áæëåúí ìîãúé ìäèéñ, ìðååè åà ú ò÷øåðåú èéñú äîëùéøéí.', ''),
('òéãï', 'îùä', 'idan_mo@012.net.il', 'idan_mo@012.net.il', 'idanmo', 1986, 18, 0, 'âø ááà ø-ùáò åçåìä òì îçùáéí åîéúîëø ìîèåñéí......ççççç.....', 'äééä îîù ëéó åâí éäééä îîù ëéó áòúéã.', 'äëì 10'),
('òåîø', 'îéðãì', 'tali_mi@netvision.net.il', 'tali_mi@netvision.net.il', 'omerm', 1991, 18, 0, 'âø áøà ùåï ìöéåï, îúòñ÷ áñéîåìèåø áòøê çåãùééí åçöé åäúçìúé ìäúòðééï îîù áèéñä áùðä äà çøåðä...', 'äùéòåøéí îà ã ëéôéí åðäðéúé ìéäéåú á÷åøñ øéùéåï ôøèé. äöååú äåà  Ã çìä åúåãä øáä.', ''),
('òåîø', 'ãäà ï', 'omerd@012.net.il', 'omerd@netvision.net.il', 'omerd', 1991, 18, 0, 'òåîø ãäà ï âø ááà ø ùáò åçåìä òì èéñä :)', 'äî÷åí äëé ñááä ììîåã ìèåñ!!!', ''),
('Moshe', 'Bensal', 'bensal@eng.tau.ac.il', 'bensal@eng.tau.ac.il', 'Moshe Bensal', 1948, 1, 1, 'ðùåé+3 +1, áï 58 (éìéã 48), âø áøà ùåï ìöéåï, \r\nòåáã áà åðéá'' úì-à áéá, åçåáá úòåôä åîçùáéí.\r\n', 'îà æ ùâéìéúé à ú äà úø ùì áéä"ñ ìúòåôä áùðú 2004, à ðé ùîç åðäðä ìäéåú çì÷ îçáøé äèééñéí áåâøé ä÷åøñéí äðäãøéí ùì VFS, îîìéõ áçåí ìëì äîúìáèéí ìäøùí åìäðåú ëîåðé.', 'à ðé îöôä á÷åöø øåç ì÷åøñ ìîèåñéí ëáãéí.'),
('ìà åðéã', 'âð÷éï', 'gleon_99@mail.ru', 'gleon_99@mail.ru', 'gleon_99', 1993, 19, 0, 'âø áçåìåï, îúòðééï áôéñé÷ä, îúîèé÷ä åðâéðä òì âéèøä åôñðúø.', 'òáøúé ÷åøñ øéùéåï ôøèé, å÷éáìúé äøáä îà åã éãò ùìà  Ã©Ã£Ã²ÃºÃ© ÷åãí', ''),
('áø', 'çééí', 'bardewizard@gmail.com', 'bar_doar@walla.co.il', '4x-bhm', 1990, 20, 0, 'à ðé áø, áï 16 îà ù÷ìåï, à ðé òåñ÷ áòé÷ø áòéöåá ãéâéèìé, îèéñ èéñðéí åèñ áøùú áùòåú äôðà é. ', 'äùéòåøéí äéå îòåìéí, ëì ã÷ä äéúä ùååä à ú æä ,ìîãúé äøáä îà åã , äöååú áòì äøáä éãò åòæø ìé áëì ùà ìä, äáòéä äèëðéú äéçéãä ùäéúä äéà  Ã¡Ã®Ã¶Ã©Ã ú ùøú ìùéòåø.', 'äáòéä äèëðéú äéçéãä ùäéúä äéà  Ã¡Ã®Ã¶Ã©Ã ú ùøú ìùéòåø.'),
('OFER', 'EDRY', 'edry@ofer.gmail.com', '', '4X-OFER', 1964, 14, 0, 'îèéñ èéñðéí,åà åìèøà ìééè', 'çååéú ìéîåã ðäãøú åîà åã î÷öåòéú.', ''),
('Ram', 'Tsinober', 'ramtsi@hotmail.com', 'ramtsi@hotmail.com', 'ramtsi', 1984, 21, 0, 'âø áøçåáåú, ìåîã ìôñéëåîèøé... ìà  Ã®Ã¹Ã¤Ã¥ éåúø îãé îéåçã.', 'ëîå ùëúáúé áôåøåí, ðäðéúé îà åã ìèåñ òí äîçæåø ùìé, ääãøëä åäôé÷åç äéå îòåìéí, åìãòúé äæîï ðåöì áöåøä äîéèáéú. \r\n\r\nî÷ååä ìäîùéê ìèåñ òí äçáø''ä äà ìä :)', ''),
('à åäã', 'çééè', 'ohad_ch@nana.co.il', 'ohad_ch@walla.com', 'ohad chait', 1994, 22, 0, 'à ðé áï 12(åçöé:) îäîøëæ, úìîéã:(, 5 ùðéí áñéîåìèåøéí åîèåøó òì îèåñéí.', 'à ðé çåùá ùæä áéä"ñ äåéøèåà ìé äèåá áéåúø ìèéñä åéøèåà ìéú!äîãøéëéí ðçîãéí åîñáéøéí à ú òöîí åáæëåúí òáøúé îçæåø 22 CVFR áäöèééðåú:)', 'à éï ñô÷ ùà ðé îçëä ì÷åøñ ALTP:)'),
('à åøé', 'îøåí', 'oreo101@gmail.com', 'orimarom@hotmail.com', 'billybob', 1977, 24, 0, 'çéôà é - îðäì øùúåú + úøâåîéí. ãé çãù áèéñä. ðäðä îëì øâò', 'îà åã îòøéê à ú äî÷öåòéåú åääù÷òä ùì ëì à ðùé VFS. áà îú úòðåâ ìøà åú ëì ëê äøáä à ðùéí îù÷éòéí îæîðí òáåø ëì äùà ø. éùø ëç.', 'à í à úí öøéëéí òæøä áëì îä ù÷ùåø ìúøâåîéí îà ðâìéú à å ìäôê - äâãøåú ðúáéí, à ùîç ìòæåø áëì îä ùà ôùø. '),
('éøåï', 'ôìåè÷éï', 'Yaroon15@Gmail.com', 'Yaroon013@hotmail.com', 'äèééñ', 1992, 25, 0, 'à ðé âø áà åø ò÷éáà , à åäá èéñä îâéì 0, åà ðé ëøâò ìåîã áîëììä.', 'äùéòåøéí äéå äëé ëéôéí áéåúø, ëì ùéòåø à ðé ðäðä îçãù!', 'à éï ìé ùåí ãáø ìäåñéó, à úí òåùéí òáåãä 10!'),
('éøåï', 'ôìåè÷éï', 'Yaroon15@Gmail.com', 'Yaroon013@Hotmail.com', 'äèééñ', 1920, 25, 0, 'ìåîã áîëììä, âø áà åø ò÷éáà , áï 15.', 'VFS æä áéú ñôø éå÷øúé ìèéñä, äéåí(9/9/07) ñééîúé  CVFR áäöìçä, áøåâò ëé ֓ ììîåã ëà ï :D', 'à éï ìé ùåí äòøåú.'),
('éò÷á', 'ñåðø', 'sunerenator@gmail.com', 'suner_yakov@hotmail.com', 'suner', 1951, 25, 0, 'ôðñéåðø ùì çéì äà åéø, ä÷îúé 2 èééñåú 115  Ã¥ 140 ,ùéøúúé áúì ðåó, òöéåï,ðáèéí, á÷øéä ë÷öéï îëéøú òåãôé äçéì.âø áøòåú.ðùåé+2 åðëãä.', 'äéä ëééó âãåì ìèåñ åìðååè áà øõ ÷åøéåæ ø÷ áñåìå ùîúé ìá ùäñéðøéí ùìé ìà  Ã®Ã²Ã¥Ã£Ã«Ã°Ã©Ã­ åëì äæîï èñúé áòøê,èñúé ììà  Ã¤Ã¢Ã¤ ëéååï ëé ìà  Ã¤Ã¶Ã¬Ã§ÃºÃ© ìäú÷éðå áèéñä æä ìà  Ã¤Ã´Ã¸Ã©Ã² ø÷ áðçéúä åáôðéåú òì äîñìåì.\r\néùðå îðäì âãåì ìáéú äñôø ìèéñä vsf ùîå à ìéøï áï à ãí òí ðùîä èåáä ùéåãò ìäøâéò åìúîåê åäëì òì çùáåï æîðå äôøèé åçéðí.\r\nà ìéøï äáèçúé ìúøåí ìäîùê äôòìú äùøú à ðé òãéï îçëä ìîééì îîê à ìé áðåùà  Ã®Ã±Ã´Ã¸ çùáåï áð÷ åîñôø ñðéóõ', ''),
('à áé', 'ôåâì', 'avi_fo@hotmail.com', 'avi_fo@hotmail.com', 'à ñ101', 1965, 25, 0, 'âø áëôø ñáà , ðùåéé + 3 , òåáã ëîðäì ôøåéé÷èéí áúçåí äáèçú à éëåú á÷åîáøñ, îà æ ùæåëø à ú òöîé à äáúé úòåôä, äééúé äøáä îà åã æîï áâãð"ò à åéø, ùéîùúé ùí ëîãøéê åà ó èñúé ëîä æòåú áôééôø áçöéøéí áîñâøú æà ú', 'ñééîúé ÷åøñ 25, äøáä ñáìðåú, äøáä à éîåðéí, à åäã îãøéê ùãåøù äøáä à ê èåá ùëê ðòùä áäúçìä à çøú äèéñä ëà ï ìà  Ã¤Ã©ÃºÃ¤ ÷øåáä ìîöéà åú ëîå ùäéà ', '1- ìäîöéõ òì çåîøä îéðéîìéú ùðãøùú ìîçùá áæîï øéùåí ì÷åøñ\r\n2- ìáöò à çú ìçåãù à å çåãùééí ôâéùä á TS ùì äöååú (ëîå ùäéúä) åëîå ëï ôâéùä çðéëéí'),
('éåñé', 'ùéøé', 'lidorshi@012.net.il', '', 'yossishiri', 1955, 25, 0, 'à ðé áåâø ÷åøñ èéñ ôøèé{åéøèåà ìé] îñôø 28\r\néìéã ùðú 1955. îúâåøø áô"ú. îëåðà é îèåñéí áî÷öåòé. áòì 25 ùòåú èéñä áôééôø ÷à á.\r\nà ðé à éù îëéøåú åùéåå÷. úçáéáéí.... äèñú èéñðéí åîñå÷éí îåðçä øãéå \r\nåëì ù÷ùåø ìúòåôä.', 'äãáø äèåá åäîòðééï áéåúø ùäéä ìé áùðéí äà çøåðåú .ìîãúé åðäðúé áëì øâò îäòæøä ääããéú .î÷öåòéåú ùì öååú v.f.s á÷éöåø... "çåéä à ãéøä"  ', 'æîï ääîúðä ì÷åøñ à øåê îà åã. îåîìõ. ìáðåú öååú ùì áåâøé ÷åøñéí ùäí éãøéëå à ú ëì äîåòîãéí äîîúéðéí ì÷åøñ áëì ù÷ùåø ìäëðä ì÷åøñ ëåìì úîéëä èëðéú åëå"\r\náîú÷åðú ùì ùéòåøéí îñåãøéí ëê ùëì äîîúéðéí éåòñ÷å òã ìôúéçú ÷åøñ åìà  Ã©Ã°Ã¹Ã¸Ã¥ '),
('îøãëé', 'èåìãðå', 'motiliam@gmail.com', 'liam06walla.com', 'motiliam', 1957, 25, 0, 'âø: áèáøéä. ñôø áîé÷öåò, áòì îñôøä ÷èðä. òì äèéñä: ìà  Ã©Ã²Ã¦Ã¥Ã¸ ìà ó à çã à ðé îîùéê ìëì äçééí... îòðééï, îøâù, åîîìà  Ã ú äçééí. ëì æä ëîåáï áæëåú à éùúé ùúåîëú. \r\n', 'ëì äòøëúé äéà , ìëì äîãøéëéí, çååéåú òáøúé à í äîåï à ðùéí åñìéçä à í ùëçúé îùäå, ùîåìé÷ äúåúç,èåí ãåø, øáéã,à åäã,,,,ùäåà  Ã çìä ,áæëåúëí à ðé ìîãúé ìèåñ,\r\nåáðåñó ìîãúé òì îçùáéí, ëåìí òåùéí òáåãä ðôìà ä à ðé îåãä ìëåìí. ', 'à ðé çåùá ùà ú äôé÷åç öøéê ì÷çú áéãééí,åìäåöéà  Ã·Ã¥Ã¸Ã±Ã©Ã­ ðåñôéí.\r\nìâáé äòúéã à ðé çåùá ùöøéê ìäéú÷ãí éåúø ìîöéà åú .'),
('éò÷á', 'ñåðø', 'sunerenator@gmail.com', 'suner_yakov@hotmail.com', 'éò÷á ñåðø', 1951, 25, 0, 'ôðñéåðø ùì çéì äà åéø îëåðà é îèåñéí áëéø òì îèåñ äòéè (÷åøñ øà ùåï áà øõ áèëðé òì ñ÷éäå÷)÷öéï îëéøú òåãôéí áîèä çéì äà åéø, âø áøòåú ,òåæø ìçáø áðéäåì îùøã ðãì"ï, úçáéáé èéñðà åú úòåôä åáéçåã äèñú îèåñéí áñéîåìèåø x ', 'áéú äñôø äéä çåéä åëééó øöéðåú äùéòåøéí åäøîä äâáåää äùú÷ôä îäîãøéëéí åîðäì áéú äñôø à ìéøï. ìîãðå äøáä åèñðå äøáä òã ìäëøú ëì äîãéðä.', 'úîùéëå ëîå ùæä äéåí, ìà  Ã¬Ã¤ÃºÃ´Ã¦Ã¸ ìäøáä ëéååðéí åúçåîéí ëãé ùæä éùà ø áøîä âáåää'),
('âìòã', 'áøåèîï', 'gibrutman@gmail.com', 'poki0@walla.com', 'gibrutman', 1920, 25, 9, 'à ðé ëáø ùðä áðåùà , äúçìúé ìôðé çöé ùðä áVFS.. åäúîëøúé..=]', 'äöååú äîñåø, äô÷çéí äî÷öåòéí, ôùåè äéä çåééä ììîåã úçúéäí', ''),
('âìòã', 'áøåèîï', 'gibrutman@gmail.com', 'poki0@walla.com', 'gibrutman', 1920, 25, 9, 'à ðé ëáø ùðä áðåùà , äúçìúé ìôðé çöé ùðä áVFS.. åäúîëøúé..=]', 'äöååú äîñåø, äô÷çéí äî÷öåòéí, ôùåè äéä çåééä ììîåã úçúéäí', ''),
('à áé', 'à éìåï', 'avi@avigal.co.il', '', '4xaay', 1948, 8, 0, 'âø áäøöìéä áòì çáøä îùúãì ìèåñ îúé ùà ôùø á vfs ðîöà  Ã¬Ã²Ã©ÃºÃ©Ã­ ÷øåáåú áèéíñôé÷', 'ôúç ìé öåäø ìãáøéí çãùéí åìúçáéá ðôìà  Ã©ÃºÃ«Ã¯ åà ìê ììîåã îäé èéñä à îéúéú\r\nîú ìäú÷ãí åììîåã îëùéøéí åëáãéí åëå', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `helicopter`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `helicopter` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `sim` longtext NOT NULL,
  `more` longtext NOT NULL,
  `helpstf` text NOT NULL,
  `come` text NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `helicopter`
--

INSERT INTO `helicopter` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `helpstf`, `come`, `cell`) VALUES
('ðúé', '÷ìåîø', 'nklo.nklo@gmail.com', 'nklo@walla.co.il', 17, '    ', '  ', 'ëï', 'ëï', '0526706726'),
('éøåï', 'ôìåè÷éï', 'Yaroon15@Gmail.com', 'Yaroon013@Hotmail.com', 15, 'áåâø CVFR, à äáúé îñå÷éí ëì çéé :)\r\néù ùìéèä áñéñéú áîñå÷.', 'áï 15, îà åø ò÷éáà , áåâø CVFR.', 'ëï', 'ëï', ''),
('áø', 'ìåé', 'ellevi@012.net.il', 'bar71@hotmail.com', 17, 'áåâø CVFR îçæåø 26 åçðéê IFR', 'à úí ëáø îëéøéí à åúé :)', 'ëï', 'ëï', ''),
('úåîø', 'ëäï', 'noatomr@zahav.net.il', 'tomer9an@hotmail.com', 13, 'òëùéå á÷åøñ èéñ ôøèé. éåãò ðãáø áñéñé (îä ùìîãðå òã òëùéå á÷åøñ),ä÷ôåú åà ðé éåãò ìäèéñ IFR åìðçåú ILS...', 'èåá, ëåìí ôä (ðøà ä ìé)îëéøéí à åúé, áï 13 îçéôä. äúçìúé ììîåã òì äñéîåìèåø áúçéìú éåìé. áéï äùà ø îðâï áâéèøä çùîìéú..', 'ëï', 'ëï', ''),
('âì', 'ùôåðãø', 'gal-shponder@013.net', 'rak_gal@hotmail.com', 17, 'îãøéê á÷åøñ CVFR', 'à åäá à ú à ìéøï', 'ëï', 'ëï', '0544342244'),
('à áéøï', 'ãäøé', 'avira007@walla.co.il', 'aviran_dahari@hotmail.co.il', 15, 'áèéñú øà éä à ðé ì÷øà ú ñéåí ä÷åøñ à ê îëéø à ú éñåãåú äèéñä åáîñå÷éí à ðé éåãò áòøê ìùìåè áîñå÷', 'à ðé îëôø ñáà  Ã åäá  Ã ú ëì ä÷ùåø áúòåôä \r\nåùåà ó ìéäéåú èééñ áçéì äà ååéø', 'ëï', 'ëï', '0506881118'),
('à ñó', 'ìéáðä', 'asaf6500@yahoo.com', 'asaf-li@hotmail.com', 14, 'à ðé áåâø îçæåø 2 ÷åøñ CVFR áIVAO, éù ìé áIVAO éåúø î30 ùòåú åëåìí èéñú øà ééä, ðñéåðé òì äèñú îñå÷éí äåà  Ã¬Ã  Ã²Ã¶Ã¥Ã­, à áì ðé çåìä îñå÷éí åøåöä ìäèéñ à åúí òì äöñ äèåá áéåúø, îäáì÷ äå÷ åòã ìéñòåø, âí áì.', 'à ðé à ñó ìéáðä, áï 14 îçåìåï, ìåîã áîâîú îåæé÷ä åîúåôó ëáø 4 ùðéí.\r\nà ðé èééñ ñéîåìèåøéí ëáø ëîòè ùðä, åà ðé îðäì ÷äéìú ñéîåìèåøéí áà úø Vgames.\r\nøåá äîùôçä ùìé ùéøúä áçéì äà ååéø äéùøà ìé, çì÷í èééñé îñå÷éí ëâåï áì÷ äå÷, éñòåø, åòåã, çì÷í èééñé ÷øá, çì÷í ô÷çé èéñä, åòåã.\r\nà ðé ùåà ó ìäâéò ìøîä ùìäí, åà åäá à ú äúçåí.', 'ëï', 'ëï', ''),
('òîøé', 'áðéà ï', 'obanayan@gmail.com', 'omribanayan@hotmail.co.il', 13, 'CVFR,ðãá"ø, ä÷ôåú.\r\nîúà îï øåá äéåí òí bell. éåãò îñå÷éí áà åôï áñéñé.\r\nøåöä îà åã ìäøçéá à ú äéãò.', 'à ðé òîøé, îøîú âï, áï 13 åçöé, îùç÷ ëãåøñì, ùìåùä çåãùéí áñéîåìèåø åçåáá îèåñéí. (âí îèéñ èéñðéí îãé ôòí..).\r\näééúé øåöä îà åã ììîåã ìèåñ áà åôï î÷öåòé éåúø åî÷ååä îà åã ìäú÷áì ì÷åøñ.', 'ëï', 'ëï', '0545233318'),
('à ìåï', 'îà åø', 'maoralon1@bezeqint.net', '', 48, 'ùç÷ï ñéîåìèåøé èéñä ë-10 ùðéí.(FS9, LOCK ON,IL2,CFS 1+3 F/A18 åòåã)\r\nèñ èéñåú øà éä, îëùéøéí áòé÷ø áîèåñé ëðó ÷áåòä. ìà  Ã²Ã¡Ã¸ÃºÃ© à ó à çã îä÷åøñéí ùöåééðå áôåøåí åà ùîç ìäùúìí áîñå÷éí.', 'âø áùéîùéú (òî÷ éæøà òì),à á ìùðé öòéøéí çåááé ñéîåìèåøéí (îï äñúí). îðäì îëéøåú ùì éáåà ï øëá. äéëï éú÷ééîå äùéòåøéí ? ', 'ëï', 'ëï', '054-2335017'),
('çï', 'îåðèâ', 'henmontag2006@nana.co.il', 'hmontag@hotmail.co.il', 17, 'ðéñéåï øá áèéñåú øà ééä,áñî÷åéí à ôñ ðéñéåï ëì äîøà ä ð÷øà ú à öìé äúøñ÷åú ìà çø ëîä ùðéåú òí äîñå÷ áà ååéø äîñå÷ äìê ֈ ֕ ëîå ùà åîøéí:D', 'çï îçéôä,áï 17 åçöé,äòéñå÷ ùìéò ëøâò äåà  ÃºÃ¬Ã®Ã©Ã£(à áì ëøâò áçåôùú ùáéúä:D:D:D)óìåîã ðäéâä éåúø ðëåï ñééîúé ììîåã à áì à ðé îëçä ìèñè 3 î÷ååä ìòáåø à åúå áòæøú äùí', 'ëï', 'ëï', '0547522777'),
('âáé', 'ðîè', 'nemetgabi@walla.co.il', 'nemetgabi@hotmail.com', 52, 'áå÷ø áäöèéðåú CVER', 'øà ù îçì÷ú øëù áîôòìé éí äîìç. áòì øéùéåï ìà åìèøà ìééè.\r\náï 52 îúâåøø áá"ù', 'ìà ', 'ëï', '0524-709208'),
('áøåê', 'ùôø', 'shefer.baruch@gmail.com', 'birbir20@walla.com', 37, 'éù ìé ðéñéåï øá áñéîåìèåøéí,ëøâò çðéê á÷åøñ CVFR à ê à éï ìé áòéä ìèåñ áCVFR ìëì î÷åí áà øõ.', 'áï 37 ðùåé +2 îðäøéä òåáã áçáøú äçùîì', 'ëï', 'ëï', '0523997165'),
('âðä ', 'æéìáøäøõ', 'genazil@gmail.com', 'genazil@gmail.com', 15, 'îãøéê CVFR, áîñå÷éí ëîòè åà éï', '..', 'ëï', 'ëï', '0542539950'),
('à áé', 'ôåâì', 'avi_fo@hotmail.com', 'avi_fo@hotmail.com', 42, 'èééñ îçæåø 25 VFS, ìà  Ã¤Ã¶Ã¬Ã§ÃºÃ© ìäèéñ îñå÷', 'òåáã áçáøú äéé-è÷, à åäá èéñä åîèåñéí, áï 42', 'ëï', 'ëï', '052-6026641'),
('à áéøí', 'à øéà ìé', 'vania7@gmail.com', 'aariely@hotmail.com', 37, 'çðéê á÷åøñ 28. à éï ðñéåï áîñå÷éí.\r\néãò úéà åøèé çæ÷ îà åã áò÷øåðåú èéñä åøîú èåáä áñéîåìèåø.', 'âø áúì à áéá. îðäì áúçåí äúéà èøåï. á VFS áãøê ìøùéåï èéñä à îéúé.', 'ëï', 'ëï', '054-7710447'),
('ùçø ', 'çæ÷ìáéõ''', 'shachr92@bezeqint.net', 'shachr9710@hotmail.co.il', 15, 'éù ìé øéùåï CVFR IFR ATPL îèéñ à ú ä744 767 åä737', 'à ðé ùçø áï 15 îúì à áéá ìåîã áèëðé ìîãúé ÷åøñ CVFR 24 á VFS \r\nîô÷ã çéì äà åéø äåéøà åèìé ìùòáø å÷áøðéè áà ìòì åà çøà é à øåòéí áùç÷éí.', 'ëï', 'ëï', '0524813775'),
('îøãëé', 'èåìãðå', 'motiliam@gmail.com', 'liam06@walla.com', 50, 'èéñú øà éä áòéöåîå ùì ÷åøñ 28 ìà  Ã¤Ã©Ã¶Ã¬Ã§ÃºÃ© ìäîøéà  Ã í îñå÷ ', 'îòöá ùéòø äééúé ìôðé îñôø çåãùéí çåáá ñôøéí à áì,çéã÷ äèéñåú äåøéã îîðé à ú äñôøéí ,à ðé îøåöä îáéú äñôø', 'ëï', 'ëï', '0507312114'),
('à éìï', '÷øééæìø', 'dealler@walla.com', '', 26, 'öðéçä îîèåñ ðçùáú?', 'ñèåãðè ùðä 3 áäðãñú úåëðä\r\nðùîò îòðééï ëåì äèéñä äæà ú', 'ëï', 'ëï', '0507838158');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `herz4event`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `herz4event` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `email` text NOT NULL,
  `id` text NOT NULL,
  `more` text NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `herz4event`
--

INSERT INTO `herz4event` (`first`, `last`, `age`, `email`, `id`, `more`, `cell`) VALUES
('áø÷', 'ñåìåîåï', 47, 'ba50@walla.co.il', '058626011', '', '0508555655'),
('úåîø', 'áø÷', 18, 'Tomer.Barak8@gmail.com', '204547889', '', '0547713219'),
('à øðåï', 'ëõ', 56, 'doodoogee@gmail.com', '52330792', '', '0506884798'),
('öçé', 'ñðãåîéøñ÷é', 31, 'tsachi@sando-law.com', '037296191', '', '0523950182'),
('ìéà åø', 'ëäï', 23, 'clior2@gmail.com', '301073383', '', '0525758121'),
('à áé', 'ùîù', 14, 'avishemesh@gmail.com', '209042142', '', '0525770178'),
('à ééìú', 'ìåé', 39, 'omrilevi96@gmail.com', '24490591', '', '0526776257'),
('èì ', 'èøæé', 15, 'taltarazi@gmail.com', '208307702', '', '0542199377'),
('ôðçñ', 'ëäï', 58, 'pinicohen001@hotmail.com', '097263471', '', '050-2808387'),
('éåáì', 'à åæðä', 16, '22badwolf@gmail.com', '313118366', '', '0528484937'),
('ðãá', 'ùéà åï', 13, 'nadavs10@gmail.com', '206697500', '', '04-9800235'),
('â''åøâ''', 'îà éø', 64, 'georges.mayer@gmail.com', '26036459', '', '054-4889813'),
('ãéï', 'ùðòø', 14, 'dinabgr1@gmail.com', '316220664', '', '0526525524'),
('ùâéà ', '÷åù', 14, 'sagikush123@gmail.com', '208414490', '', '0526598895'),
('òåîøé', 'ìåé', 14, 'omrilevi96@gmail.com', '315993253', '', '0526776257'),
('çééí', 'îéìøã', 58, 'haimmilrad@gmail.com', '051983765', 'ùðäí', '0544321418'),
('éåðä ', 'à ôùèééï', 49, 'yona.epstein@givenimaging.com', '057211872', '', '0523142027'),
('ùé ', 'à ôùèééï', 15, 'epshay1561@gmail.com', '314983313', '', '0528380818'),
('ìéà åø', 'îø÷åáéõ', 44, 'lior.markovits@gmail.com', '022615231', '', '0548095930'),
('øåï', 'îø÷åáéõ', 14, 'ron4548@hotmail.com', '318645900', '', '0542483829'),
('à ñó', 'æòøåø', 17, 'assafz1994@gmail.com', '205985369', '', '0545994434'),
('çï', '÷öáîï', 17, 'chen.kazewman@gmail.com', '307936096', '', '0548031993'),
('à ìîåâ', 'áøæéìé', 30, 'almoge5@gmail.com', '040316994', '', '0507280487'),
('à ìåï ', 'ôìéà ï', 43, 'alondnly@gmail.com', '023562093', '', '050-6778244'),
('à åøé', 'ëäï', 16, 'orikohn@gmail.com', '313290983', '', '0542620120'),
('à ñó', 'ãäï', 19, 'assaf-dahan@hotmail.com', '307908582', '', '0526392718'),
('à ìéøï', 'ëäï', 25, 'celiran@gmail.com', '032501546', '', '0528249299'),
('îà éø', 'áéáé', 14, 'meirbibi10@gmail.com', '316412485', '', '0526611294'),
('æéâé', 'ðâøà ä', 36, 'zig_comp@bezeqint.net', '017743501', '', '0506614861'),
('à åø', 'ôåâì', 16, 'orfogel6@gmail.com', '205388622', '', '052-8331345'),
('à ìåï', 'à ãìø', 27, 'adleralon@yahoo.com', '038749289', '', '0528767648'),
('à áéçé', 'å÷ðéï', 30, 'chef.v.a@gmail.com', '040229536', '', '0549191020'),
('òøï', 'à ø÷åù', 40, 'eran.arkush@gmail.com', '028573152', '', '0542504455'),
('îéãï', 'òîéø', 24, 'ammeydan@gmail.com', '029990751', '', '0528723990'),
('øåòé', 'ìéáðä', 16, 'roeelivne@msn.com', '313567893', '', '0504811221'),
('à éìéé', 'áëø', 13, 'fsx4life@gmail.com', '318908647', '', '0546615398'),
('éåà ì', 'ñèøé÷åáñ÷é', 35, 'akila3@gmail.com', '038679049', '', '0525522804'),
('òåîøé ', 'âøùåðé', 14, 'omrisimulator1@gmail.com', '316161884', '', '0528022378'),
('ðåòí', 'çï', 16, 'noamchen@yahoo.com', '315675934', '', '0522127109'),
('éò÷á', 'øæ', 45, 'raz@jrlaw.co.il', '02229920', '', '0548083000'),
('à øéä', 'ìáðåï', 48, 'ary_lev@netvision.net.il', '057965444', '', '0528626733'),
('ìà åï', 'ìåáì', 73, 'leon2602@smile.net.il', '14027387', '', '0545468737'),
('éð÷é (éò÷åá)', 'áëø', 48, 'YKYK012@012.NET.IL', '058031568', '', '0544514775'),
('ùîòåï ( îåðé )', 'ôì', 21, 'monipal2@gmail.com', '302815451', '', '0547284546'),
('îùä', 'áðñì', 63, 'bensal@eng.tau.ac.il', '008997975', '', '0506371532'),
('æéå', 'à øâåðé', 14, 'kingziv4@gmail.com', '208419911', '', '0522685215'),
('áðéîéï', 'ñçø', 65, 'bs73848@gmail.com', '844837', '', '0502100991'),
('øà åáï', 'à ìéà ñ', 35, 'rubrub@hotmail.co.il', '38355665', '', '0524473729'),
('à ìòã', 'øåè', 18, 'e_roth@walla.com', '204246698', '', '0526969220'),
('îéùì', 'áï öåø', 15, 'mishel5153@gmail.com', '315329169', '', '0528600359'),
('à ìãø', 'à ìããé', 16, 'eldareldadi@walla.co.il', '312330020', '', '0523286869'),
('îéëà ì ', 'ùà îé', 13, '111michael222@gmail.com', '313133621', '', '098947042'),
('éäåðúï', 'æøåâ', 15, 'joni619@walla.co.il', '208449082', '', '0522349063');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `herz4later`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `herz4later` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `email` text NOT NULL,
  `id` text NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `herz4later`
--

INSERT INTO `herz4later` (`first`, `last`, `age`, `email`, `id`, `cell`) VALUES
('התחלתי', '', 0, '', '', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `herz4sys`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `herz4sys` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `flight` int(11) NOT NULL default '0',
  `sim` int(11) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;

--
-- Dumping data for table `herz4sys`
--

INSERT INTO `herz4sys` (`id`, `flight`, `sim`) VALUES
(1, 0, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `ifr5`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ifr5` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `more` longtext NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `ifr5`
--

INSERT INTO `ifr5` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `more`) VALUES
('ðçîï', 'áåâåñìáñ÷é', 'nahi_b@bezeqint.net', 'nahi_b@netvision.net.il', 14, 'à ðé îúîçä ëáø 2 îçæåøéí á÷åøñ CVFR, åîô÷ç îâãìéí. èñúé áøùú ååà èñéí áîñôø èéñåú îñçøéåú òí ðãá"ø à ðâìé. éù ìé éãò CVFR åèéñä òì ññðä åãå îðåòé áñéñé.'),
('à áé', 'ðãìø', 'A_N_Law@hotmail.com', 'nadlerav@hotmail.com', 26, 'áåâø ÷åøñ ôøèé îñ'' 12 áäöèééðåú. ëîåëï áòì îñ'' øá ùì ùòåú äèñä CVFR'),
('ðéø', 'ìåé', 'mymail@netvision.net.il', 'kastrome@hotmail.com', 37, 'øùåí ëà ï à ú ðéñéåðê òã ëä.'),
('éðéá', 'éåñó', 'yanivyoseph@gmail.com', 'y_yoseph@hotmail.com', 28, '4X-NIK, îñôé÷ ìáéðúééí ççç'),
('ùé', 'ôìâ', 'shaypeleg@hotmail.com', '', 30, 'øùåí ëà ï à ú ðéñéåðê òã ëä.'),
('ðéø ', '÷øï', 'niki21@zahav.net.il', 'niki21@netvision.net.il', 47, 'áåâø ÷åøñ Cvfr13 VFR ,äøáä ùòåú èéñä VFR,å-Bush Flight. ');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `ifr6`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ifr6` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `sim` longtext NOT NULL,
  `more` longtext NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `ifr6`
--

INSERT INTO `ifr6` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
('òôø', 'à ãøé', 'ofer.edry@gmail.com', 'ofer.edry@gmail.com', 42, 'áåâø îçæåø 14 , îà æ öáøúé äîåï ðéñéåï áCVFR , à åäá îà åã à ú äúçáéá.', 'áï 42, çåáá úòåôä - îèéñ èéñðéí,  Ã¡Ã§Ã©Ã¬ à åéø, òáãúé òì îñôø ñåâé îèåñéí.\r\nîúëðï á÷øåá øéùéåï èééñ òì à åìèøà ìééè.   ', '0506252200'),
('éðéá', 'éåñó', 'yanivyoseph@gmail.com', 'y_yoseph@hotmail.com', 28, 'à úä ëáø éåãò', 'øà ä òøê òìéåï', ''),
('ùçø', 'âìñ', 'divebudd@gmail.com', 'saharg@hotmail.com', 34, 'ðñéåï ñáéø á-FS2004 åáåâø îçæåø 15 á-VFS', 'áï 34 îøîú-âï, îäðãñ, øåå÷, çåáá èéñä.', '0524444156'),
('ðéø', 'ìåé', 'mymail@netvision.net.il', 'kastrome@hotmail.com', 37, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '050-6324021'),
('òîé÷í', 'áï é÷éø', 'amikamby1@walla.com', 'amikamby@012.net.il', 57, 'áåâø ÷åøñ 10 cvfr .éãò îéðéîìé á-ifr ', 'úåùá øòððä îèéñ èéñðéí åèñ åéøèåà ìé', '0506550150'),
('ðúé', '÷ìåîø', 'nklo@walla.com', 'nklo@walla.co.il', 15, 'òáøúé ôä ÷åøñ CVFR', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0526706726');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `ifr7`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ifr7` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `sim` longtext NOT NULL,
  `more` longtext NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `ifr7`
--

INSERT INTO `ifr7` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
('âì', 'ùôåðãø', 'shpondergal@gmai.com', 'rak_gal@hotmail.com', 16, 'áåâø ÷åøñ CVFR', 'à ìéøï , éåãòéí òìé ëáø ìà ? :]', '0502993099'),
('úåîø', 'òéðáø', 'tomer@rweiss.dnsalias.com', 'tomer@rweiss.dnsalias.com', 14, 'ëåìí éåãòéí...', 'à ðé úåîø òéðáø,\r\nà ðé âø áðùø, ìîãúé IFR åà ðé îòåðééï ìøçåù à ú äãøâä..', ''),
('Koren', 'Cohos', 'xpernet5@hotmail.com', 'xpernet5@hotmail.com', 16, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òåñ÷ áâøôé÷ä + à ðéîöéä áçáøú ôøñåí (âøôé÷ä 6 ùðéí , à ðéîöéä 3 ùðéí) , éãò ëììé á-HTML ....', ''),
('ùîòåï ', 'îðèà ì', 'shimon41973@walla.com', 'shimon73@012.net.i', 33, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', ''),
('áï', 'ëäï', 'ben.benc@gmail.com', 'thekingben@hotmail.com', 14, 'ëîòè ùðä ìåîã òì äñéîåìèåø.\r\nìîãúé á÷åøñ 11 áVFS à îðí ìà  Ã²Ã¹Ã©ÃºÃ© ñåìå. à áì äåæîðúé ììîåã îëùéøéí ëà ï, éù ìöééï ùà ðé éåãò à ú äçåîø, ø÷ øåöä ìçæ÷ åìøà åú äà í áà îú äöìçúé ììîåã ëîå ùöøéê. ', 'âø áú"à , à åäá îèåñéí (îä çãù..) à åäá ìùçåú. åìöà ú òí çáøéí', 'à éï'),
('à åøé', 'äìôøéï', 'uhalperin@gmail.com', 'urih@ti.com', 37, 'îúà îï á CVFR îæä á 5 çåãùéí , áåâø ÷åøñ èéñú øà ééä á IFS.\r\n', 'âø á÷øéú à åðå , îäðãñ à ì÷èøåðé÷ä á TEXAS INSTRUMENTS\r\nåëîåáï çåáá ùì FS.', '0546-384114'),
('à áéùé', 'øåãåìø', 'babi_r@hotmail.co.il', 'babi_r@hotmail.co.il', 16, 'èñ áåà èñéí åáéáà å,îô÷ç òì äøöìéä áà éáà å,áåâø îçæåø 11 CVFR á-VFS ìåîã ìáã IFR åà ùîç ììîåã âí ëà ï.', 'âø áëøøîéà ì,îúåôó', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `ifr8`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ifr8` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `sim` longtext NOT NULL,
  `more` longtext NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `ifr8`
--

INSERT INTO `ifr8` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
('øåòé', 'ùøéã', 'roi_sarid3@walla.com', 'mcl9@walla.com', 14, 'à ðé ùåìè îöåééï áîèåñ.\r\néù ìé 26 ùòåú èéñú øà ééä áøùú 20 áøùú IVAO åòåã 6 áøùú VATSIM.', 'ùîé øåòé ùøéã à ðé îçåìåï éìéã ä-30.4.92.', '0542012005'),
('ùîåà ì', 'ìñøé', 'lshmuel@yahoo.com', 'shmulik70@hotmail.com', 36, 'à åèåèå îñééí ÷åøñ CVFR îçæåø 19.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '054-7849242'),
('ìà åðéã', 'âð÷éï', 'gleon_99@mail.ru', 'gleon_99@mail.ru', 13, 'òáøúé ÷åøñ øéùéåï ôøèé á-VFS, èñ ñ-IVAO.', 'áï 13, âø áçåìåï, ìåîã áøîú äùøåï, îðâï áâéèøä.', '0546860093'),
('ãåøåï', 'øà ëìéï', 'doron1@zahav.net.il', '', 48, 'áåâø CVFR ÷åøñ 15', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', ''),
('òåîø', 'ãäà ï', 'Omerd@012.net.il', 'omerd@netvision.net.il', 15, 'ñééîúé à ú ÷åøñ øùéåï ôøèé åà ðé èñ äøáä áëéó ùìé çççç', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0525635569'),
('ìéøï', 'ùåáì', 'lirans@yahoo.com', 'liran_shoval@hotmail.com', 24, '÷åøñ 19 áCVFR... î÷ååä ìäîùéê äìà ä..\r\n', 'î÷ååä ùà úí ëáø îëéøéí à åúé...', '0544481413'),
('ùîåà ì', 'ìåé', 'BULGO@BEZEQINT.NET', 'bulgo_10@hotmail.com', 51, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\nà åäá ñéîåìèåøéí , áøùåúé FLIGHT SIMULATOR 2004', 'òì òöîê-øùåí ëà ï :\r\náåâø áéä"ñ ìèéñä øùéåï ôøèé îçæåø 2 , à åäá ìèåñ , ìäù÷éò äøáä , ììîåã îèòåéåú ùì à çøéí åòöîé , åðäðä îëì øâò áçååéú èéñä\r\náï 51 ùðä ðùåé +2', '052-2236007'),
('Ben', 'C', 'ben.benc@gmail.com', 'thekingben@hotmail.com', 15, 'çðéê îçæåø 12 CVFR. èñ áøùú IVAO.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', ''),
('úåí', 'áðéîéï', 'tomb6@walla.co.il', 'tombenjamin6@hotmail.com', 14, 'áåâø CVFR áäöèééðåú', 'à ðé âø áú"à  ', '0508784280'),
('ôáì', 'ö', 'chernom@zahav.net.il', 'enn0l@3dv.co.il', 18, 'áåâø ÷åøñ CVFR îçæåø 20 ', 'âø áðúðéä, ìåîã áëéúä é"á, îðâï áñ÷ñåôåï åçì÷ áäðäìú ÷äéìú ET áà øõ.', '0523405240');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `ifrvfs`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ifrvfs` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `sim` longtext NOT NULL,
  `more` longtext NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `ifrvfs`
--

INSERT INTO `ifrvfs` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
('éåà ì', 'ñèøé÷åáñ÷é', 'akila3@gmail.com', '', 35, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè. I mainly fly the PMDG 747 on short flight of up to 1 hour, all my flight are done 100% manually since push back until parking to the gate after I configure the route in the FMS I did the VFR course through IFS which was good , however I hate VFR flights as the FOV is very limited on the PC and I find it more appealing flying IFR, I just find it easier using Instruments for navigation and landing (I never use Auto Pilot). My mail goal is ATPL, if possible I would skip IFR, if not however I would love to fly IFR on-line, I am just to scared doing so at this point. ', 'I am 35 years old, always were interested in civil aviation I am married with two lovely girls. I work in IT for AMDOCS in Raanana and I live next to Jerusalem. I mainly focus on flying in the Far east as I traveled there alot.', ''),
('ùâéà ', '÷åù', 'sagikush123@gmail.com', '', 14, 'áåâø CVVFR 46 160 ùòåú áIVAO SUPPORT', 'à ðé áèåç ùîëéøéí à åúé ôä', '0526598895'),
('ùâéà ', '÷åù', 'sagikush123@gmail.com', '', 14, 'áåâø CVVFR 46 160 ùòåú áIVAO SUPPORT', 'à ðé áèåç ùîëéøéí à åúé ôä', '0526598895'),
('âì', 'îøëãå', 'galmerkado@gmail.com', 'torontojays@walla.com', 14, 'áåâø CVFR 47 åáòì 39 ùòåú à éåà å å9 ùòåú ùç÷éí', 'âø áæëøåï éò÷á áï 14 åçåõ îèéñä à ðé îúòñ÷ áèðéñ', '0506669867'),
('èì', 'èøæé', 'taltarazi@gmail.com', 'shelort@hotmail.com', 15, 'èñ ëáø ëùðúééí áñéîåìèåøéí ùì îé÷øåñåôè, FSX Ã¥FS2004. äâòúé ìVFS ìôðé ëçöé ùðä, òáøúé ÷åøñ CVFR 47 åëòú à ðé à éù öååú úîéëä ááéú äñôø. ìîãúé à ú äçåîø ëáø áà åôï òöîà é åäúðñúé áëê, äöìçúé áà åôï ëîòè îìà  Ã¬Ã¤Ã¨Ã©Ã± áéï ùãåú áëììé èéñú IFR, à îðí éù ìé äøâùä ëé æä ìà  Ã¤Ã©Ã¤ î÷öåòé ëîå ùäééúé øåöä ùæä éäéä, ìëï à ðé øåöä ìäøùí ì÷åøñ.', 'ùîé èì, áï 15 îîåãéòéï. îðâï áâéèøä áà åôï òöîà é, îöééø ÷åîé÷ñ ìäðà úé åîùç÷ ëãåøñì. îúòðééï áúçåí äñéîåìèåøéí åäúòåôä ëáø ùðúééí, äâòúé ìVFS ìôðé ëçöé ùðä, òáøúé ÷åøñ CVFR 47 åëéåí à ðé à éù öååú úîéëä. ÷øà úé à ú ëì äçåîøéí ùì IFR èøí ä÷åøñ, äáðúé îà åã áîä îãåáø, åà ðé îåëï ìøâò ùä÷åøñ éúçéì :) ðëåï ìøâò æä, áòì 80 ùòåú áIVAO. ', '0542199377'),
('à îéø', 'ìåé', 'amir2levy@gmail.com', 'amir2levy@walla.com', 15, 'áåâø CVFR 47', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', ''),
('â''åøâ''', 'îà éø', 'georges.mayer@gmail.com', 'georges_mayer@hotmail.com', 64, ' øåá äèéñåú ùìé òã ìôðéëçåãù òùéúé á-FS9 ìôðé ëîä ùðéí ! äùúîùúé äøáä ùðéí á- FS98  ', 'à ðé áï 64 , à áà  Ã¬-5 áðåú åñáà  Ã¬-6 ðëãéí ! à ðé îäðãñ ú÷ùåøú îçùáéí åòåáã áçáøú äçùîì ! à ðé âí ñ÷éôø åîôìéâ òí äçáøä áîåòãåï ùééè . äùáåò äöèøôúé ìðéäåì VFS åà ðé î÷ååä ìúøåí îæîðé åðéñéåðé ì÷äéìä äðäãøú åäîùôçúéú ùì VFS ', '054-4889813'),
('à åø', 'îøâ''à ðé', 'ormargani@gmail.com', 'ormargani@windowslive.com', 16, 'áåâø ÷åøñ CVFR 47 å', 'à ðé à åø áï 16 îøà ùåï ìöéåï ìåîã áëéúä é ', '0524353468'),
('à áé', 'ùîù', 'avishemesh2@gmail.com', 'avishemesh2@gmail.com', 14, 'áåâø ÷åøñ CVFR 47, áòì 60 + ùòåú áéáà å.', 'ñôåøèðé÷ D:', '0525770178'),
('ìà åï', 'ìåáì', 'leon2602@smile.net.il', '', 72, 'áåâø ÷åøñ CVFR47 èñ òí FSX îòì 70 ùòåú èéñä áIVAO ', 'ëåìí îëéøéí èåúé ', '054-5468737'),
('òåîøé ', 'ìåé', 'omrilevi96@gmail.com', 'omri5003@hotmail.com', 15, 'áåâø CVFR 46 îöèééï ñåìå ä÷ôå áòì 82 ùòåú èéñ øà éä áøùú IVAO', 'îëéøéí à åúé', ''),
('à éúï', 'âøåñ', 'eitan.gross@gmail.com', 'eitan.gross@hotmail.com', 51, 'áåâø ÷åøñ 47 òí ðñéåï á fsx å fs2004.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', ''),
('øï ', 'çåãéï', 'RanHoudine@gmail.com', 'onwer@walla.com', 16, 'áåâø ÷åøñ CVFR îçæåø 47, îùúîù áFSX.', 'øï, áï 16 îøîú äùøåï. ëåìëí îëéøéí à åúé D=', '0542477213'),
('à ìòã', 'âéà ', 'eladguy@hotmail.com', 'eladguy@hotmail.com', 31, 'îöèééï ñåìå ðéååèéí CVFR îçæåø 47', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', ''),
('òéãï', 'ùøåï', 'triatlonidan@gmail.com', 'triatthlonidan@hotmail.com', 15, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0528137828'),
('òåãã', 'ùèøï', 'sterno2301@gmail.com', 'sterno2301@windowslive.com', 35, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '052-6734929'),
('îà åø', 'ëäï', 'maor0140@gmail.com', 'maor0140@gmail.com', 13, 'éåãò CVFR , ðãá"ø òáøéú , à ðâìéú , åëå'' ..', 'à ðé âø áâáòú à áðé ( ìéã èáøéä ) áöôåï , à ðé çåáá úòåôä , ëåìì èéñðéí åëì îä ù÷ùåø áúçåí , à åäá à úâøéí , ììîåã äøáä òì äòåìí ùð÷øà  "úòåôä" åëå'' , \r\nãøê à âá , îòåðééï ìäéøùí ìîçæåø 16 , áçåôù äâãåì à ðé à åìé èñ ìäøáä æîï à æ ëðøà ä à ôñôñ à ú 15 , æä à ôùøé ìá÷ù ìäéøùí ì-16 îòëùéå ?', '0577262323'),
('ðãá', 'ùéà åï', 'nadavs10@gmail.com', 'nadavs10@gmail.com', 13, 'äùúúôúé á÷åøñ CVFR à öìëí åòáøúé à åúå áäöìçä. éù ìé éãò î÷éó áñéîåìèåøéí, âí èéôä îòáø ìCVFR. à ì úöôå îîðé ìðôìà åú áéãò ùìé áIFR ìôðé úçéìú ä÷åøñ, ëé à éï ìé æîï ììîåã áú÷åôú äìéîåãéí. éãò áFS2004 à éï ìé ëìì, à áì à ðé ìà  Ã©Ã¥Ã£Ã² áîä æä îôøéò.', 'âø áöôåï äà øõ, ëøâò áöååú úîéëä áVFS, äùúúôúé áîôâù áðúá"â á4.4, çáø áîéåçã ùì îà éø åùà ø à ðùé öååú úîéëä. áäúçùá áëê ùä÷åøñ éäéä áçåôù äâãåì, à éï ìé áòéä ìäâéò áøà ùåï åáùìéùé!', '0509704441'),
('øåà ', 'éîéï', 'rave1998@walla.co.il', '', 13, 'òáøúé ÷åøñ cvfr ávfs', 'à ðé øåà  Ã©Ã®Ã©Ã¯ áï 13 îçåìåï òáøúé ÷åøñ cvfr åà ðé øåöä ìäîùéê ìifr ', '0548189002'),
('à ìîåâ', 'áøæéìé', 'almoge5@gmail.com', 'almoge5@walla.co.il', 30, 'øùåí ëà ï á÷öøä à ú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'ùîé à ìîåâ åà ðé âø áøà ùìö áï 30 îãøéê çîéëéí òì èéñðéí ëáø 6 ùðéí ëîå ëï äúçìúé ììîåã ÷åøñ øùéåï ôøèé à áì îúòëá ÷öú', '0507280487'),
('ñùä', 'âéìø ', 'giler58@gmail.com', 'giler58@gmail.com', 14, 'ã', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '054672333'),
('òåîø ', 'îæìúøéí', 'omerz9020@walla.com', '', 16, 'áçåãùééí äà çøåðéí çæøúé òì ò÷øåðåú äúòåôä, òáãúé òì ä÷ôåú áäøöêéä åà ðé ìåîã ìäèéñ îèåñéí î÷öåòééí äôåòìéí òìîòøëú FMC, à ê áëì æà ú à ðé øåöä ìãòú à ú äúô÷éã ùì ëì îëùéø åîëéùø áîèåñ. à ðé îùúîù á-FSX', 'îúà îï áîëåï ëåùø,âåìù áéí åèñ áñéîåìèåø ', ''),
('ðúðà ì', 'çà áåùä', 'netanelora@hotmail.com', 'netanelora@hotmail.com', 15, 'éù ìé ðéñéåï á CVFR 48 VFS', '----------------------------------------------------------\r\n----------------------------------------------------------\r\n----------------------------------------------------------\r\n----------------------------------------------------------', '0525557092'),
('Gavriel', 'Binkovitz', 'mgbinko@gmail.com', 'mgbinko@hotmail.com', 56, 'áåâø ÷åøñ áñéñé îñ'' 50 á-VFS', 'à ðé îåëø çåùáðé ëáø ìîøáéú äöååú åäçðéëéí..:) ', '0528952613');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `jobs`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jobs` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `job` text NOT NULL,
  `sim` longtext NOT NULL,
  `more` longtext NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;

--
-- Dumping data for table `jobs`
--

INSERT INTO `jobs` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `job`, `sim`, `more`) VALUES
('ãåøåï', 'ù÷', 'doronsha@gmail.com', '', 40, 'îãøéê', '.èééñ ôøèé øùéåï 4362 300 ù"è  ,÷öéï îáöòéí áçáøú úòåôä îëéø à ú äñéîåìèåø òì áåøéå ôøè ìîåìèé ôìééø', ' òåáã áà âã îåëï ìäù÷éò ùòúééí áùáåò áùòåú äòøá'),
('ùøåï', 'ëõ', 'skatza@netvision.net.il', 'skatza@netvision.net.il', 33, 'à ãí', 'à éï ìé ùåí éãò áî÷öåòåú äèéñä à áì æä îà ã îòðééï à åúé åìëï à ðé øåöä ìäéåú çðéê. ', 'à æ ëëä, à ðé ëøâò çåôùé ìçìåèéï îëì îçåééáåú úòñå÷úéú (ëìåîø îáåèì). òã ìôðé çåãùééí òáãúé áçáøú äééè÷ áúçåí äëñôéí à áì ìà çø 4 ùðéí ùí ðùáø ìé ä...åáëìì à çøé 12 ùðéí áúçåí ðùáø ìé òåã éåúø ä....à æ òæáúé äëì åáà úé ìâåø áâìéì ì÷öú ùìååä åù÷è åìâãì à ú äëìáéí åäçúåìéí ùìé. ëðøà ä ùáà å÷èåáø à úçéì ìéîåãéí áîëììú úì çé (îãòé äèáò åëà ìå) åáéðúééí à ðé îñúìáè. à í à úí øåöéí ìùîåò òìé òåã ôøèéí à ðé áèìôåï 0545925434 áéé'),
('ùçø', 'ùéøèå', 'mastuli@gmail.com', 'mastuli@hotmail.com', 13, 'îãøéê ÷åøñ CVFR', 'à ðé îðåñä áéåúø áèéñåú øà éä áéùøà ì åáà îøé÷ä, ìôòîéí à ðé èñ òí à áé áîöéà åú åîáìä à ú øåá æîðé èñ øà éä åîëùéøéí òí ëì îéðé îèåñéí à äåáéí. à ðé îà åã éùîç ìòæåø åìäãøéê à ðùéí çãùéí áòåìí äúòåôä äåéøèåà ìé áùáéìé æä éäéä ëéó âãåì. éù ìé äîåï æîï ôðåé áæîï ä÷øåá. éù ìé âí øùéåï øà éä åîëùéøéí áøùú VATSIM, òëùéå à ðé èñ á÷øåá îô÷ç áøùú IVAO. à æ úåãä øáä ùäñúëìú òì äèåôñ ùìé åéà à ìä áéé. ', 'à ðé ùçø ùéøèå âø áìäáéí (áãøåí, ìéã áà ø ùáò) à ðé à åäá úòåôä åîèåñéí îà áé (èééñ áîöéà åú). à ðé îðåñä îà åã áòðééï èéñú øà éä, åîëùéøéí, åà ðé úîéã ùîç ìòæåø ìçãùéí åôçåú îðåñéí îîðé.'),
('ìà åðéã', 'âð÷éï', 'gleon99@gmail.com', 'gleon_99@mail.ru', 14, 'îãøéê CVFR \\ îúëðú à éðèøðè', 'ëîãøéê CVFR : áåâø îçæåø 19 CVFR, çðéê îçæåø 8 IFR, ãøâú SENIOR CAPTAIN ëèééñ å-CONTROLLER 1 ëô÷ç áøùú IVAO.\r\nëîúëðú à éðèøðè : éãò á-HTML, PHP, MYSQL, JAVASCRIPT, PHOTOSHOP, CSS', 'áï 14, âø áçåìåï, úìîéã ëéúä è'' ááéä"ñ "äëôø äéøå÷"'),
('à áéøï', 'çñéã', 'viper_avi@hatmail.co.il', 'viper_avi@hatmail.co.il', 16, 'îãøéê ', 'áåâø îçæåø 3, ', '÷åøéà í ìé à áéøï çñéã áï 16, âéèøéñè,áëéúä é"à ,ëåúá ñôø, áåâø îçæåø 3... ìà çø ú÷ìåú øáåú äöìçúé ìäòîéã ùåá à ú äîçùá åîúøòðï áéîéí à ìå áèéñåú åçåæø ìëåùø.. òí øöåï ìäãøéê.'),
('úåí', 'âæéú', 'tomgazit@gmail.com', 'gazitcg@hotmail.com', 18, 'úëðéúï WEB', '', 'úëðéúï WEB.'),
('èì', '÷ôìï', 'thesexy2@walla.co.il', 'kaplantal@hotmail.com', 16, 'ô÷ç', 'à ìéøï à úä áèç îëéø à åúé ëáø îîæîï... à ðé æåëø òåã áéîé VFS ùäåà  Ã¸Ã· ðôúç äééúé îãøéê à öìëí åâí ô÷ç åà ðé ãéé îà îéï ùà úä îëéø à ú ðéñéåðé.', 'áï 16 à åäá äëì [= îáìä äøáä áçãø ùìëí áèéîñôé÷ à ðé ãéé îà îéï ùäøåá îëéøéí à åúé [='),
('éåñé', 'âèé', 'josephgati@slimail.com', 'josephgati@gmail.com', 24, 'èééñ', 'éãò ðéøçá á CVFR åá IFR.\r\nëøâò ìå÷ç ÷åøñ IFR ëãé ìäúî÷öò òåã éåúø.\r\nùåìè èåá áñéîåìèåø åà ùîç ìòæåø ìà çøéí.', 'à ðé áï 24 îà ù÷ìåï ñèåãðè ìúòùéä åðéäåì áîëììú ñôéø.\r\nà åäá à ú äúçáéá ùì äñéîåìèåø åîåëï áëéó ìäãøéê à ðùéí.\r\næä îä ùà ðé òåùä áæîðé äôðåé ëùà ðé èñ ìáã áñéîåìèåø åéù à ðùéí ùîú÷ùéí à ðé òåæø åîìîã à åúí'),
('úîéø', 'ôåôø', 'tamirpo@gmail.com', '', 21, 'îúëðú à éðèøðè', 'îáçéðú éãò áèéñä - à éï ìé áëìì åìëï äâòúé ìà úø äæä, à ðé îúëååï ìòùåú à ú ä÷åøñ.\r\nà áì ëîúëðú éù ìé éãò áHTML , PHOTOSHOP åFLASH.\r\nëîå ëï éù ìé ðñéåï - òùéúé îñôø à úøéí ìà ðùéí , \r\nåà ðé ëøâò îùøú áöä"ì ëúëðéúï ëëä ùéù ìé âí ðñéåï îòáø ìà éðèøðè. áðåñó, à ðé îúëååï ììîåã á÷øåá ASP ùéåëì ìòæåø îà åã ìà úø.', 'à ðé âø áøà ùåï ìöéåï åîùøú áâìéìåú åéù ìé äîåï îåèéáöéä ìäúçéì ììîåã ìèåñ!'),
('iohanan', 'maderer', ' bar765@netvision.net.il', 'free1theume@yhaoo.com', 12, 'îô÷ç', '.øùåí ëà ï òì äéãò  Ã¹Ã¬Ãª áî÷öåòåú äèéñä, ðéñåðê áäãøëä ,ùìéèä áäôòìú äñéîìèåø, åëå''.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. '),
('âìòã', 'áà øé', 'giladbeery@gmail.com', '', 28, 'îãøéê', 'áòì øùéåï ôøèé, ññðä 152,172. ðñéåï áäãøëä ôøåðèìéú, áðééú ÷åøñéí åîòøëé ùéòåø. ìöòøé, èøí ðëðñúé ìòåî÷ òåìí äñéîåìèåø...', 'îúâåøø áçéôä, ñèåãðè ìúåà ø ùðé áîðäì òñ÷éí, òåáã áà åðéáøñéèä ëîøëæ îç÷ø áúçåí äà øâåðé åáðåñó òåáã áðîì çéôä.'),
('à áé', 'ôåâì', 'avi_fo@hotmail.com', 'avi_fo@hotmail.com', 42, 'îãøéê á÷åøñ ôøèé', 'î÷ååä áéåí øà ùåï ä÷øåá ìòáåø à ú äñåìå, à åäá èéñä, à åäá ãéå÷, çùåá äñãø äï áèéñä äï áðãá"ø. éåãò ùéù ìé ìäúà îï òåã ëé úîéã ìåîãéí à ê áùà éôä ìäéåú îãøéê', 'ðùåéé + 3 éìãéí áï 42, âø áëôà  Ã±Ã¡Ã , à åäá ìéöåø ãáøéí, à éù òùééä ù÷éáì îäáåøà  Ã©Ã£Ã©Ã©Ã­ èåáåú, ôé÷çúé òì áðééú áéúé äôøèé, òùéúé à ú äâéðä ìáã, ôøâåìä , âìøéä åäøùéîä òåã à øåëä åîúà øëú.\r\nìôøðñúé à ðé òåáã ëîðäì ôøåéé÷èéí áúçåí á÷øú äà éëåú áçáøú EDS åîåöá áéåí éåí á÷åîáøñ'),
('çï', 'îåðèâ', 'henmontag2006@nana.co.il', 'hmontag@hotmail.co.il', 17, 'øåöä ìäéåú îúîçä ìòæåø ìçðéëéí çãùéí', 'ðéñéåï áèéñåú øà ééä.øöåï ìòæåø ìçãùéí ìäú÷ãí', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. '),
('çééí', 'èåìãà ðå', 'chim40@walla.com', '', 42, 'úëðåú à éðèøðè', '.øùåí ëà ï òì äéãò  Ã¹Ã¬Ãª áî÷öåòåú äèéñä, ðéñåðê áäãøëä ,ùìéèä áäôòìú äñéîìèåø, åëå''.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. '),
('øåáøè', 'áøèäåìõ', 'microb.bret@gmail.com', '', 38, 'îãøéê èéñ ôøèé', 'áòì øéùéåï îñçøé çã ðîåòé åäâãø îëùéøéí. ðéñéåï ùì ë- 530 ùòåú èéñä îúåëï 144 ùòåú îëùéøéí. îùúîù áñéîåìèåø ùì îéé÷øåñåôè áòé÷ø ìúéøâåì èéñú îëùéøéí.', 'úåùá ú"à  Ã¡Ã®Ã·Ã¥Ã¸ îä÷øéåú. à ú øéùéåï äèéñ åääâãøéí äùåðéí òùéúé áçáøú ëðôé ôæ áçéôä. ëéåí òåùä äñáä ìà åìèøìééè åîúëðï èéåì èéñä ìà øä"á. '),
('áãé÷ä', 'áãé÷ä', 'celiran@gmail.com', 'ce', 23, 'öååú îéëä', '.øùåí ëà ï òì äéãò  Ã¹Ã¬Ãª áî÷öåòåú äèéñä, ðéñåðê áäãøëä ,ùìéèä áäôòìú äñéîìèåø, åëå''.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. '),
('øáéã', 'ôøé', 'ravidperri@walla.co.il', 'ravidperri@hotmail.co.il', 19, 'îãøéê ÷åøñ îñå÷éí', 'éãò ðøçá áúçåí äèñú äîñå÷éí , éëåì ìòæåø áéï äùà ø áäèñú îèåñéí à æøçééí ÷ìéí åáéãò èëðé åùìéèä òì îèåñéí ëáãéí .', 'îëéøéí ëáø ðøà ä ìé :]'),
('ùîåà ì', 'ìåé', 'bulgo@bezeqint.net', 'bulgo_10@hotmail.com', 52, 'öååú úîéëä', '.øùåí ëà ï òì äéãò  Ã¹Ã¬Ãª áî÷öåòåú äèéñä, ðéñåðê áäãøëä ,ùìéèä áäôòìú äñéîìèåø, åëå''.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. : áåâø CVFR'),
('éøåï', 'ôìåè÷éï', 'Yaroon15@Gmail.com', 'Yaroon013@hotmail.com', 15, 'öååú èëðé, òåæø áîãøéëéí', 'ùðúééí áñéîåìèåø, òáøúé ùìåùä ÷åøñéí CVFR IFR åîñå÷éí,\r\nòæøúé ìäîåï à ðùéí îáçéðåú èëðéåú åñéîåìèåøéí, ìà çøåðä ÷öú òæáúé à ú æä. øåöä ìçæåø ìòæåø ìà ðùéí', 'áï 15 îà åø ò÷éáà , à åäá èéñä îà æ ùà ðé æåëø à ú òöîé.'),
('à áéòã', 'çîìðé÷', 'aviadchmelnik@gmail.com', 'moti_ch@012.net.il', 14, 'îðäì úøâåìé IFR', 'ëà ï ëáø éåúø îçöé ùðä. áåâø CVFR 27 . à çøé æä IFR 9 åòëùéå áATPL ì÷øà ú ñéåí.', 'îà åã à åäá ìòæåø... äëé à åäá ìùîåò îåöøè!'),
('îúï', 'ãåã', 'matan1119@walla.co.il', 'matan1119@hotmail.com', 14, 'áåâø CVFR  Ã¥Ã¨Ã©Ã©Ã± ùç÷éí', 'áåâø CVFR åðøùîúé ì÷åøñ îñå÷éí à ðé îçëä òì ùäåà  Ã©ÃºÃ§Ã©Ã¬ åà ðé ìôòîéí îô÷ç ëîòè ëåì éåí ìçðéëé îçæåø 31 åòåæø ìäí áîä ùäí öøéëéí', 'à ðé âø áòôåìä åà ðé òåñ÷ áèéñä ñéîåìèåøéí åëå...'),
('âìòã ', 'áøåèîï', 'gibrutman@gmail.com', 'poki0@walla.com', 13, 'ô÷ç, îãøéê IFR', '', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. '),
('òîéú', 'ãåøåï', 'amit_doron@hotmail.com', 'amit_doron@hotmail.com', 14, 'îãøéê CVFR', 'à ðé èééñ CVFR åîöèééï ä÷åøñ åòåîã ìñééí ÷åøñ IFR\r\nà ðé ìôòîéí îô÷ç áùéòåøéí(ëì ùéòåø à ðé ðîöà )\r\nåìôòîéí âí îçåõ ìùéòåøéí.\r\nî÷ååä ìäú÷ãí ìäãøëú ùéòåøéí.', 'à ðé çåìä òì îèåñéí.\r\nà ðé âø áâáòú ùîåà ì ,à ðé îåôéò ëì éåí áèéí ñôé÷.\r\nëì èéåì ùðúé à ðé ÷åôõ îäçìåï áùáéì ìøà åú îèåñ.'),
('ìéøåï', 'îåñ÷åáéõ', 'lironum96@nana10.co.il', 'emoskovi@ort.org.il', 15, 'öååú úîéëä', 'éãò áäâãøåú äñéîåìèåø åëì äãáøéí ä÷ùåøéí, äú÷ðú ñéðøé áòéåú, â''åééñèé÷éí åëå''... ôðåé áëì æîï ùà ôùø åëùöøéê', 'ìéøåï, øçåáåú, îèéñ èéñðéí áåâø CVFR 30'),
('úåîø', 'âñôø', 'tomergas@hotmail.com', 'tomergas@hotmail.com', 14, ' úîéëä èëðéú', 'áåâø ÷åøñ CVFR îçæåø 30\r\nèééñ ùç÷éí', 'à ðé áï 14 åçöé à ðé âø á÷øéú îåö÷éï\r\nà ðé èñ ëáø áòøê çöé ùðä áFLIGHT SIMULATOR'),
('úåîø', 'ëäï', 'noatomr@zahav.net.il', 'tomer9an@hotmail.com', 14, 'úîéëä èëðéú', 'áåâø ÷åøñ èéñ ôøèé îçæåø 28, çðéê IFR îçæåø 10, îèéñ âí ëáãéí.', 'áï 14 îä÷øéåú, à åäá îà åã úòåôä.'),
('à ñó', 'ñòø', 'AsafSaar@msn.com', 'AsafSaar@msn.com', 14, 'úìîéã', 'éåãò CVFR îòåìä, IFR èéôä ôçåú Ã¥ATPL ìà  Ã®Ã·Ã¶Ã¥Ã²Ã©, à ê ùåìè áFMC. îãøéê áèéñðéí åáîùö"éí[à îéúé] èåá áôúøåï áòéåú èëðéåú', 'à ðé à ñó ñòø, áï òåã çåãù 14 îäøöìéä, úìîéã îâîú äú÷ùåá áçè"á éã âéåøà , éåãò èåá îà åã îçùáéí åôúøåï áòéåú, à åäá ìòæåø, à çøà é åøöéðé åîù÷éòï[3 ôòîéí úòåãåú äöèééðåú éúøä áìéîåãéí à åîø ìëí îùäå?]\r\nùîç ìòæåø ìëì à çã åà çã!'),
('à áéá', '÷ðáì', 'Avivghdd@gmail.com', 'aviv6780@Walla.com', 15, 'îãøéê', 'éù ìé ðéñéåï áäãøëä à ðé áåâø ÷åøñ 29.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. '),
('âéà ', 'ñå÷øîï', 'guy-14@hotmail.com', 'guy-14@hotmail.com', 15, 'úîéëä èëðéú', 'à ðé éåãò ôùåè äëåì áòðééï äèëðé ñéîåìèåø! \r\n\r\nñéîîúé ÷åøñ CFVR 30 à í æä çùåá\r\n', 'áï 15 çéôä'),
('ùìåîé', 'äéøè', 'shlomihirt@hotmail.com', 'shlomihirt@hotmail.com', 28, 'úîéëä èëðéú', 'éãò øçá áëì á÷ùåø ìúîéëä áñéîåìèåø áçéáåø åà éðèøðè áëìì. ôòéì áVATSIM ëùðä åçöé. éãò áéëåìåú èéñä, à ê ìà  Ã®Ã¥Ã®Ã§Ã¤ âãåì áëì ä÷ùåø ìIFR (ìëï à éððé îòåðééï ì÷çú çì÷ áëê áëãé ìà  Ã¬Ã¤Ã¨Ã²Ã¥Ãº).', 'à éï îùäå îòáø.\r\núåîê èëðé áà çú äñô÷éåú ìëï áòì éãò áëì ä÷ùåø ìúçåí åà ùîç ìúú ñéåò. '),
('áï öéåï', '÷ðèåøåáéõ', 'liork3@actcom.net.il', 'liork3@actcom.net.il', 61, 'úåîê èëðé', 'à ú øåá áòéåú äñéîåìèåø à ðé ôåúø áòöîé, à ðé à éù îçùáéí îëéø èëðéú à ú äñéîåìèåø, áåâø ÷åøñ 29 ', 'òåáã áöäì ëà æøç òåáã öäì, à éù îçùáéí åøùúåú áúåà ø "à çøà é îçùåá ùìåçåú," éåùá áøôà "ì (à çøà é òì ë- 70 ùìåçåú) áåâø äèëðéåï áîâîú òéáåã ðúåðéí à éï ìé ðñéåï áäãøëä, à áì éù ìé ñáìðåú '),
('ðçîï', '÷ãåù', 'nahmank@gmail.com', '', 15, ' îúëðúé à éðèøðè.', 'äúô÷éã:  Ã®ÃºÃ«Ã°ÃºÃ© à éðèøðè.\r\nîäåú äúô÷éã: ìòæåø áúôòåì îòøëåú äà úøéí ùì VFS.\r\nãøéùåú äúô÷éã::\r\néãò áHTML ëáñéñ çåáä!        |éù\r\nëåì ùôú à éðèøðè à çøú îåîìöú. |éù ÷öú ìäáéï ìà  Ã¬Ã«ÃºÃ¥Ã¡\r\nîåîìõ éãò áôìà ù åáâøôé÷ä.    |âøôé÷ä ôåèåùåô å÷öú à éðéîöéåú\r\n\r\nà ðé øåà ä ùà úí îùúîùéí áîòøëú pup nuke à ðé ãé á÷éà  Ã¡Ã®Ã²Ã¸Ã«Ãº æå\r\n\r\n\r\n\r\n', 'à ðé âø áöôú\r\nåáæîï äà çøåï îà ã äéúòðééðúé áðåùà  Ã áì éù ìé áòéåú ëîå\r\nîçùá çìù,  Ã©Ã¹ ìé ø÷ à ú äãîå ùì äñéîåìèåø\r\n(ìà  Ã¡Ã²Ã©Ã©Ã¤ ìäåøéã,ôùåè à ðé öøéê à ú äâéøñà  Ã¤Ã©Ã¹Ã°Ã¤ ëé äîçùá çìù\r\nà æ à îøúé ðå.... ðòæåø ìôçåú ìà úø\r\n\r\n'),
('éäåãä ', 'îîï', 'mamen@walla.co.il', 'mamen@walla.co.il', 31, 'ô÷ç èéñä åîà îú áéèçåðé áá÷øä öôåï', 'ô÷ç èéñä áçöøéí áîâãì äøà ùé áîùê 4 ùðéí, îåñîê ä÷ôä.\r\náåâø ÷åøñ ôé÷åç èéñä à æøçé îëììú ùéøâì, NAV CANADA.\r\nòáåãä - îà îú áéèçåðé ìîèåñéí äðëðñéí ìîøçá äà ååéøé ùì îãéðú éùøà ì. \r\n', 'ëøâò îúâåøø áöôåï áò÷áåú ä÷éøáä ìî÷åí äòáåãä - á÷øä öôåï.\r\näòáåãä áîùîøåú ùì 24 ùòåú ë 6, 7 éîéí áçåãù ëåìì ùéùé åùáú,\r\nìà çøåðä òáøúé ÷åøñ ô÷çé èéñä îèòí øù"ú. áòì ðëåðåú ìùéðåé î÷åí îâåøéí åáòì âîéùåú øáä îáçéðú öøëé äòáåãä.\r\náòì éçñé à ðåù îòåìéí, à îéï, çáøúé, áòì éëåìú äãøëä åä÷ùáä, áòì éëåìú òáåãä áöååú åáðéäåì.\r\náåâø úåà ø øà ùåï áîãòé äçééí - îëììú úì çé.\r\náòì éãò øá áééùåîé îçùá, office, úåëðåú âøôéåú åúåëðåú ìòéöåá åáðééú à úøéí.'),
('ìéà åø', 'à åøèï', 'marco111@013net.il', '', 14, 'ô÷ç', 'à ðé äééúé ô÷ç á IFS à áì øöéúé ìäçìéó à úø éù ìé âí fs 2004\r\nåâí fsx', 'à ðé âø ááà ø ùáò à ðé îèééñ èéñðéí î÷öåòé æäå æä îä ùéù ìé ìäâéã'),
('à áéçé', 'ùîù', 'tad7@walla.com', 'avihi7@hotmail.com', 14, 'ô÷ç/èééñ', 'à ðé ùåìè áñéî''\r\néù ìé à ú äúåëðä ìãáø à í èééñéí\r\néù ìé â''åéñèé÷ éù  Ã¬Ã© fs2004 éù ìé èéîñôé÷ åà ðé îòåðééï ìäéåú èééñ/ô÷ç\r\nà ðé èåá áùðéäí åéù ìé éåúø î100 ùòåú èéñä åà ðé èñ çåãù åçöé', 'à ðé âø áá"ù à ðé áçåôù åéù ìé æîï'),
('îà éø', 'áåäãðä', 'mb8111@gmail.com', '', 27, 'èééñ îëùéøéí', 'èééñ áòì ðéñéåï ùì 190 ùòåú éãò åðéñéåï áäãøëú úéà åøéä\r\n', 'îà éø âø áéøåùìéí òåáã áëðñú åçåìä îèåñéí éãò øá áäãøëä'),
('à åøé', 'à ñà ', 'uriassa1@gmail.com', '', 30, 'îúîçä áòøéëú ãéï/èééñ', 'èééñ îñçøé + îëùéøéí òì ññðä 172, îòì 600 ùòåú. èééñ áfsx òì ëì ñåâé äîèåñéí. ùîùúé áöáà  Ã¡ÃºÃ´Ã·Ã©Ã£Ã© äãøëä, à åìí à ðé òãééï ìà  Ã®Ã£Ã¸Ã©Ãª èéñä.', 'ëòú à ðé îúîçä áòøéëú ãéï áôø÷ìéèåú ú"à , áåâø úåà ø øà ùåï áîùôèéí åîðäì òñ÷éí áäúîçåú îéîåï. ðùåé åâø áäøöìéä. èééñ îñçøé, òì ññðä 172, áòé÷ø áèéñåú öéìåí âåáä øá (òã ëîä ùññðä îâéòä :))...\r\náòì äâãø îëùéøéí, çåáá îåùáò ùì fsx, åèñ òìéå äîåï òì ëì ñåâé äîèåñéí áå. ðøùîúé ì vatil, à åìí äééúä ìé áòéä áäåøãú ëì äúåëðåú äðãøùåú åáîäìê äùáåò à éï ìé éåúø îéãé æîï, à åìí ùòä åçöé òã ùòúééí áäçìè éù ìé.\r\n\r\nà ùîç ìùîåò òì ôøèé îùøåú ääãøëä à öìëí..\r\n\r\núåãä\r\nà åøé'),
('éâåø', '÷ôìéåçéï', 'yagor007@walla.com', 'yagor92@live.ru', 16, 'ô÷ç', 'ðéñééåï òí îèåñé F-16 [ìà  Ã«Ã¨Ã©Ã±Ã¤] ðéñéåï áîèåñ ðåñòéí ôøèé [áîöéà åú] ðéñéåï òí FSX çåãù çåãùééí åòí FS2004', 'à ðé áï 16 òåã ëîä çåãùééí 17 ìåîã ááöôø öáà é ùì çééì äà ååéø [òîì øîú ãåã] òåáã ááñéñ ùì øîú ãåã áèééñú 109 ãú''''÷ 16 òí îèåñé F-16 à ðé îäöôåï [ðöøú òéìéú] åòåñ÷ áòéöåá âøôé åòéöåá à úøéí òí îñôé÷ æîï ôðåé áçééí åòí ðéîùçåú ìîèåñéí'),
('éøãï ', 'âåèìéá', 'ygotlib13@gmail.com', 'y_b.g@hotmail.co.il', 15, 'îãøéê CVFR', 'éåãò CVFR áøîä èåáä îà ã, èééñ (áñéî'') îà ã èåá, áòðééï ääãøëä à ðé éåãò ìäòáéø çåîø áîéåçã ùà ðé îáéï à åúå, îãøéê áðåòø äòåáã, áòðéðéí ùì áòéåú èëðéåú áñéî'' à ðé éëåì ìðñåú ìòæåø', 'à ðé éøãï, îðâï, îãøéê, áæîðé äôðåé à í éù ôé÷åç âí èñ. áï 15 î÷øéú à åðå åîà ã øåöä ìäëðéñ èééñéí çãùéí ìøùú'),
('øåòé', 'áéúï', 'roei3000b@gmail.com', 'roei3000b@gmail.com', 15, 'îúëðú.', 'áñ"ã\r\n\r\nùìåí øá!\r\n\r\néù ìé éãò ðøçá áúéëðåú áùôåú äáà åú:\r\nHTML\r\nCSS\r\nJavaScript\r\nAjax\r\nDHTML\r\nPHP\r\nmySQL\r\néù òåã ùôú úéëðåú ùà ðé éåãò áà åôï ëììé åäéà  VB.\r\nà ùîç ìòæåø åìúëðú à ú äà úø ùìëí,åáðåñó à ùîç ì÷áì à ú äà éîåìèåø FSX.\r\n\r\núåãä,åäîùê éåí ðäãø,îøåòé :)', 'áñ"ã\r\n\r\nâí áçéôä.\r\nòåñ÷ áúçåí äúéëðåú.\r\náï 15.\r\nãúé[ëîåáï..ùåîø ùáú].\r\nåà í à úí øåöéí òåã ÷öú ôøèéí ø÷ úâéãå.'),
('à ééìåï', 'ãäï', 'eilon_d1@walla.com', '123213434', 18, 'îãøéê á÷åøñ à éùé', 'à ðé áéï äà ðùéí ùäëé èåáéí áôìééè ñéîåìèåø à é÷ñ åà ðé éåãò à ú ëì äëôèåøéí.', 'à ðé îà åã îà åã à åäá îèåñéí åà ðé âí îà åã îáéï '),
('áðé', 'à éæ÷ñ', 'beny992@gmail.com', 'beny992@hotmail.com', 14, 'îúîçéí', 'à ðé éåãò äëì áîçùáéí à ðé éåãò  Ã¬Ã úø áòéåú åìôúåø à åúí.\r\nà ðé éåãò à éê ääâãøåú öøéëåú ìéäéåú.\r\nà ðé éåãò à éê ìäúçáø ìùøú,ìèéîñôé÷ åìôúåø áòéåú áîùç÷.\r\nçåõ îæä à ðé éåãò ìúëðú åà ðé éëåì ìòæåø ìäøáä à ðùéí.\r\n', 'äéé ÷åøà éí ìé áðé à ðé áï 14 à ðé âø áøòððä\r\nà ðé éåãò úëðåú ìú÷ï îçùáéí (çéöåðé åôðéîé).\r\ná÷éöåø à ðé çåùá ùà ðé îîù îúà éí ìúô÷éã.\r\n'),
('ðúé', 'îæøçé', 'nati558866@gmail.com', 'nai586@nana.co.il', 15, 'èééñ îú÷ãí áôìééè', 'éù ìé îìà  Ã°Ã©Ã±Ã©Ã¥Ã¯ áäãøëåú äééúé îãøéê vfr á ifschool åôøùúé ëé øà éúé ùëà ï éåúø î÷öåòé áäøáä åéåúø îñåãø åéôä', 'à ðé âø áéøåùìéí à ðé áï 15 åà ðé îöèééï áîèåñéí áôìééè åäééúé áîìà  Ã¤Ã£Ã¸Ã«Ã¥Ãº à îéúéåú åáîìà  Ã±Ã©Ã¥Ã¸Ã©Ã­\r\nà öì à ø÷éò åà öì à ìòì áäøöìéä åáîìà  Ã®Ã´Ã¢Ã¹Ã©Ã­ \r\nèñúé ë 4 ôòîéí áçééí åáçì÷ îäí ðúðå ìé ìùáú áèééñ îùðä ëï ëï ñéôåø à îéúé äåà  Ã¸Ã¶Ã¤ ùà ðé éòæåø ìå áãôéåú áæîï ùäèééñ îùðä äà îéúé äìê ìùéøåúéí çç\r\n÷éöåø à îøúé ìå à ðé îáéï áîèåñéí ùà ðé éåãò cvfr ifr vfr ils åòåã ëîä ãáøéí à æ äåà  Ã§Ã¹Ã¡ à ðé èåá åðúï ìé ìòæåø ìå áãôéåú ì 2 ã÷åú\r\n÷éöåø î÷ååä ìäú÷áì ìîãøéê ôä à ðé î÷öåòé áäãøëåú\r\nà ùîç ìäãøéê vfr'),
('âéà ', 'éò÷á', 'guy_the_best1@walla.com', 'guy_z_z@hotmail.com', 16, 'îúëðúé à éðèøðè', 'à ðé îùç÷ áñãøä ùì FS ëáø 5 ùðéí äúçìúé òí FS 2004 åìôðé ùðä äú÷ãîúé ì-FSX. éù ìé ðéñéåï òí ëì ëìé äèéñä à ôéìå öáà ééí.', 'à ðé âø áùäí, òåñ÷ ëîòè úîéã áúëðåú à úøéí, à ðé éåãò HTML Ã¥- CSS\r\nåà ðé îåîçä áôåèåùåô (ðéñéåï ùì 3 ùðéí), à ðé ùç÷ï èðéñ (ùðä ùìéùéú) åâééîø ìà  Ã·Ã¨Ã¯.'),
('áðé', 'à éæ÷ñ', 'beny992@gmail.com', 'beny992@hotmail.com', 14, 'SUPORT,îúëðú à éðèøðè', 'à ðé éåí øà ùåï îñééí à ú ä÷åøñ CVFR îçæåø 40', 'à îî æä ôòí ùðéä ùà ðé ùåìç à ú æä:\r\nà î ÷åøà éí ìé áðé à ðé âø áøòððä à ðé éåãò HTML JAVASCRIPT \r\nC# SQL åJAVA.\r\nà îî à ðé éëåì ìòæåø ìà ðùéí ëé à ðé îòåìä áîçùáéí à ðé éåãò à éê ìôúåø áòéåú ìà úø áòéåú åë''å..\r\nà í à úä øåöä ìãòú òåã îùäå öåø à éúé ÷ùø áîñï'),
('èì', 'èøæé', 'taltarazi@gmail.com', 'shelort@hotmail.com', 15, 'îúîçéí', 'à ðé îùç÷ ëáø ú÷åôä îîåùëú áFSX åâí áòáø áFS9.\r\nà ðé áòé÷ø îáéï áòðééï äèëðé. \r\næà ú à åîøú, à ãò ìëååï îùúîùéí áòú äöåøê ìî÷åîåú äðåëðéí.\r\nà ðé à åäá ìòæåø åìúøåí îòöîé. à ðé ìå÷ç çì÷ î÷äéìä îà åã âãåìä.\r\nòúéã ìòáåø à ú ÷åøñ 42 áøéùéåï ôøèé ëà ï áVFS.\r\n\r\n\r\n', 'à çøà é, îñåø ìòáåãä, îîåùîò, îðâï áâéèøä, çáøåúé,\r\nîù÷éò, à åäá ìòæåø åìúøåí îòöîé ììà  Ã«Ã¬ úîåøä, ðà îï, ëøéæîúé,\r\néöåâé. '),
('òåãã', 'ùèøï', 'sterno2301@gmail.com', 'sterno2301@windowslive.com', 34, 'îúëðúé à éðèøðè', 'ðéñéåï:\r\n1. úîéëä èëðéú – îãåø  PC – à åðéáøñéèä áï-âåøéåï\r\n2. òáåãä áîåùá ðéø öáé à öì ì÷åçåú åáçáøú îçùáéí– äøëáú + úé÷åï îçùáéí\r\n\r\néãò ááéöåò òáåãä äéåí:\r\n1. ôéøîåè îçùá – äú÷ðú  windows \r\n2. äú÷ðú ëøèéñ îñê / øùú \r\n3. çéáåø ìà éðèøðè\r\n4. äøëáú îçùá î-çì÷éí\r\n5. ùéòåøéí ôøèééí\r\n6. äãôñåú  - áùôåú ùåðåú\r\n7. ä÷ìãä òéååøú – òáøéú / à ðâìéú\r\n8. áðééú à úøéí - \r\na. http://design-gesund.com\r\n9. äðäìú çùáåðåú 2\r\na. îà æï\r\nb. ãå"ç øååç/äôñã\r\nc. ãå"ç úæøéí îæåîðéí\r\n\r\núåëðåú îåëøú:\r\n1. access – ìà øâåï ðúåðéí\r\n2. flash – ìñøèéí\r\na. áðéú à úø á- wix\r\n3. java – úëðåú + polymorphism\r\n', 'à ðé ëøâò âø à öì ääåøéí\r\nìà  Ã²Ã¥Ã¡Ã£ áâìì ðëåú - øåá äæîï áçãø\r\nà éê à ðé îîìà  Ã ú äéåí:\r\nvfs\r\nâéèøä\r\nîú òì ñåñéí\r\nìåîã ìáã ðåùà éí ùåðéí áîçùá\r\nùëï ùì à åøé òîéà ì - æä ãåøù æîï !\r\nîùúãì ìäúà îï ìáã\r\n\r\nðâîø äéåí\r\n\r\n'),
('éåðú', 'æåäø', 'Yaonatan.z@gmail.com', 'Zoharalo@bezeqint.net', 15, 'îúëðú à úøéí', '÷åãí ëì ëîåáï éù ìé ñéîåìèåø åà ðé îèåñ áà åôï ÷áåò.  Ã¡Ã¬Ã© ÷ùø ìãøåùéí à ðé îòåðééï ìäéøùí ì÷åøñ èééñ ôøèé, ëáø ëùðúééí à ðé áåðä åòåæø åîúëðú à úøéí éù ìé úåëðåú øáåú åéãò òöåí á html', ' îä ùëúáúé ìîòìä áãéå÷.. à ðé à çøà é î÷öåòé åáòì éãò øá'),
('èì', 'èøæé', 'ttarazi@walla.com', 'shelort@hotmail.com', 15, 'îúîçä', 'äúçìúé à ú äøåîï ùìé òí äñéîåìèåøéí ëáø ìôðé ùðä åéåúø ëùòùéúé ÷åøñ CVFR ôä áVFS, äúçìúé ìäù÷éò áúçåí áà åôï îîù î÷öåòé, äëðåú ì÷øà ú ä÷å÷ôéè äáéúé ùìé, öéìåîéí ùì îèåñéí áùãåú úòåôä, îîù "ôøé÷" ùì úòåôä. ëéåí à ðé áòì éãò áèéñåú CVFR Ã¥IFR ëîéãò áñéñé ùà åìé à äéä òúéã ìòáåø âí ëï áVFS.\r\n\r\nà ðé áòì éãò áúçåí äúòåôä åääúçáøåéåú ìøùú, äñéîåìèåøéí ùì îé÷øåñåôè åúåëðú äTS. éù ìé éãò ðøçá áîèåñéí åà ùîç ìçìå÷ à åúå òí ëîä ùéåúø à ðùéí ëùéöèøëå òæøä áúçåí äúîéëä äèëðéú ááéú äñôø.', 'ùîé èì, áï 14.5 îîåãéòéï. çåáá úòåôä îëåø! òåñ÷ ëøâò áçåôùéí áôà ø÷ îéðé éùøà ì ëöååú äãøëä, îöééø ÷åîé÷ñ, ðâï âéèøä ìùòáø, à åäá ìäèéñ îñå÷éí åîèåñéí òì ùìè, åáòé÷ø úçåí äñéîåìèåøéí îîìà  Ã ú éåîé. à åäá ìòæåø, ìúøåí, ìäù÷éò îòöîé. '),
('ñùä ', 'ãáåøöåá', 'sashadvo@gmail.com', '', 26, 'çåáù/îãøéê áîã"à ', 'à éï ìé ðéñéåï áî÷öåòåú äèéñä, ëúåá ùúìîãå à åúé.\r\nëîãøéê, à ðé îãøéê áëì îéðé úçåîéí ÷øåá ì5 ùðéí. \r\näúçìúé áçáøú ñì÷åí, äãøëúé ùí. äãøëúé áçáøú ALLJOBS åòëùéå îãøéê áîã"à  ', 'âø áçãøä, òåáã áîã"à  Ã¡Ã§Ã¥Ã¡Ã¹ åîãøéê, îèééì áà øõ, à åäá ëåùø åùçééä, îçôù à úâøéí çãùéí ìòîåã áäí :)'),
('http://hiphvdsnfkgh.com/', 'JfMCCotpuUObtJ', 'zrrmvm@xvgvfg.com', 'zrrmvm@xvgvfg.com', 79, 'MsInVrHAQinkRq', 'Ghb7tO  <a href="http://rcumfoebgoif.com/">rcumfoebgoif</a>, [url=http://ewhltiqwhuxx.com/]ewhltiqwhuxx[/url], [link=http://urkepvrlncam.com/]urkepvrlncam[/link], http://fjoplgqnszjw.com/', 'Ghb7tO  <a href="http://rcumfoebgoif.com/">rcumfoebgoif</a>, [url=http://ewhltiqwhuxx.com/]ewhltiqwhuxx[/url], [link=http://urkepvrlncam.com/]urkepvrlncam[/link], http://fjoplgqnszjw.com/'),
('http://vjournekgyvr.com/', 'odsHDTVckBpyhbPqU', 'nnmscq@kumgpz.com', 'nnmscq@kumgpz.com', 42, 'xcToVXxjsj', 'XBRVI8  <a href="http://uzyjjwbelcjj.com/">uzyjjwbelcjj</a>, [url=http://eptjdarnpxan.com/]eptjdarnpxan[/url], [link=http://gazdqqqqlbgn.com/]gazdqqqqlbgn[/link], http://samakccdvzqh.com/', 'XBRVI8  <a href="http://uzyjjwbelcjj.com/">uzyjjwbelcjj</a>, [url=http://eptjdarnpxan.com/]eptjdarnpxan[/url], [link=http://gazdqqqqlbgn.com/]gazdqqqqlbgn[/link], http://samakccdvzqh.com/'),
('îåø', 'çáéá', 'morha0@gmail.com', '', 11, 'à úø à éðèøðè', 'à ðé îòåðééï ìòæåø áðéäåì äôåøåí. à ðé éåãò ìúôòì ôåøåí îñåâ æä åà éê ìäâãéø äøùà åú...\r\nà ì úçùáå ùáéâìì äâéì à ðé öòéø îéãé äéðä ÷éùåø ìà úø ùáðéúé äôåòì áîòøëú â''åîìä åäéðä ä÷éùåø: ridiska.net åà í à úí ìà  Ã®Ã îéðéí ùæä à úø ùìé à úí éëåìéí ìá÷ù îéîðé ùà ðé à ùðä îùäå áà úø åà áöò æà ú.', 'à ðé òåñ÷ áîçùáéí, úòåôä åà åäá ìðñåú ãáøéí çãùéí.'),
('à åøé', 'âøáé', 'ori_gerbi@walla.co.il', '', 15, 'ô÷ç', 'äééúé áîçæåø 43 CVFR ', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. '),
('çðï', 'åééðø', 'hanan_v@walla.com', 'hanan_v@walla.com', 17, 'ô÷ç èéñä', 'áòé÷øåï à ðé áà  Ã®Ã¸Ã¹Ãº äèéñä ùì FSINN, ìà  Ã¤Ã©ÃºÃ© áà ó áéú ñôø ìèéñä åìîãúé äëì ìáã.\r\néù ìé äëéøåú èåáä îà åã òí äôî"ú, çå÷é äúòáåøä äà ååéøéú, îé ÷åãí ìîé, éãò áîøçá äà ååéøé,\r\nà ðé îëéø áà åôï èåá ðãá"ø ùì IFR åùì CVFR, éåãò ìèåñ IFR åâí CVFR, îèéñ âí çå÷é ALTP îèåñéí ëáãéí,\r\náòé÷øåï ëîå ùà îøúé à ðé ìà  Ã®Ã«Ã©Ã¸ à ú IVAO à áì à ðé ìà  Ã§Ã¥Ã¹Ã¡ ùæå úäéä áòéä ììîåã à ú äúåëðä,\r\nîòáø ìëê à ðé çåùá ùà åëì ìäúà éí ëô÷ç ëùçì÷ ãéé ðøçá îï äçåîø ìîãúé ìáã åà éï ìé áòéä ìäùìéí à ú äùà ø ëîåáï.', 'à ðé âø áéôå, ìéã ú"à , òåñ÷ ëøâò áòé÷ø áòáåãä áðúá"â (ëîä ù÷øåá ìîèåñéí) åáìéîåãéí, îúëðï ìòáåã áà ì òì áñéåí ùðú äìéîåãéí äæå.\r\nåáòé÷øåï à ðé îëéø äøáä à ðùéí îáéú äñôø äæä åìëï à ùîç ì÷çú çì÷ áäôòìú äèéñåú ùìå. à éï ìé äøáä æîï ìäù÷éò áèéñåú à áì ìôé÷åç à ðé éëåì ìäù÷éò ëîä ùòåú áòøá.'),
('ãðéà ì', 'ãîéãåáñ÷é', 'danid18@walla.com', '', 13, 'ô÷ç', '.øùåí ëà ï òì äéãò  Ã¹Ã¬Ãª áî÷öåòåú äèéñä, ðéñåðê áäãøëä ,ùìéèä áäôòìú äñéîìèåø, åëå''.', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. '),
('òãï', 'ùãä', 'edoman88@gmail.com', '', 23, 'ô÷ç èéñä', 'ô÷ç èéñä áöáà , îñéåîé äåà  5 ùðéí áúô÷éã áà çã îáñéñé çéì äà ååéø äâãåìéí áà øõ', 'îèéñ èéñðéí, à åäá ìáìåú åìöçå÷ úîéã ');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `lsavfs`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lsavfs` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `mmsn` text NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL default '0',
  `sim` longtext NOT NULL,
  `more` longtext NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;

--
-- Dumping data for table `lsavfs`
--

INSERT INTO `lsavfs` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
('ùâéà ', '÷åù', 'sagikush123@gmail.com', 'à îîîî ìà  Ã¦Ã¥Ã«Ã¸ ëì ëê à áì éù ìùðéëí à ú æä', 15, 'FSX FS9 äëåì èåá', 'îëéøéí à åúé :)\r\näééúé áà æîéí 4 åáà úé áùáéì ä÷åøñ äîçåãù :)', '0526598895'),
('ãáéø', 'áøèåá', 'dvir4711@gmail.com', 'dvir4711@hotmail.com', 14, 'à ðé áåâø CVFR îçæåø 48 åéù ìé ðñéåï áIFR.', 'ùîé ãáéø áøèåá âø áëôø éåðä,áï 14.\r\nà åäá îà åã îèåñéí!\r\nåà ðé áåâø ÷åøñ CVFR îçæåø 48 áVFS.', '0544626689'),
('øåúí', 'âæéú', 'gazitrotem@gmail.com', 'gazitrotem@gmail.com', 14, 'à ðé áåâø ÷åøñ CVFR îçæåø 44. áåâø ÷åøñ úøâåì. áåâø ñãðú ôñéòä îùúðä.', 'áçééà ú, à úí îëéøéí à åúé! à ðé îòì ìùðä ôä.\r\nëðø åìåîã ááø à éìï îúîèé÷ä.', '0542189840'),
('òéãï', 'úçï', 'idansuper@nana10.co.il', 'idansuper@nana10.co.il', 14, 'ñééîúé òëùéå ñåìå ðéååèéí, îçø äéä ìé 20 ùòåú îåëçåú.... òéãï', 'à ðé âø áãøåí éøåùìéí, à ðé ìåîã áîñåøúé.. åà ðé à åäá úòåôä åñéîåìèåø áôøè..', ''),
('îà åø', 'ôãéãä', 'maor.fxp1@gmail.com', 'maor059@windowslive.com', 16, 'éù ìé ðéñéåï, òáøúé ÷åøñ CVFR ëà ï á VFS åà ðé éåúø îáèåç ùà ðé îúà éí ì÷åøñ îáçéðú øîä.', 'à ðé âø áâðé éäåãä, áï 15.5, îùç÷ ëãåøâì åà åäá ìèåñ.. :)', ''),
('áø÷', 'à ãìø', 'barakfly@gmail.com', 'barakfly@gmail.com', 16, 'áåâø ÷åøñ CVFR49 ', 'çåáá úòåôä ùøåó åîåùáò îåëï ìä÷ãéù äîåï îòöîé ìèåáú ä÷åøñ åáëìì ìëì îä ù÷ùåø áúòåôä, áäöìçä :)', '0523417336'),
('à îéø', 'ìåé', 'amir2levy@walla.com', 'amir2levy@walla.com', 15, 'áåâø îçæåø CVFR 47\r\nçðéê IFR 15\r\nçðéê LSA4\r\nîèéñ B737 ,B747', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', ''),
('îùä', 'à ôùèééï', 'Mepshtain@gmail.com', '', 57, 'áåâø vfs 49 . ë 150ùòåú  Ã¡Ã¥Ã¥Ã¨Ã±Ã©Ã­\r\nø÷ò áòáø ëèééñ îñå÷éí', 'ð+3 + 3 ðëãéí\r\nìà  Ã²Ã¥Ã±Ã· ëéåí áúòåôä \r\n', '0543178015'),
('à åøé', 'à åøí', 'uri@oram-law.com', '', 40, 'éù ìé ëîà á ùòåú ñéîìèåø, ìà å ãåå÷à  Ã¹Ã¬ 2004 ëîå ëï éù ìé øùéåï ìçã îðåòé éáùúé (à îøé÷à é ) òí ë 60 ùòåú èéñä.\r\nëéåí à ðé îúòðééï ìäåöéà  Ã¸Ã¹Ã©Ã¥Ã¯ ìà æ"î\r\n', 'ëîôåøè ìòéì ', '0526262605'),
('îéëà ì', 'ùìø', 'michael.schler@gmail.com', 'michael.schler@gmail.com', 15, 'áåâø ÷åøñ cvfr 49 áòì fsx', 'òì òöîê-øùåí ëà ï. ', '0549212827'),
('éåñó', 'ëäï', 'yosefcohen1804@gmail.com', '', 15, 'à ðé éåãò ìèåñ îöåéï !! èñ òí éå÷ åîöòøú èåáéí îà ã!!!!', 'âø áøà ùåï åà ðé ãúé ', '0546724815'),
('òåîøé', 'âøùåðé', 'omrisimulator1@gmail.com', '', 15, 'à ðé ëáø áúçåí äñéîåìèåøéí ùðä\r\nòáøúé ôä ÷åøñ cvfr åéù ìé 38 ùòåú ùòåú áà éáà å\r\nà ðé èñ òì ä172 å206\r\néù ìé éå÷ åôãìéí', 'à ðé áà åîðåú ìçéîä ëáø 11 ùðä, îãøéê áöåôéí åîðâï áâéèøä 3 ùðéí à ìå òéñå÷éé åáøåø ùâí äñéîåìèåø :]\r\n', '0528022378');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `sevent`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sevent` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `age` text NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;

--
-- Dumping data for table `sevent`
--

INSERT INTO `sevent` (`first`, `last`, `email`, `age`, `cell`) VALUES
('à ìéøï', 'ëäï', 'eliranco@012.net.il', '23', '0524283207'),
('à áé', 'ðãìø', 'nadlerav@hotmail.com', '29', '0526633554'),
('îùä', 'øòðï', 'raanan50@gmail.com', '18.5', '0527726206'),
('øà åáï', 'æåìåèøáñ÷é', 'rovenroven1@hotmail.com', '16', '0546229304'),
('à åøé', 'ëäï', 'orikohn@gmail.com', '14', 'à éï'),
('òåîø', 'âøð÷', 'worgi95@hotmail.com', '14', '054-7951264'),
('òãï', 'áðà éí', 'edan107@gmail.com', '14.3642', '0543056113'),
('øæ', 'áåëîï', 'raznoy1@walla.com', '15', '0528789600'),
('à åø', 'áà ëúøé', 'orbacht@gmail.com', '15', '0577353608'),
('îùä', 'áðñì', 'bensal@eng.tau.ac.il', '61', '050-4082019'),
('ãåøåï', 'áï òîé', 'doronb50@walla.com', '14', '0504732513'),
('çï', '÷öáîï', 'chen.kazewman@gmail.com', '16', '0548031993'),
('âðä', 'æéìáøäøõ', 'genazil@gmail.com', '16', '0542539950'),
('ãðéà ì', 'áéðãîï', 'danielbindman@yahoo.com', '16', '0546731434'),
('lior talmor', 'talmor', 'liort@hotnail.com', '16', '050645321'),
('à ùø', 'ìåé', 'flyfri@gmail.com', '35', '0506805172'),
('ñúéå', 'òãï', 'stavfs@gmail.com', '14.8', '0544803666'),
('òãï', 'îæøçé', 'eden@maabarot.org.il', '15.5', '0544990261'),
('îúï', 'âåìï', 'mg7777@gmail.com', '15', '0542656517'),
('úåîø', 'áø÷', 'tntmen@walla.co.il', '16', '0547713219'),
('òåîøé', 'éøåçîé', 'tntmen@walla.co.il', '17', '0547713219'),
('ðåòí', 'ìí', 'lams0@walla.com', '14', '0542313213'),
('îúï', 'âåìï', 'mg7777@gmail.com', '15', '0542656517'),
('ùîåà ì', 'ìåé', 'bulgo@bezeqint.net', '53', '052-2236007'),
('à éöé÷', 'ìéëèðùèééï', 'itzikl2@walla.co.il', '28', '0578110625'),
('éðéá', 'à øéà ìé', 'dalyaniv@netvision.net.il', '35', '0502061009'),
('îéëà ì', 'ëäï-òã', 'michaelbca@gmail.com', '14', '0544937744'),
('îåèé', 'äøù÷åáéõ', 'moticom@hotmail.com', '69.9', '0522817008'),
('áø', 'çåøé', 'bhori1@gmail.com', '14', '0524887795'),
('åé÷é', 'ôãìåï;', 'vkiki_369@walla.com', '16', '09-8335196'),
('à áé', 'îìåì', 'avi330@gmail.com', '21', '0546426604'),
('òéãå', 'òáãé', 'idoavdi@walla.co.il', '21', '0508571622'),
('éäá', 'öøôúé', 'yahavz100@gmail.com', '14', '0504348884'),
('éåáì', 'òåæ', 'yuvalozana@walla.com', '15', '054852969369');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tshirt`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tshirt` (
  `first` text NOT NULL,
  `last` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `msize` text NOT NULL,
  `con` int(11) NOT NULL default '0',
  `come` text NOT NULL,
  `staff` text NOT NULL,
  `cell` text NOT NULL,
  `kind` text NOT NULL,
  `color` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

No comments:

Post a Comment